Strateški protiv korupcije u Bosni i Hercegovini

Korupcija, ozbiljan problem u savremenom svijetu, jedan je od vodećih razloga koji mladi navode kada je riječ o napuštanju Bosne i Hercegovine. Mladi prepoznaju da, u društvenom pogledu, korupcija utječe na izmijenjen sistem vrijednosti, pogotovo racionaliziranje, pa čak i opravdavanje nezakonitog ponašanja a što se u konačnici odražava kao neizvjesna sigurnosna situacija i nedostatak perspektive za izgradnju života. U pogledu ekonomskog razvoja korupcija i nepotizam uzrokuju nepredvidive troškove za investitore te ih obeshrabruje za buduća ulaganja, uzrokujući rast sive ekonomije i smanjenje prihoda države temeljem neplaćenih poreza, carina i drugih dažbina, povećava troškove administracije, roba i usluga, te smanjuje produktivnost. U političkom pogledu, narušava legitimitet i ugled institucija vlasti, ugrožava ostvarenje načela pravne države i uzrokuje nepovjerenje građana u vlast, stvarajući političku nestabilnost.

Korupcija predstavlja posebnu opasnost za države u tranziciji, gdje demokratski, institucionalni i vrijednosni sistemi još nisu dovoljno izgrađeni, pa BiH, kao tranzicijska zemlja, u posljednje vrijeme poduzima sistematske aktivnosti na suprotstavljanju takvim zloupotrebama. Normativni, institucionalni i društveni okvir za borbu protiv korupcije u BiH  je zbog postojanja više nivoa vlasti prilično kompleksan i obuhvata niz zakona na svim nivoima vlasti koji reguliraju ovu oblast, te su za izradu strategija najznačajniji sadržaji zakona koji reguliraju: krivičnopravne propise, javne nabavke, sukob interesa, finansiranje političkih stranaka, slobodan pristup informacijama, izborne procese, sprječavanje pranja novca, zaštitu osoba koje prijavljuju korupciju, zakone o javnoj upravi i državnoj službi i slično.

Strategijom za borbu protiv korupcije na nivou BiH unapređuje se strateški pristup u borbi protiv korupcije, predstavlja se minimum standarda za politike i mjere koje ostale razine vlasti u BiH trebaju konkretizirati u svojim strategijama i provoditi kroz aktivnosti u sektorskim oblastima za koje su mjerodavne.

Iako je, u skladu s nadležnostima, Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, izradila nacrt Strategije za borbu protiv korupcije 2022. -2024. i pripadajući Akcioni plan za provedbu Strategije te je istu u 2021.godini podnijela Vijeću ministara, Vijeće ministara je dva puta  razmatralo i odbilo usvojiti odluku o državnoj strategiji protiv korupcije. Iako je ovaj dokument dio prioriteta BiH za pridruživanje Europskoj uniji (EU), BiH je već treću godinu bez strategije na državnom nivou. Zbog kašnjenja usvajanja dokumenta na državnom nivou, niži nivoi su sami počeli donositi svoje strategije za borbu protiv korupcije: Vlada Republike Srpske donijela je Strategiju borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine te pripadajući  Akcioni plan za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije u Republici Srpskoj od 2018. do 2022. godine. Vlada Federacija Bosne i Hercegovine je izradila i usvojila Akcioni plan za borbu protiv korupcije za period od 2021. do donošenja nove strategije za borbu protiv korupcije u Federaciji BiH te Akcioni plan Vlade Federacije BiH za prevenciju korupcije za vrijeme trajanja pandemije COVID 19. Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, je u oktobru 2022. godine donijela Odluku o usvajanju Strategije za borbu protiv korupcije u Brčko distriktu BiH 2022. – 2024. godina.

Pored iskoraka na entitetskom nivou i nivou Brčko distrikta BiH, proaktivan pristup u izradi strateških dokumenata za borbu protiv korupcije slijedili su i kantoni. Navedenim strategijama određuju se normativni i institucionalni okviri za borbu protiv korupcije te strateški ciljevi koji se odnose na oblast prevencije, proaktivnog otkrivanja, procesuiranja koruptivnih kaznenih djela te unapređenja zakonodavnog okvira, kapaciteta, koordinacije i podizanja javne svijesti i potpore za borbu protiv korupcije, prioritetne oblasti, programi implementacije, uključujući mehanizme praćenja i evaluacije  provedbe.

Vlada Kantona Sarajevo je sredinom marta 2022.godine usvojila Strategiju za borbu protiv korupcije KS i Akcioni plan za provedbu strategije za borbu protiv korupcije za period 2022-2023. godina koje je izradio Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS, u saradnji sa Ministarstvom pravde i uprave KS. Stub transparentnosti, kao i jačanja integriteta institucija Kantona podcrtani su kao naročito bitni dijelovi Strategije a o čemu svjedoči i usvajanje Nacrta Zakona o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo, kao i brojnih drugih akata u oblasti borbe protiv korupcije što pokazuje da je Kanton Sarajevo ne samo lider na polju ovih procesa u BiH, već postavlja i nove standarde. Jačanje integriteta institucija podržano je izradom elektronskog plana integriteta kroz koji će sve institucije, sa svim aktivnostima i detektiranim rizicima, biti integrirane u jedan jedinstveni sistem a koji će najvećim dijelom automatski raditi monitoring i evaluaciju svih realiziranih aktivnosti i generirati periodične izvještaje o realizaciji mjera iz planova integriteta pred Vladom KS. Drugi  važan stub Strategije je podizanje nivoa transparentnosti institucija te će Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom uspostaviti i nekoliko važnih registara kao snažan odgovor na probleme koje postoje u zapošljavanju. Usvajanjem ovih dokumenata Vlada  pokazuje svoje opredjeljenje za sistemsku prevenciju i borbu protiv korupcije, političku svijest o važnosti borbe protiv nje kao i to da vrati povjerenje građana.

U Kantonu Sarajevo od 2015. godine, kada je donesen prvi Akcioni plan za borbu protiv korupcije, premijer i opozicija zajedno rade na tome. Usvajanje Strategije nije samo deklarativno, mnogi su koraci već realizirani; borbom protiv korupcije istovremeno se promovira mir a Vlada  pronalazi načina da osigura prostor da u sve procese budu uključeni aktivisti, predstavnici realnog sektora, marginaliziranih zajednica i naročito mladi ljudi.

Tokom niza radionica sa mladima u okviru inicijative #Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo koju Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine provodi u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Nizozemske, mladi su imali prilike naučiti više o aktivnostima borbe protiv korupcije koje se realiziraju u kantonu Sarajevo.

A kako se uključiti u borbu protiv korupcije? Nauči kroz naš kviz i #ReciNEkorupciji!

 

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *