Javni poziv institucije vlasti u BiH

Institut za razvoj mladih KULT poziva institucije vlasti u Bosni i Hercegovini da dostave prijavu na Javni poziv za podršku u provedbi istraživanja i izradi nacrta strateškog dokumenta za mlade. Institut za razvoj mladih KULT će podržati odabrane institucije vlasti u izradi strateškog dokumenta za mlade (strategija prema mladima/omladinska politika).

Pozadina

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu: Institut) od svog osnivanja aktivno radi i sarađuje s institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini na izradi i provedbi uspješnih i održivih politika prema mladima. Kao jedan od svojih ključnih pravaca djelovanja, Institut je postavio pružanje podrške institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini u provedbi zakona koji uređuju pitanja institucionalne brige o mladima.

U pravnom sistemu Bosne i Hercegovine ne postoji zakonska regulativa koja se bavi pitanjima mladih na državnom nivou, te su prava mladih regulirana na entitetskom odnosno nivou Brčko distrikta BiH, i to Zakonom o mladima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj 36/10), Zakonom o omladinskom organizovanju Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 98/04, 119/08 i 1/12) i Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH“, broj 18/17). Sva tri Zakona, pored toga što naglašavaju važnost poštivanja ljudskih i građanskih prava mladih, definiraju dodatna prava za mlade u društvu ali i obaveze vlasti u pružanju podrške mladima, prije svega kroz definiranje, usvajanje i provođenje strateških dokumenata za mlade.

Institut posjeduje bogato iskustvo i značajan referentni spisak institucija vlasti s kojima je aktivno radio na provedbi istraživanja o položaju mladih i izradi analize, kao i na planiranju, izradi i procesu zagovaranja za usvajanje strateških dokumenata za mlade. Zajedničkim radom sa više od 30 institucija vlasti Institut je postigao da ove institucije kreiraju dugoročne planove za rad s mladima i vode institucionalnu brigu o obrazovanju, zapošljavanju, socijalnoj i zdravstvenoj zaštiti, sigurnosti te slobodnom vremenu mladih (kultura, sport, aktivizam, volontiranje i mobilnost mladih).

S obzirom da i dalje postoji potreba za podrškom u provedbi istraživanja o položaju i potrebama mladih te izradi strateških dokumenata za mlade, a koja je iskazana od strane institucija vlasti, Institut raspisuje Javni poziv institucijama vlasti za podršku u provedbi istraživanja i izradi nacrta strateškog dokumenta za mlade.

Podrška Instituta odabranim institucijama vlasti će, pored savjetodavne i stručne pomoći u izradi strateškog dokumenta, uključivati i finansijsku podršku. Troškovi neophodni za provedbu zakonskih odredaba koje se odnose na izradu strateških dokumenata za mlade, bit će podijeljeni između institucije vlasti i Instituta.

Kriteriji i procedura za prijavu

Na Javni poziv se mogu prijaviti institucije vlasti u Bosni i Hercegovini koje ispunjavaju sve navedene kriterije:

  • Institucija vlasti je donijela odluku o izradi strateškog dokumenta za mlade (strategija prema mladima/ omladinska politika) ili je u procesu donošenja odluke.
  • Institucija vlasti ima osobu koja će biti zadužena za koordinaciju procesa (poželjno službenik/ca za mlade).
  • Institucija vlasti u trenutku podnošenja prijave na Javni poziv nema važeći strateški dokument za mlade (strategija prema mladima/omladinska politika) ili navedeni dokument ističe tokom 2022. godine.
  • Institucija vlasti će osigurati sredstva za provedbu istraživanja i izradu analize o položaju i potrebama mladih u iznosu od 4.500,00 KM do 6.000,00 KM, u skladu sa potrebama i metodologijom rada na ovom dijelu dokumenta.
  • Institucija vlasti će osigurati dodatna sredstva za provedbu procesa izrade strategije prema mladima u skladu sa svojim mogućnostima i opredjeljenjem, a koja se odnose na izradu dokumenta strategije prema mladima ili aktivnosti koje mogu pratiti ovaj proces.

