Integritet – nepremostiva granica za korupciju

Integritet, kao kvaliteta i osnova za suprostavljanje korupciji, kako kod pojedinca tako i kod društvene zajednice, može se posmatrati kao skup vrijednosti i ponašanja kojima se potvrđuje cjelovitost pojedinca i/ili zajednice a koja se ogleda kao poštenje i pravičnost, dosljednost u postupcima, ponašanju i odlukama, poštivanje zakona, kodeksa ponašanja, i djelovanje u skladu sa moralom i etikom a u cilju općeg dobra. Ljudi s integritetom slijede svoje vrijednosti i principe čak i kada to može biti teško ili nepopularno.

Tokom niza radionica sa mladima u okviru inicijative #ReciNEkorupciji u Kantonu Sarajevo koju Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine provodi u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, a zahvaljujući podršci Ambasade Kraljevine Nizozemske, mladi su imali prilike upoznati se nekim od elemenata borbe protiv korupcije putem kviza „ZATVORiti sva vrata KORUPCIJI je zakon!“ koji je Institut za razvoj mladih KULT razvio za jačanje informiranosti o borbi protiv korupcije. Tokom dijaloga i promišljanja o značaju borbe protiv korupcije mladi su iznosili stavove o onome što je bitno za prevenciju i borbu protiv korupcije. Stav mladih sagovornika je da je  osnaživanja moralne osude i neprihvatljivosti korupcije prvi korak koji društvo mora načiniti kako bi stavilo korupciju pod kontrolu. Mladi smatraju da je jedan od najjačih odgovora na izazove korupcije zapravo jačanje i očuvanje integriteta, kako pojedinca, tako i zajednice što ukazuje na harmoniziranost Strateških ciljeva Strategije za borbu protiv korupcije 2022. -2024. i potreba mladih te društva u cjelini.

Naime i mladi i Strategija, kao posebno značajno ističu da je nužno educirati se o posljedicama korupcije i načinima kako je učinkovitije prepoznavati, konstantno motriti i istraživati postojeće stanje, i promišljati na koje sve načine povisiti nivo interaktivnosti i proaktivnosti u prevenciji i represiji korupcije – kako kod antikorupcijskih tijela tako i kod javnih institucija, organizacija civilnog društva i građana. Oko 350 mladih sa područja Kantona Sarajevo, sa kojima se kroz radionice u okviru inicijative #Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo diskutovalo o pristupima u borbi protiv korupcije – od ličnog do strateškog nivoa i nivoa institucionalnih odgovora na korupciju, akcenat stavljaju na značaj izgradnje podrške javnosti i ugrađivanja antikorupcijskih mjera u propise i obrazovni sistem, promoviranje dostojanstva i integriteta kod nosilaca  javnih ovlasti, i ukazivanja na pozitivne primjere i mjere koje će uvjeriti građane da mogu utjecati i doprinijeti sprečavanju korupcije.

Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo kojega je Skupština Kantona Sarajevo, donijela u augustu 2022. godine u svrhu  sistemske prevencije, suzbijanja i borbe protiv korupcije u Kantonu Sarajevo – Članom 54 u dijelu IV Prevencija korupcije, Poglavlje I – Jačanje integriteta, pojam integriteta  definira kao zakonito, nezavisno, nepristrasno, učinkovito, odgovorno i transparentno vršenje poslova kojim nosioci javnih funkcija, odgovorna lica i zaposleni u institucijama čuvaju svoj ugled i ugled institucije, obezbjeđuju povjerenje građana u vršenje javnih funkcija i rad institucije, te otklanjaju sumnju u mogućnost nastanka i razvoja korupcije. Članom 55. istog Zakona definira se i Plan integriteta, obaveznost izrade i primjene istog u institucijama KS, Grada Sarajevo ili općina na teritoriji Kantona Sarajevo i dostavljanja istih Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Vlada Kantona Sarajevo je temeljem ovog člana u oktobru 2022. godina donijela i Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta za institucije javnog sektora u kantonu Sarajevo. Planove integriteta potrebno je raditi na unificiran i sveobuhvatan način a kako bi se podržala primjena zakonskih mjera, unaprijedile mjere prevencije i unificirano izvještavanje institucija te kreirala mogućnost komparacije realizacije planova institucija KS i omogućila analiza napora i aktivnosti u oblasti prevencije i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo a time i kreiranje daljih strateških koraka u oblasti prevencije i borbe protiv korupcije.

Plan integriteta je interni dokument institucije kojim se detaljno procijene radna mjesta, radni procesi i poslovi na podložnosti korupciji i koruptivnim radnjama i drugim oblicima pristrasnog postupanja, a zatim predstavi smišljen skup konkretnih mjera kojima se rizik korupcije umanjuje i prevenira a obezbjeđuje se povjerenje građana u rad institucije. Plan integriteta bi dakle bio unificirani alat za sistemski odgovor na problem korupcije a što je prevencija, suzbijanje i borba protiv korupcije, isti štiti uposlenike i instituciju te unapređuje nivo povjerenja građana u rad javne institucije.

Uputstvo za izradu i provođenje plana integriteta nalaže da se pored pravnog i normativnog okvira planom integriteta jasno predstave instance nadležne za izradu i provođenje te da se izlože mjere plana, njihovo provođenje, analiza uspješnosti i učinkovitosti plana i način izvještavanja o provođenju plana integriteta. U praksi izrada plana integriteta teče na način da svaka institucija i javna ustanova prvo odrede menadžera integriteta koji upravlja procesom izrade plana i radom radne grupe koja sačinjava prijedlog plana integriteta. Radnu grupu čine naimenovani zaposlenici institucije koji dobro poznaju sve procese i zaposlenike kolektiva i koji najpreciznije mogu utvrditi rizike od korupcije, koji faktori utječu na te rizike i koliko su intenzivni mapirani rizici.

Sve institucije identificiraju i analiziraju rizike i faktore rizika u oblastima upravljanja institucijom, finasijama, javnim nabavkama, dokumentacijom, i ljudskim resursima. Pored toga rizici se identificiraju i procjenjuju i za sigurnost, etiku, lični integritet, sukob interesa, djelotvorno postupanje po prijavama sumnje na korupciju i/ili etički i profesionalno neprihvatljivih postupaka, kao i rizicima povezanim sa zaštitom lica koja prijavljuju korupciju ili nepravilnosti. Pored ovih oblasti, u zavisnosti od nadležnosti i vrste aktivnosti koju institucija izvršava u društvu analiziraće se i ti specifični rizici, kao npr. – zakazivanje pregleda pacijenata (zdravstvene ustanove), ocjene znanja (obrazovne ustanove), formiranje cijena usluga (javna preduzeća).

Kada radna grupa analizira sve raspoložive podatke i informacije, ocijeni zastupljenost svakog identificiranog rizika i identificira i analizira mehanizme kontrole rizika, pristupa se procjeni intenziteta svih utvrđenih rizika te klasifikaciji potencijalne štete koju bi koruptivne radnje nanijele instituciji i društvu, što predstavlja svojevrsan izvještaj o stanju integriteta. Potom se pristupa izradi plana upravljanja rizicima, što je zapravo plan mjera kojima se poboljšava integritet institucije i svih zaposlenih. Za svaku mjeru se određuje odgovorna osoba i rok do kojeg je mjeru potrebno provesti. Na temelju svih ovih informacija sačinjava se prijedlog plana integriteta koji se dalje podnosi odgovornom licu institucije da ga podnese Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo na procjenu. Nakon uvažavanja komentara i uvrštenja potencijalnih preporuka koje je na prijedlog plana dao Ured, institucija usvaja plan integriteta i obavještava uposlene o daljem postupanju sukladno planu integriteta. Realizacija plana integriteta teče godinu dana nakon čega se Uredu dostavlja izvještaj o realizaciji a kojim se predstavljaju provedene mjere, mjere koje nisu provedene i sačinjava preporuka za unapređenje plana integriteta institucije. Na osnovu analize svih pojedinačnih izvještaja institucija, Ured sačinjava izvještaj o donošenju i provođenju planova integriteta u institucijama u Kantonu Sarajevo.

Ono što je i građanima i institucijama također bitno jeste činjenica da se planovima integriteta omogućava i učenje na osnovu uočenih obrazaca koruptivnog ponašanja i uključivanje šireg kruga subjekata i pojedinaca iz javnog i drugih sektora u borbu protiv korupcije te proaktivan pristup, OCD i građana. Svaka institucija je u okviru plana integriteta dužna izraditi hodogram za Prijavljivanje sumnje na narušavanje integriteta (interni i eksterni), unaprijediti interne i eksterne modalitete za prijavljivanje sumnje narušavanja integriteta te unaprijediti mjere zaštite prijavitelja sumnje. Ovakav pristup znači da se temeljem uočenih obrazaca koruptivnog ponašanja kreiraju učinkovitiji preventivni mehanizmi, ali i da oni posluže za otkrivanje koruptivnog djelovanja i prije nego što ono bude prijavljeno kao i upoznavanje građana sa načinima i mogućnostima prijavljivanja korupcije.

U konačnici, nedostatak integriteta, profesionalnosti ili odgovornosti stvara prostor za korupciju koja je svakodnevna prijetnja modernom društvu, što zahtijeva rad i ustrajnost na individualnoj i institucionalnoj izgradnji integriteta, transparentnosti procesa i odgovornosti u društvu pa tako i na svim nivoima upravljanja i kontrole. Opredijeljenost ka jačanju integriteta i prevencije i borbe protiv korupcije, zahtijeva transparentnosti i svako od nas je  pozvan svojim ličnim integritetom oduprijeti se bilo kakvom obliku korupcije i to je najsnažnije i najučinkovitije sredstvo za sprečavanje takvih pojava a zagovaranjem i jačanjem takvog stava značajno ćemo doprinijeti borbi protiv svih oblika korupcije.

Dakle, ukoliko sumnjate na korupciju i/ili sukob interesa u nekoj javnoj instituciji u Kantonu Sarajevu trebate se obratiti Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. Prijaviti sumnju možete putem formulara na web stranici Ureda ili u pisanoj formi neposredno na Protokol Kantona Sarajevo, te putem pošte ili elektronskim putem, na službeni email Ureda: prijavikorupciju@uk.ks.gov.ba .

#ReciNEkorupciji!  #ZATVORenoZAKORUPCIJU #Protivkorupcijeseboriškadaprogovoriš!

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *