Koordinirani institucionalni odgovori protiv korupcije u BiH

Strateškim dokumentima za borbu protiv korupcije određuju se normativni i institucionalni okviri za borbu protiv korupcije te strateški ciljevi koji se odnose na oblast prevencije, proaktivnog otkrivanja, procesuiranja koruptivnih kaznenih djela te unapređenja zakonodavnog okvira, kapaciteta, koordinacije i podizanja javne svijesti i potpore za borbu protiv korupcije, prioritetne oblasti, programi implementacije, uključujući mehanizme praćenja i evaluacije provedbe.

Unapređenje koordinacije u borbi protiv korupcije kroz uključenost najvećeg broja aktera različitog karaktera i koordinacija rada tijela za praćenje realizacije mjera u praksi kao i provedbu evaluacija i kontrola ostvarenih rezultata naglašeni su kao nužni za prevazilaženje prepreka u suzbijanju koruptivnih radnji i razvoju mreže za promišljen strateški pristup borbi protiv korupcije i provedbi antikoruptivnih aktivnosti.

U praksi, ovo zahtijeva funkcionalnu uvezanost svih tijela nadležnih za kreiranje i provođenje strategija, strateških mjera i aktivnosti a kako bi se što većem broju građana omogućilo aktivno učešće u borbi protiv korupcije kroz upotrebu provjerenih i učinkovitih mehanizama za sprječavanje korupcije. U Bosni i Hercegovini trenutno postoji i djeluje četrnaest antikorupcijskih tijela, na kantonalnom, entitetskom i državnom nivou.

Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) za svoj rad odgovara Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine a nadležna je za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u institucijama javnog i privatnog sektora kod nosilaca funkcija u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti na svim nivoima, javnih službenika, zaposlenika i policijskih službenika u institucijama vlasti na svim nivoima, članova uprave, ovlaštenih i drugih lica u privrednim društvima, javnim preduzećima, javnim ustanovama i privatnim preduzećima, članova organa i drugih ovlaštenih lica u političkim partijama i ovlaštenih lica u kulturnim i sportskim ustanovama, fondacijama, udruženjima i nevladinim organizacijama. Prijavu korupcije ovom tijelu moguće je izvršiti lično, dolaskom na adresu u prostorije APIK-a,  ili poštom (klasična ili e-pošta).

Antikorupcioni tim Vlade Federacije BiH je tijelo koje Vladi FBiH obezbijeđuje kontinuirano praćenje, koordinaciju, monitoring, i izvještavanje o toku i eventualnim preprekama u implementaciji strategije za borbu protiv korupcije FBiH i pripadajućeg akcionog plana. Zadatak Tima je i da procijeni potrebe za program obuke za borbu protiv korupcije, unaprijedi odnose sa javnošću, vrši prikupljanje i analizu podataka o radnjama koje mogu imati elemente korupcije i sačinjava godišnje izvještaje Vladi Federacije Bosne i Hercegovine. Putem “antikoruptivne mreže” sa 128 kontakt/fokusnih tačaka, koje su koordinatori antikoruptivnih aktivnosti unutar federalnih javnih institucija, Tim i institucije komuniciraju u svrhu provođenje antikoruptivnih aktivnosti. Tim utvrđuje slabosti u otkrivanju koruptivnih krivičnih djela i evidentira okolnosti koje su dovele do slabosti a sačinjenu analizu dostavlja Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije te nadležnim tužilaštvima u BiH. Antikorupcioni tim Vlade FBiH također priprema dokumentaciju za potpisivanje sporazuma o direktnoj saradnji sa tužilaštvima i sa svim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine po ovoj problematici.