Podrška Instituta se odnosi na:

  • Izradu metodologije istraživanja o položaju i potrebama mladih,
  • Izradu metodologije za razvoj strategije,
  • Obuku koordinacionog tijela i radnih grupa,
  • Podršku radu koordinacionog tijela i radnih grupa u izradi strategije i
  • Podršku u izradi nacrta dokumenta na osnovi prikupljenih podataka od institucija vlasti te istraživanja o položaju i potrebama mladih.

Popunjavanjem i slanjem prijave na Javni poziv institucije vlasti se prijavljuju za učešće.

Nakon potpisivanja ugovora s Institutom, odabrane institucije vlasti će imenovati koordinaciono tijelo i radne grupe koje će aktivno učestvovati u izradi strateškog dokumenta za mlade, što podrazumijeva učešće na sastancima, dostavljanje potrebnih informacija i dokumentacije, pisanje komentara, zaključaka i preporuka kao i uključivanje mladih i njihovih predstavnika u proces izrade strategije.

Potrebna dokumentacija

1. Popunjen prijavni obrazac koji popunjavate u potpunosti online nakon registracije u APPLY putem ovog linka.

2. Kopija odluke o izradi strategije prema mladima/omladinske politike ili izjava odgovorne osobe da institucija vlasti želi izraditi strateški dokument za mlade (dovoljan je jedan od navedenih dokumenata).

Informativne sesije

Institut će organizovati četiri informativne sesije, tri koje će biti održane u Banja Luci, Mostaru i Bijeljini te jednu koja će biti organizovana online. Cilj informativnih sesija je predstaviti predstavnicima institucija vlasti:

- korake u izradi strategije prema mladima,

- obaveze koje imaju institucije u procesu izrade strategije,

- važnost izrade i usvajanja strateških dokumenata za mlade,

Svaka sesija će ponuditi prostor za pitanja i odgovore u pravcu što boljeg razumijevanja zakonskog okvira, ali i mogućnosti institucija vlasti.

Lokacije i termini informativnih sesija

1. Banja Luka 28.11.2022., 11.00-13.00h

2. Mostar 2.12.2022., 11.00-13.00h

3. Bijeljina 6.12.2022., 11.00-13.00h

4. Online info sesija (ZOOM) 23.11.2022., 11.00-13.00h

Prijavu na informativne sesiju možete izvršiti na linku. Potrebno je da odaberete zajednicu koja vam najviše odgovora ili online informativnu sesiju. Prijave možete izvršiti najkasnije dan prije sesije na koju se prijavljujete.

Tehničke informacije

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima APPLY na linku.

Od institucija se traži da dostave popunjen prijavni obrazac u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, nakon što se registriraju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima APPLY. U sklopu prijave institucije trebaju popuniti sve podatke koji se tamo traže i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar Programa, nakon čega će dobiti automatsku e-mail potvrdu o prijemu aplikacije. Prijave koje ne budu dostavljene na navedeni način neće biti uzete u razmatranje.

Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi APPLY čim prije kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://KULT.smapply.io/prog/CHANGE. Molimo institucije da link spase u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravaju aplicirati na ovaj ili neki budući poziv Instituta. Detaljne instrukcije o procesu registracije dostupne su na linku: https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/.

Institucije koje su već registrirane na platformi APPLY mogu dobiti više informacija klikom na dugme „Pages“ u gornjem desnom uglu. Ako je aplikacija već započeta, ali institucija ne vidi do sada ostvareni napredak, potrebno je kliknuti na ime administratora organizacije u gornjem lijevom uglu APPLY dashboarda i odabrati naziv institucije ispred koje se aplicira.

Institucije se mole da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva prije nego što počnu s procesom apliciranja.

Rok za dostavljanje prijave

Od zainteresiranih institucija vlasti traži se da prijavu na Javni poziv zajedno sa traženom dokumentacijom dostave putem linka najkasnije do 1.2.2023. godine do 23.59h.

Prijave koje ne budu dostavljene na način opisan u Javnom pozivu neće biti uzete u razmatranje.

Prijave na Javni poziv koje pristignu nakon navedenog roka kao i prijave na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje.

Ishod Javnog poziva

Komisija će ocijeniti pristigle prijave onako kako one budu i pristizale, a ne samo na kraju samog poziva. Institut će u pisanom obliku obavijestiti sve prijavljene institucije vlasti o ishodu Javnog poziva.

