Vijeće mladih općine Livno radi na poboljšanju položaja mladih u svojoj lokalnoj zajednici

Vijeće mladih općine Livno u razdoblju od juna do augusta 2012. godine provelo je anketno istraživanje o problemima, potrebama i položaju mladih u općini Livno. Uzorkom je obuhvaćeno 198 mladih ljudi starosti od 15 do 30 godina života.

Rezultati istraživanja su pokazali da:

 • Većina mladih u općini Livno živi u peteročlanoj porodici,
 • 5,56% mladih u općini Livno živi ispod egzistencijalnog praga, odnosno ukupan mjesečni prihod njihovog domaćinstva je manji od 400 KM,
 • Većina smatra da su mogućnosti zapošljavanja u općini Livno loše (40,61%) ili nikakve (41,12%),
 • Većina (78,44%) smatra da je potrebno imati dobre veze i poznanstva kako bi se uspješno zaposlili u općini Livno,
 • 34,78% ispitanika/ca smatra da je nepostojanje odgovarajućih programa zapošljavanja glavni razlog teškog zapošljavanja u općini Livno,
 • Više od polovine ispitanika/ca želi otići iz općine Livno ako im se ukaže bolja prilika, a 26% ih smatra da u Livnu nema budućnosti,
 • 70% mladih smatra da neće imati problema u ostvarivanju obrazovnih ambicija,
 • Više od 50% mladih govori barem jedan strani jezik,
 • Nezainteresiranost mladih i alkoholizam najprisutnija su socijalno patološka pojava, u 69%9% slučajeva to je odgovor ispitanika/ca, a većina smatra da je razlog loša ekonomska situacija i nebriga društva,
 • Zdravstvena zaštita mladih u općini Livno samo djelomično zadovoljava njihove potrebe, što smatra nešto manje od polovice ispitanika/ca,
 • Većina ispitanika/ca o seksualnom i reproduktivnom zdravlju informiše se putem interneta ili se uopće ne informiše,
 • 62% mladih u općini Livno nisu članovi nikakve organizacije ili skupine,
 • Nešto manje od polovine ispitanika/ca smatra da su omladinske organizacije najvažnije za poticanje aktivnog sudjelovanje mladih,
 • 74% je zainteresirano za volonterski rad, a 90% ih smatra da kroz volonterski rad mogu steći početno radno iskustvo,
 • Mladi u općini Livno slobodno vrijeme većinom provode za računalom ili u kafićima,
 • 43% smatra da boljem položaju mladih u općini Livno mogu doprinijeti ulaganjem u vlastiti razvoj i edukaciju,
 • Više od polovine ispitanika/ca smatra da su ekonomski problemi i nezaposlenost najveći lokalni problem mladih u općini Livno,
 • 78% ispitanika/ca smatra da je trenutni životni standard mladih u općini Livno loš ili jako loš.

Vijeće mladih općine Livno je 1. i 2. septembra 2012. organizovalo 1. sajam razmjene knjiga (školskih udžbenika) za učenike/ce, ispred osnovne škole Fra Lovro Karaula. Pozvani su svi roditelji i učenici/ce da se odazovu pozivu i posjete sajam razmjene knjiga. Sajam je posjetilo oko 100 učenika/ca i roditelja. Vijeće je dobilo pohvale od strane roditelja, pogotovo onih slabijeg imovinskog stanja.

3. septembra 2012. godine predstavnici/e Vijeća mladih općine Livno posjetili su gosp. Luku Čelana, načelnika Općine Livno. Predsjednik Vijeća mladih Danko Rimac upoznao je načelnika sa trenutačnom situacijom u Vijeću govoreći o problemima s kojima se trenutačno susreću u radu. Kao prioritet navedeno je rješavanje pitanja prostorija koje bi mladi koristili za rad. Načelnik Čelan je obećao da će taj problem biti uskoro riješen.

Na sastanku je rečeno kako će Vijeće mladih raditi na izradi Strategije uz pomoć Općine Livno.

Untitled

Vijeće mladih općine Livno je u saradnji sa CCI-em sklopu projekta “Lokalna uprava za kvalitet života građana – faza II” potpisalo ugovor o financiranju projekta pod nazivom „Iniciranje strategije za razvoj mladih“ kojom se želi ukazati na jako loš položaj mladih u livanjskoj općini, te pozvati predstavnike/ce vlasti da se okrenu rješavanju nagomilanih problema, a sve u cilju poboljšanja položaja mladih u općini.

Vijeće mladih općine Livno je 1. oktobra 2012. godine organizovalo potpisivanje DEKLARACIJE O UNAPRIJEĐENJU POLOŽAJA MLADIH U PERIODU 2012. do 2016. godine. Prisutni kandidati/kinje su potpisali navedenu deklaraciju, a vijeće mladih će, kada se Općinsko vijeće formira upriličiti potpisivanje iste deklaracije i sa novoizabranim članovima općinskog vijeća i novim načelnikom, a sve u cilju rješavanja problema mladih.

Dobar vid saradnje i razmjene informacija između Vijeća pokazano je je i na ovom primjeru, jer je potpisivanje deklaracije upriličilo i Vijeće mladih općine Stari Grad Sarajevo.

 

Vijeće mladih općine Livno na ovaj način nameće se kao ozbiljan partner lokalnim vlastima u implementaciji Zakona o mladima FBiH. Uskoro se nadamo novim aktivnostima i pozitivnim rezultatima rada krovnog tijela mladih općine Livno.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search