Administrativne procedure

#PROGRAM

Radionica upoznaje učesnike/ce s administrativnim procedurama, državnim strukturama i zakonskim regulativama, lobiranjem i zagovaranjem određene reforme i kreiranje politike prema mladima na općinskom nivou, kao i o uvidu u stanje o pitanju struktura na svim nivoima vlasti, ali i razlika koje su se dogodile uslijed neharmoniziranosti.

#CILJANA GRUPA

Ciljnu grupu čine službenici/e za mlade koji su stručne osobe u općini za pitanja mladih, imaju posredničku funkciju između općinskog vijeća/uprave, mladih i odraslih, te osigurava odgovarajuću podršku mladima u općini. Saradnici/e su u općinskoj administraciji, te su zaposleni u okviru strukture uprave. Ciljna grupa se brine da u upravi i općinskom vijeću tema ne bude sporedna.

#VAŽNOST CJELINE ZA CILJANU GRUPU

Dobro poznavanje procedura na svim nivoima vlasti garantira uspješno obavljanje zadataka svih općinskih službenika/ca. Za kreiranje kvalitetne općinske politike prema mladima vrlo je bitno poznavati i poštivati procedure, kada razvijamo strategiju ili planova djelovanja za pitanja mladih. Administrativne procedure imati u vidu kroz cijeli proces obuke. Postojeća legislativa na nivou Bosne i Hercegovine neujednačena je, a procedure nejednake pa je stoga važno podijeliti informacije o tome kako su neke od procedura utjecale na razvoj politike prema mladima na općinskom nivou.
Upoznavanje sa zakonima i procedurama, kao i definiranje uloge stručnog saradnika/ce unutar sistema jeste bitan dio procesa razvoja politike prema mladima pa je, prema tome, potrebno njegovu/njenu ulogu učiniti jasnom i vidljivom. Kako je moguće utjecati na procedure unutar općine i kako ih učiniti boljim za kreiranje politika jedan je od bitnih dijelova ove teme. Onim službenicima/ama kojima oblast procedura i zakona nije bliska, treba približiti općinske procedure i predočiti jasnu sliku stanja unutar kojeg djeluju. Jasnija slika omogućit će ispunjenje obaveze, kao i učinkovitije djelovanje ka stvaranju politike prema mladima. Nedvojbeno je da će na kraju ovaj dio olakšati službenicima/ama za mlade jednostavnije provođenje zacrtanih ciljeva, ali i jasniju sliku vlastite uloge u razvoju lokalne zajednice.

#OBRAZOVNE TEME

Tokom radionica učesnici/e će proći kroz naredne teme:
– državne strukture i zakoni,
– lokalna samouprava i zakoni,
– sistematizacija i opis radnih mjesta za službenike/ce za pitanja mladih,
– budžet,
– kriteriji,
– administrativno strateško planiranje.

#CILJEVI CJELINE

Ciljevi cjeline Administrativne procedure u općinama i vlasti su:
– sistematično sagledati procedure i zakone na svim nivoima vlasti i na osnovi stanja stvoriti najbolje moguće strategije za razvoj politike prema mladima na općinskom nivou,
– razmijeniti lična iskustva o tome koliko državne strukture i državna administracija utječe na učinkovitost rada službenika/ca za mlade,
– razmijeniti informacije i iskustva kako bi se polaznici/e što bolje upoznali s radom svojih kolega/ica,
– saznati na koje je načine moguće utjecati na određene procedure i kako doprinijeti većoj učinkovitosti, učešću građana/ki i transparentnosti općine iz koje dolaze.

#REZULTATI I UTJECAJ NA CILJNU GRUPU

Učesnici/e poznaju zakonsku regulativu vezanu za mlade i pripremljeni su da utječu na određene procedure koje doprinose poboljšanju rada u općini, a utjecaj ove cjeline na učesnike/ce je takav da će i oni sami jasnije vidjeti i shvatiti svoju ulogu u razvoju lokalne zajednice te će osnaženi biti spremni na nove inicijative i pokretanje aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

#METODOLOGIJA

Metodologiju koja se koristi u radu sa službenicima/ama za mlade u ovoj cjelini čini individualni i grupni rad u manjim i većim grupama, plenarne diskusije, simulacija različitih situacija u kojima se službenici/e mogu naći, međusobna podjela iskustava, brainstorming, interaktivne vježbe, audio i vizuelne prezentacije, obrada tematske cjeline nakon radionice kroz zadaću.

#ZADAĆA

Napraviti analizu u kojoj mjeri se poštuje zakon o mladima u lokalnoj zajednici iz koje učesnik/ca dolazi.

#SPECIFIČNOSTI

Prilagođenost razlikama u iskustvu učesnika/ca radionice.

#TRAJANJE

1. Državne strukture i zakoni (2 sata, 2 cjeline)
2. Lokalna samouprava i zakoni (5,5 sati, 3 cjeline)
3. Sistematizacija i opis radnih mjesta za službenike/ce za pitanja mladih (2,5 sati, 2 cjeline)
4. Budžet (3 sata, 2 cjeline)
5. Kriteriji (3,5 sati, 1 cjelina)
6. Administrativno strateško planiranje (1,5 sati, 1 cjelina)

#PDF BROŠURA

#PRIJAVA

#OSTALE USLUGE