Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Oznaka poziva:

21.04.3-N2.7-12

Naziv poziva:

Bespovratna sredstva podrške projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond)

Datum objave poziva:

 9. juna 2022. godine

Rok poziva:

12 mjeseci (juni 2022 – juni 2023.)

 

Javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Kroz sredstva dostupna za podršku projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond), Institut za razvoj mladih KULT (Institut) osnažuje nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini kako bi lakše pokretale pozitivne promjene, unaprjeđivale položaj mladih i jačale omladinski sektor. Urgentni fond namijenjen je nevladinim organizacijama i neformalnim grupama koje djeluju na području Bosne i Hercegovine, zastupaju i/ili promoviraju interese mladih i jačaju omladinski sektor kroz konkretne inicijative, projekte i aktivnosti.

Ideja Urgentnog fonda jeste da se na jednostavan i brz način podrže direktne i hitne intervencije koje su usmjerene ka poboljšanju položaja mladih u Bosni i Hercegovini. Takve intervencije mogu biti usmjerene na provedbu postojeće legislative za mlade, podršku učešću mladih u društvu i procesima donošenja odluka, podršku aktivizmu, jačanju organizacija/udruženja i njihovih kapaciteta, te općenitu podršku mladima u razvoju. Institut poziva nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini) te neformalne grupe građana da dostave svoje projektne prijedloge u okviru podrške projektima urgentnog karaktera (Urgentni fond Instituta).

Oblasti Javnog poziva

Predloženi projekti po ovom pozivu trebaju uključivati konkretna rješenja s ciljem stvaranja boljih uvjeta za mlade u Bosni i Hercegovini. Svrha Urgentnog fonda jeste finansiranje ili sufinansiranje već postojećih ili potpuno novih inicijativa, projekata i aktivnosti usmjerenih ka izgradnji i jačanju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini kroz sljedeće oblasti:

Oblast 1: Saradnja sa vlastima i zagovaranje za bolji položaj mladih

 • Uspostavljanje i provedba mehanizama propisanih zakonima o mladima
 • Uključivanje mladih u procese donošenja odluka
 • Uspostavljanje, razvoj i unaprjeđenje institucionalnih mehanizama usmjerenih ka boljem položaju mladih

Oblast 2: Rad s mladima

 • Jačanje mladih kako bi oni inicirali i/ili učestvovali u društvenim promjenama
 • Poticanje mladih da pokreću i provode inicijative

Oblast 3: Jačanje omladinskog sektora u BiH

 • Poboljšanje i prepoznavanje omladinskog sektora
 • Jačanje omladinskog organiziranja

Institut posebno podržava aktivnosti i inicijative koje uključuju mlade iz marginaliziranih grupa, mlade iz ruralnih područja, aktivnosti/inicijative za žene i poboljšanje rodne ravnopravnosti te ovim putem ohrabrujemo organizacije koje se bave ovim temama da predlože svoje projekte u okviru Urgentnog fonda.

 

Aplikant će u prijavi navesti kojom se oblašću primarno bavi u svom projektnom prijedlogu. Ako se projektni prijedlog ne odnosi ni na jednu od navedenih oblasti, ali se ipak tiče izgradnje i jačanja omladinskog sektora u BiH, aplikanti mogu definirati oblasti koje podržavaju razvoj omladinskog sektora i mladih u Bosni i Hercegovini.

Tehničke informacije

Puni tekst Javnog poziva kao i svi potrebni obrasci dostupni su na online platformi za upravljanje grantovima APPLY na linku: https://KULT.smapply.io/prog/CHANGE.

Od aplikanata se traži da dostave projektni prijedlog u elektronskom obliku, sa svim traženim prilozima, nakon što se registriraju kao organizacija (organisation) na online platformi za upravljanje grantovima APPLY. U sklopu prijave aplikanti trebaju popuniti sve podatke o svojoj organizaciji i odabrati komponentu na koju apliciraju unutar Programa, nakon čega će dobiti automatsku e-mail potvrdu o prijemu aplikacije. Projektni prijedlozi koji ne budu dostavljeni na navedeni način neće biti uzeti u razmatranje.

Svi potencijalni aplikanti trebaju pristupiti registraciji na online platformi za upravljanje grantovima APPLY čim prije kako bi se upoznali s uvjetima i tehničkim postavkama aplikacije, a putem linka: https://KULT.smapply.io/prog/CHANGE. Molimo aplikante da link spase u svoje kratice (bookmarks) ako namjeravaju aplicirati na ovaj ili neki budući poziv Instituta. Detaljne instrukcije o procesu registracije dostupne su na linku: https://kult.smapply.io/res/p/tehnicke-instrukcije/.

Aplikanti koji su već registrirani na platformi APPLY mogu dobiti više informacija klikom na dugme „Pages“ u gornjem desnom uglu. Ako je aplikacija već započeta, ali aplikant ne vidi do sada ostvareni napredak, potrebno je kliknuti na ime administratora organizacije u gornjem lijevom uglu APPLY dashboarda i odabrati naziv organizacije ispred koje se aplicira.

Aplikanti se mole da pažljivo pročitaju tekst Javnog poziva prije nego što počnu s procesom apliciranja.

Opće smjernice za aplikante

Na Javni poziv se mogu prijaviti nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini (udruženja i fondacije osnovane prema zakonima o udruženjima i fondacijama u Bosni i Hercegovini) te neformalne grupe građana.

Za neformalne grupe građana koje apliciraju na ovaj Javni poziv Institut će administrirati sve finansijske tokove njihovih aktivnosti u skladu s tri oblasti Javnog poziva.

Na Javni poziv ne mogu se prijaviti: institucije vlasti, privredna društva, vjerske organizacije, politički subjekti, kao ni međunarodne organizacije koje nemaju registrirano predstavništvo u Bosni i Hercegovini u skladu sa zakonima o udruženjima i fondacijama.