Komisija za praćenje i provedbu Strategije Republike Srpske nadležna je za koordinaciju aktivnosti i aktera nadležnih za sprovođenje Strategije, propisivanje sadržaja Smjernica za donošenje planova integriteta, kao i određivanje subjekata koji su obavezni da usvoje planove integriteta, prikupljanje izvještaja svih nosilaca aktivnosti iz Akcionog plana i analitičku obradu u svrhu pripreme izvještaja prema Vladi. Izvještaj o realizaciji mjera iz Akcionog plana se Vladi podnosi dva puta godišnje, uz davanje inicijative i predlaganje mjera za veću efikasnost sprovođenja Strategije, pokretanje istraživanja i praćenje stanja u Republici Srpskoj u pogledu korupcije. Svake dvije godine Komisija radi reviziju Akcionog plana za sprovođenje Strategije, evaluacija prethodne a i na kraju strateškog ciklusa (svake četiri godine) predlaže novu Strategiju. U nadležnosti Komisije su i koordinacija aktivnosti i uspostavljanje saradnje sa nadležnim institucijama BiH i međunarodnim organizacijama na polju prevencije korupcije.

Ured za prevenciju korupcije i koordinaciju aktivnosti na suzbijanju korupcije u Brčko distriktu je samostalno i neovisno tijelo, a za svoj rad odgovara Skupštini Brčko distrikta BiH. Ured sačinjava strategiju za borbu protiv korupcije u Distriktu i pripadajući akcioni plan, koordinira i nadzire provođenje istih kroz koordinaciju rada tijela javne uprave, institucija, javnih poduzeća, javnih ustanova i drugih pravnih lica i poduzetnika u sprečavanju korupcije. Pored informiranja o stanju u oblasti borbe protiv korupcije, Ured direktno postupa po zaprimljenim prijavama sumnje i indicija koruptivnog ponašanja. Podnošenje prijave o sumnji na korupciju u Brčko Disktriktu moguće je putem pošte, lično u prostorijama ili putem web stranice Ureda kroz obrazac prijave. Ured vrši i poslove zaštite osoba koje prijavljuju korupciju sukladno Zakonu o zaštiti osoba koje prijavljuju korupciju. Kao centralno nadležno tijelo za  suzbijanju korupcije u Brčko Distriktu, Ured sarađuje sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije i institucijama Bosne i Hercegovine, entitetskim i kantonalnim nadležnim tijelima i institucijama, da bi se osigurala pravovremena i učinkovita provedba koordiniranih politika za borbu protiv korupcije te sarađuje s domaćim znanstvenim i stručnim organizacijama, medijima i nevladinim organizacijama o pitanju prevencije korupcije.

Na nivou kantona, institucionalni odgovori provode se kroz aktivnosti radnih tijela, timova, i/ili komisija fokusiranih na prevenciju/sprečavanje, koordinaciju aktivnosti i borbu protiv korupcije.

U kantonu Sarajevo djeluje Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, koji u okviru nadležnosti obavlja i poslove u vezi sa kontrolom zakonitosti i svrsishodnosti svih javnih nabavki koje provode ugovorni organi čiji je osnivač Kanton Sarajevo, te prevenciji korupcije, kao i prikupljanju podataka i prijavljivanju nadležnima uočenih koruptivnih aktivnosti u Kantonu Sarajevo.

Ured podržava i promovira stav da je osnaživanje moralne osude i neprihvatljivosti korupcije osnova za izgradnju podrške i mobiliziranje društvene javnosti, aktivista, predstavnika realnog sektora, marginaliziranih zajednica i naročito mladi ljudi iz bilo koje zajednice, nužno je za koordinirane odgovore i antikorupcijske mjere na probleme koje nastaju zbog korupcije. Koordinirani i institucionalni pristup na probleme korupcije, mora se promovirati ličnim primjerom nositelja javnih ovlasti, ukazivanjem na pozitivne primjere i mjere koje će uvjeriti građane da mogu utjecati i doprinijeti sprječavanju korupcije ali mora biti ugrađen i u propise i obrazovni sistem, pa u tom pravcu Ured i proaktivno djeluje prema snagama, akterima i široj javnosti koji žele, kroz građansku odgovornost biti dio odgovora na problem korupcije.