Prijave koje budu pozitivno ocijenjene, ulaze u fazu pregovora i fazu potpisivanja ugovora.

Dodatne informacije

Sva pitanja koja se tiču ovog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese: Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. (Subject/predmet: 21.04.1-N2.3-647 - Upit).

Strategija 1

Općina Sanski Most je učinila prve korake ka izradi strategije prema mladima. Ovo će biti prvi strateški dokument za mlade u čijoj izradi sudjeluju predstavnici institucija vlasti, ali i predstavnici nevladinih organizacija i mladih iz ove Općine.

„Svi resursi Općine su na raspolaganju u cilju izrade što kvalitetnijeg dokumenta za mlade. Naše službe će Institutu predstaviti sve one informacije koje su potrebne kako bi se proces izrade strategije odvijao neometano“, rekao je Mirsad Sadić, sekretar općinskih organa uprave koji je u ime Načelnika ugostio predstavnike Instituta.

Institut za razvoj mladih KULT već dvadeset godina podržava rad institucija vlasti u pravcu poboljšanja položaja mladih, te je podrška Općini Sanski Most još jedan korak kako mladima osigurati bolje uslove za život.

Strategija 3

Predstavnici Instituta jučer su održali prvi radni sastanak sa imenovanim Koordinacionim tijelom gdje su dogovoreni svi naredni koraci za saradnju. Stav ovog tijela je da strategija prema mladima u Sanskom Mostu mora oslikavati potrebe i probleme mladih kojih u ovom trenutku ima mnogo, ali isto tako dokument strategije treba predložiti one aktivnosti koje su realne i izvodive.

Strategija 2

Kako bi se čuo glas mladih, njihove potrebe i problemi, Institut za razvoj mladih KULT provodi istraživanje o položaju i potrebama mladih u Sanskom Mostu iu tu svrhu će deset anketara razgovarati sa 379 mladih kako bi što bolje razumjeli potrebe ove populacije. Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, te ciljeve i mjere za realizaciju strategije.

Travnik 1

Koliko je umjetnost i kreativno izražavanje značajno za mlade, da li mladi imaju priliku iskazati svoje talente i ideje i na koji način to čine kada im se ukaže prilika, pitanja su na koja odgovor daje ova priča.

Larisa Srkalović, polaznica obuke Uči, Misli i Djeluj!, zapažajući kako u njenom gradu mladi nemaju priliku da se kreativno izražavaju kroz omladinski aktivizam, odlučila je napraviti nešto vrlo zanimljivo i korisno. Lokalnom građanskom inicijativom “Ulična umjetnost u Travniku”, uz pomoć volontera odlučila je prekriti prazne oštećene površine i površine sa vulgarnim grafitima, te ih zamjeniti ljepšim i prikladnim crtežima.

U Gradu Visoko jučer je održana prva tematsku sjednica o pitanjima i položaju mladih. Tematska sjednica Komisije za ljudska prava, mlade i jednakopravnost spolova Grada Visoko podržana je kroz program lokalnih građanskih inicijativa u okviru Uči, Misli i Djeluj! UMID, a bila je prilika da lokalni akteri zajedno s mladima razgovaraju o položaju mladih u Visokom uzimajući u obzir položaj i potrebe mladih prije i nakon usvajanja Strategije prema mladima Grada Visoko za period 2020-2024. godina.

Sjednicu je otvorila Emina Jusić, predsjednica Komisije koja je istakla da je ovo prva u nizu tematskih sjednica o mladima, te pozvala sve prisutne, a posebno mlade da podijele razmišljanja i predlažu zaključke.

Sjednica 1

U sali Općinskog vijeća Ilijaš, 27. 10. 2022, održan je prvi sastanak Koordinacionog tijela za izradu strategije prema mladima Općine Ilijaš za period 2023-2028. Izrada strategije prema mladima je nastavak saradnje Općine Ilijaš i Instituta za razvoj mladih KULT, a u cilju kreiranja boljih prilika za mlade. Institut će u narednom periodu aktivno sarađivati sa Službom za društvene djelatnosti i poslove mjesnih zajednica Općine Ilijaš na praćenju rada Koordinacionog tijela i radnih grupa koje su zvanično počele raditi na prikupljanju podataka o mjerama koje institucije provode prema mladima.

ILIJAŠ 1

Search