Opština Vlasenica korak bliže lokalnoj omladinskoj politici

IMG 7130 min
Institut za razvoj mladih KULT je proveo istraživanje  o položaju i potrebama mladih na području opštine Vlasenica, te ispitao oko 350 mladih u dobi od 15 do 30 godina i to  u slijedećim poljima:

  • Obrazovanje i nauka mladih
  • Rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih
  • Socijalna briga mladih
  • Zdravstvena zaštita mladih
  • Kultura i sport
  • Aktivizam, učešće, volontiranje, mobilnost i migracije mladih
  • Sigurnost mladih
  • Mladi u COVID-19 pandemiji

Pored istraživanja o potrebama i problemima mladih, Institut podržava i rad koordinacionog tijela i radnih grupa kroz kraće obuke i radne sastanke.  

Drugi sastanak koordinacionog tijela je bio posvećen analizi prvih koraka, razumijevanju izazova sa kojima se radne grupe susreću na terenu,  te uvodu u konkretnije definiranje problema i potreba mladih koje će buduća omladinske politika tretirati. Kroz sastanak posebna pažnja je posvećena razumijevanju problema koje mladi imaju, kreiranju prioritetnih područja kojima se lokalna omladinska politika treba baviti u narednih pet godina. 

Kako je potpuno razumijevanje i što bolja uključenost mladih u izradi strateških dokumenta iznimno važno, isti dan je održana i fokus grupa sa mladima, te događaj pod nazivom "Dijalog s mladima". 

Na ovaj način, Institut je u razgovoru s mladima kroz fokus grupu mogao provjeriti i potvrditi nalaze istraživanja te mladima omogućiti sudjelovanje u pripremi ovog strateškog dokumenta. 

Dijalog s mladima organizira se kako bi mišljenja i prijedlozi mladih i stručnih osoba bila uvrštena u  lokalnu omladinsku politiku. Događaj povezuje mlade koji su aktivni u različitim organizacijama i udruženjima, ali i mlade koji nisu aktivni sa stručnim licima koji rade na nekim temama i oblastima važnim za život mladih. 

Događaj Dijalog s mladima okupio je 23 predstavnika javnih institucija, lokalne uprave, nevladinih organizacija i mladih koji su razgovarali o problemima i potrebama mladih u području obrazovanja, zapošljavanja, socijalne skrbi, kulture, sporta i aktivizma mladih. Dijalogom se daje prilika mladima da iznesu svoje ideje iako nisu dio zvaničnih struktura.  Ovo je u Vlasenici posebno važno jer mladi nemaju aktivan lokalni omladinski savjet, te je broj organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima mladih mali.
Zaključci Dijaloga s mladima će biti uvršteni u nacrt lokalne omladinske politike kroz razmatrane oblasti. 

Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina. Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donose akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana. Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi. Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Izrada lokalne omladinske politike u Opštini Vlasenica se provodi zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI),  a koji provodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj USAID.

 

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search