Tokom niza radionica sa mladima u okviru inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo koju Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine provodi u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Nizozemske, mladi su mogli da iznesu pitanja i stavove o korupciji i onome što je bitno za prevenciju i borbu protiv korupcije. Prema rezultatima kviza „ZATVORiti sva vrata KORUPCIJI je zakon!“ koji je Institut za razvoj mladih KULT razvio za jačanje informiranosti o borbi protiv korupcije, vidljivo je kako mladi smatraju da je nedostatak sistematičnosti i koordinacije veliki rizik u realizaciji mjera protiv korupcije.

Tokom tematskih diskusija u okviru radionica za mlade ali i tokom aktivnosti „Kafa sa … „ odnosno niza dijaloga mladih sa istaknutim nosiocima promjena u borbi protiv korupcije, mladi i njihovi sugovornici su ukazivali na to da ni najbolje predviđene antikorupcijske politike i mjere u strategijama ne mogu biti učinkovite ako se provode povremeno, nepovezano, fragmentirano i bez dovoljno sistematičnih aktivnosti i koordiniranosti svih uključenih subjekata. Mladi su iskazivali da je njima značajan pokazatelj posvećenosti borbi protiv korupcije zapravo povećanje broja prijavljenih i istraženih slučajeva sumnje na korupciju, intenzivniji rad istražnih tijela i ohrabrivanja osoba koje imaju takve sumnje da ih podijele sa drugima. Također, presudnu ulogu u borbi protiv korupcije, po mišljenju mladih u kantonu Sarajevo, ima  primjereno sankcioniranje sudionika koruptivnog ponašanja, uz oduzimanje imovine i druge vrste koristi stečene na takav način, ali i razvijanje mehanizama koji će osigurati naknadu štete oštećenima, nastalu usljed korupcije.

Mladima iz kantona Sarajevo bilo je vrijedno saznati da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo tijelo kojem se građani mogu obratiti u slučaju sumnje na korupciju i sukoba interesa jer je Ured nadležan za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa, donošenje odluke o postojanju sukoba interesa i izricanje sankcije nosiocu javne funkcije koji je u utvrđenom sukobu interesa, ali i postupanju po prijavama. Mladi su naučili da zahtjev za pokretanje postupka za utvrđivanje postojanja sukoba interesa mogu uputiti  institucije, nosioci javnih funkcija, pravna i fizička lica putem formulara koji se nalazi se na web stranici i da se isti podnosi Uredu ili u pisanoj formi neposredno na Protokol Kantona Sarajevo, te putem pošte ili elektronskim putem, na službeni email Ureda: sukobinteresa@uk.ks.gov.ba. Mladi su pozitivno ocijenili napore Ureda da omoguće građanima učešće u borbi protiv korupcije i kroz obrazac za prijavu korupcije koji se nalazi na stranici Ureda zajedno sa izrađenim uputstvom i svim potrebnim informacijama o cjelokupnom procesu kao i obrazac Zahtjeva za dodjelom statusa zaštićenog prijavitelja korupcije.

U konačnici, nedostatak podrške građana i javnosti je najveći rizik jer borba protiv korupcije ne može biti potpuna i učinkovita bez svijesti javnosti o štetnim posljedicama koje korupcija nanosi društvu i pojedincu, što mora biti temelj za povećanu spremnost da građani zahtijevaju i podrže antikorupcijske aktivnosti i aktivno sudjeluju u njima. Kao kompletno društvo, ali i kao pojedinci moramo znati kako prepoznati korupciju, kome i kako je prijaviti.

Klikni na „ZATVORiti sva vrata KORUPCIJI je ZAKON!“  i ispitaj svoje znanje, kapacitet i svoju ličnu ulogu u borbi protiv korupcije.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *