Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se svake godine
9. decembra
9. novembra
9. oktobra

Tačno!

Netačno!

Korupcija je u najširem pojmu, …
svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi samo u privatnom sektoru.
svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi samo u javnom sektoru.
svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Tačno!

Netačno!

Bosna i Hercegovina je među tri najgore države u Evropi, po Indeksu percepcije korupcije za 2021. godinu
Tačno
Netačno

Tačno!

Netačno!

Kako se zove Agencija sa sjedištem u Istočnom Sarajevu koja se bavi prevencijom utjecaja korupcije na razvoj demokratije i poštivanje ljudskih prava i koordinacijom borbe protiv korupcije?
Agencija za prevenciju korupcije, koordinaciju borbe protiv korupcije i sprječavanje sukoba interesa
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Agencija za borbe protiv korupcije i organiziranog kriminala

Tačno!

Netačno!

U Bosni i Hercegovini trenutno postoji i djeluje četrnaest antikorupcijskih tijela, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou. Jedno od tijela je predvodnik borbe protiv korupcije i sukoba interesa u Kantonu Sarajevo, a zove se
Ured za borbu protiv korupcije i upravljanja kvalitetom Kantona Sarajevo
Ured za kvalitet Kantona Sarajevo
Ured za korupciju Kantona Sarajevo

Tačno!

Netačno!

The Group of States against Corruption – Grupa država protiv korupcije (GRECO) tijelo je u sklopu koje međunarodne organizacije?
Ujedinjenih nacija
Vijeća Evrope
Organizacije za evropsku sigurnost i saradnju (OSCE)

Tačno!

Netačno!

UNCAC je skraćenica za?
Konvenciju Ujedinjenih nacija protiv korupcije
Ured Ujedinjenih nacija za borbu protiv korupcije
Uredbu Evropske unije za borbu protiv korupcije

Tačno!

Netačno!

Primanje kao i davanje poklona i drugih oblika koristi su krivična djela propisana Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine.
Tačno
Netačno

Tačno!

Netačno!

Važeći zakoni u Bosni i Hercegovini definiraju sukob interesa kao slučajeve kada se određena lica nađu u situaciji u kojoj njihov privatni interes utječe ili može utjecati na zakonitost, otvorenost, objektivnost ili nepristrasnost u obavljanju javnih funkcija. Ta lica su:
izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih dužnosti i savjetnici,
izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih dužnosti i savjetnici, kao i članovi njihovih porodica,
izabrani zvaničnici i nosioci izvršnih dužnosti.

Tačno!

Netačno!

Nepotizam predstavlja potpuno isključenje zapošljavanja članova vlastite porodice i bliskih saradnika.
Tačno
Netačno

Tačno!

Netačno!

Odluke o sukobu interesa sve do izmjena i dopuna Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine 2013. godine, donosila je
Komisija za odlučivanje o sukobu interesa
Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine

Tačno!

Netačno!

Plan integriteta je
preventivna antikorupcijska mjera
vrsta korupcije u institucijama
mjera za sprječavanje sukoba interesa izabranih zvaničnika

Tačno!

Netačno!

Postoji li u Bosni i Hercegovini važeća Strategija za borbu protiv korupcije?
Da
Ne

Tačno!

Netačno!

Jedan od 14 ključnih prioriteta koje Bosna i Hercegovina treba ispuniti u cilju  pristupanja Evropskoj uniji je i
usvajanje strategije za borbu protiv korupcije
prevencija i suzbijanje korupcije
usvajanje i provedba zakonodavstva o sukobu interesa i zaštiti “zviždača"

Tačno!

Netačno!

Ukoliko uposleniku u instituciji vlasti poklonite 50 KM kako bi se zahvalili na dobro urađenom poslu potencijalno ste saučesnik korupcije i doprinosite njenom daljnjem razvoju.
Tačno
Netačno

Tačno!

Netačno!

Ako svjedočim ili otkrijem korupciju u Kantonu Sarajevu, to mogu prijaviti
Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo
Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije
Nadležnom Ministarstvu unutrašnjih poslova
Sve navedeno

Tačno!

Netačno!

Share the quiz to show your results !

Molimo Vas unesite potrebne podatke ...

Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo

Odgovorili ste tačno na %%score%% od %%total%% pitanja.

%%description%%

%%description%%

Loading...