Ljudska prava

#PROGRAM

Učesnici/e kroz trening o ljudskim pravima stječu osnovna znanja o konceptu ljudskih prava, sistemu zaštite ljudskih prava na državnom i međunarodnom nivou, domaćim i međunarodnim institucijama za zaštitu ljudskih prava. Važan dio treninga predstavlja interaktivna diskusija o ključnim problemima u domeni zaštite ljudskih prava, postojećim zakonskim rješenjima i antidiskriminacijskim mehanizmima. Poseban osvrt predstavljaju i različiti oblici diskriminacije kojima su ljudi izloženi tokom života, u različitim oblastima (obrazovanje, zapošljavanje, spolna, rasna ili vjerska pripadnost, seksualna opredijeljenost i sl.).

#CILJANA GRUPA

Ciljna grupa su mladi, između 15 i 30 godina, koji se svakodnevno susreću s terminom ljudska prava, a nisu u dovoljnoj mjeri upoznati s mehanizmima zaštite ljudskih prava.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Značaj cjeline o ljudskim pravima ogleda se u činjenici da samo građanin/ka koja ima znanje o svojim pravima koje joj pripadaju kao članu društvene zajednice može biti aktivan građanin/ka. Mladima se tokom treninga prezentira historijat ljudskih prava s ciljem dobivanja znanja o razlozima borbe za pojedina prava a potom ih se upućuje na razmišljanje o značaju te borbe u svjetlu postojećih mehanizama zaštite ljudskih prava. Mladi najčešće nisu u potpunosti svjesni međuovisnosti ljudskih prava i njihovog položaja u društvu. Zbog toga ih trening ohrabruje da se s većom hrabrošću i optimizmom angažiraju u društvene tokove, imajući na umu prava koja im pripadaju kao članu društva. Razbijanje predrasuda i stereotipa prema određenim grupama jedan je od najvećih izazova, pa je s tim u vezi bitno kako će se mladi ponašati i ophoditi prema grupi i u kojoj mjeri će kršiti njihova ljudska prava kroz različite vidove diskriminacije.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom radionica učesnicima/ama je omogućeno stjecanje znanja o ljudskim pravima prolazeći kroz faze:
1. historija ljudskih prava,
2. ljudska prava i demokracija,
3. klasifikacija ljudskih prava,
4. osnovni elementi ljudskih prava,
5. dokumenti za zaštitu ljudskih prava,
6. mehanizmi zaštite ljudskih prava unutar svoje zemlje i u svijetu,
7. odgovornost vlada i država za ljudska prava,
8. ljudska prava u praksi,
9. prigovor savjesti,
10. povrede ljudskih prava,
11. predrasude, stereotipi i diskriminacija.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline su:
1. Upoznati mlade s pojmom ljudskih prava,
2. koristiti teorijsko znanje i omogućiti samoinicijativno sprječavanje kršenja ljudskih prava koja se događaju u njihovoj lokalnoj zajednici,
3. upoznati se s osnovnim ljudskim pravima, te se osvrnuti na sistemsko nastajanje ljudskih prava,
4. primijeniti stečeno znanje na konkretnim primjerima,
5. upoznati se s definicijama predrasuda, stereotipa i diskriminacije, te ih naučiti prepoznati u društvu. Na ovaj način lider/ica koji svoj utjecaj stvara imajući na umu osnovne principe ljudskih prava (jednakost, nedjeljivost, univerzalnost), mijenja svijet oko sebe, izgrađujući novu viziju društva, društva koje svoj progres temelji na poštivanju ljudskih prava.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Mladi koji su uspješno savladali radionice o temi Ljudska prava mnogo su senzibilniji i otvoreniji za rad. Osposobljeni su raditi na prevenciji kršenja ljudskih prava, djelovati u slučajevima diskriminacije, ali i kroz svoj rad promovirati demokratske principe.

#METODOLOGIJA

Metodologija koja se koristi sastoji se od grupnog rada u manjim ili većim grupama, plenarnih diskusija, audiovizuelnih prezentacija, simulacija stvarnih situacija, te različitih kreativnih radionica koje pospješuju aktivno stjecanje znanja. Tokom jedne od radionica učesnici/e imaju zadatak u kojem trener/ica čita određene stavove (npr. bolje imati krov nad glavom nego imati mogućnost da putuješ), nakon čega se dijele na dvije strane, jednu koja se slaže s konstatacijom, a druga koja se ne slaže. Nakon toga slijedi diskusija o njihovim stavovima.

#ZADAĆA

Učesnici/e trebaju pronaći odgovarajuću fotografiju, i napisati svoje mišljenje o svakom od šest ljudskih prava, koje trener/ica postavi za zadaću.

#SPECIFIČNOSTI

Poseban pristup u slučaju rada s grupama koje su naročito podložne diskriminaciji. Naglasak se može staviti na spolnu diskriminaciju, ali i na neki drugi vid diskriminacije.

#TRAJANJE

2 dana, 9 sati, 6 jedinica (po 1,5 sat)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OSTALE USLUGE