Poziv ostaje otvoren 12 mjeseci od datuma objave. Odabir i dodjela sredstava izvršit će se u najmanje tri ciklusa u toku 12 mjeseci, a po potrebi i češće u ovisnosti od prepoznatih potreba i raspoloživih sredstava.

Sve projektne aktivnosti moraju se realizirati u Bosni i Hercegovini. Aplikacije i tražena dokumentacija moraju biti napisane na jednom od službenih jezika i pisama Bosne i Hercegovine. Aplikacije moraju biti popunjene elektronski.

Projektni prijedlozi mogu se dostavljati za cjelokupni ili djelomični iznos sredstava potrebnih za implementaciju kandidiranog projekta.

Grantovi podržani kroz Urgentni fond ne mogu trajati duže od dvanaest (12) mjeseci. Izuzetak su grantovi zagovaračke prirode i grantovi koji, po procjeni Komisije, moraju trajati duže od 12 mjeseci da bi proizveli željene rezultate.

Maksimalan iznos traženih sredstava ne može prelaziti 9.999,99 BAM.

Sva pitanja koja se tiču ovog javnog poziva dostavljaju se isključivo putem e-mail adrese:

prijava@mladi.org (subject/predmet: 21.04.3- N2.7-12, Urgentni fond upit).

Nepotpune aplikacije, aplikacije koje ne budu dostavljene na navedeni način, kao i aplikacije na neodgovarajućim obrascima neće biti uzete u razmatranje. Obavijesti o statusu aplikacije komunicirat će se prema aplikantima putem platforme APPLY.

Kriteriji

Pregled projektnog prijedloga za Urgentni fond obuhvata sljedeće kriterije:

Eliminatorni kriteriji

 • maksimalan iznos traženih sredstava ne prelazi 9.999,99 BAM;
 • aplikant je nevladina organizacija registrirana na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini ili neformalna grupa građana;
 • dostavljena je sva dokumentacija koja je u pozivu navedena kao obavezna, te je popunjen Eligibility obrazac;
 • aplikant je dostavio budžet projekta na obrascu OBR-GRB;
 • aplikant je dostavio popunjen obrazac Kontrolna lista za provjeru usklađenosti projektnih aktivnosti sa zahtjevima u vezi sa zaštitom životne sredine.

Bodovni kriteriji

 • projektna ideja je u skladu s kriterijima poziva, jasna je i razumljiva;
 • mladi su jedna od glavnih ciljnih grupa aktivnosti koje provodi organizacija;
 • ciljevi su specifični, mjerljivi i realni i moguće ih je dostići u toku trajanja projekta ili ubrzo nakon završetka;
 • aplikant ima odgovoran pristup i metodologiju rada sa mladima i drugim korisnicima i partnerima;
 • predložena metodologija dovodi do željenih rezultata, specifična je i daje jasnu sliku projektne intervencije;
 • organizacija stvara sinergiju s interesnim stranama, vlastima, zajednicom i drugim organizacijama koje se bave mladima;
 • organizacija posjeduje kapacitete (strukturu organizacije) da provede projekt;
 • projektni rezultati s pripadajućim indikatorima doprinose ispunjenju projektnih ciljeva, specifični su i mjerljivi s preciziranom ciljnom grupom i njihovim brojem;
 • jasno su definirani alati za praćenje i evaluaciju projekta koji se mogu iskoristiti za procjenu uspješnosti;
 • budžet odražava dobar odnos uloženog novca i postignutih rezultata;
 • projektne aktivnosti usklađene su s troškovima, a troškovi su jasno pojašnjeni u narativnom dijelu budžeta;
 • aplikanti se ohrabruju da imaju sufinansiranje, bilo u naturi ili u novcu;
 • projektni prijedlog ne temelji se isključivo na izradi i distribuciji promotivnog i zagovaračkog materijala, ili samo na održavanju seminara, radionica, panela i treninga, te izbjegava nepotrebne troškove;
 • prepoznati su potencijalni rizici u provođenju projekta i opisane su mjere kojima bi se oni umanjili;
 • projektni prijedlog promovira održivost ostvarenih projektnih ciljeva i rezultata;
 • predloženi projekt nije ponavljanje završenog projekta, temelji se na uspješnosti trenutnih i prethodnih intervencija za mlade u Bosni i Hercegovini, inovativan je te koristi najbolje prakse i naučene lekcije.

Evaluacija

Nakon što komisija ocijeni pristigle prijedloge, svi aplikanti će biti informirani o ishodu procjene putem online platforme APPLY. Aplikanti čiji projektni prijedlozi budu pozitivno ocijenjeni ulaze u fazu pregovora o dodjeli granta.

U fazi pregovora komisija i aplikant će usaglasiti projektni prijedlog, naročito dijelove koji se odnose na isporuke, monitoring i evaluaciju projekta. Komisija ima pravo tražiti dodatna pojašnjenja i dokumente na projektni prijedlog i podržati razvoj predloženih mjera i aktivnosti.

Obavijest o pozitivnoj ocjeni projektnog prijedloga ne znači nužno da će doći do potpisivanja ugovora niti da će projektni prijedlog biti finansiran. Potpisivanjem ugovora o dodjeli granta uređuju se međusobni odnosi saradnje te prava i obaveze obje ugovorne strane.

Uvjeti dodjele granta

Aplikanti mogu, ali ne moraju imati partnera u projektu. Izjava o partnerstvu, odnosno pisma podrške se dostavljaju u posebnom koraku kao “Dodatna dokumentacija” uz projektni prijedlog.

Organizacije koje budu odabrane u uži krug dužne su omogućiti Institutu provedbu pojednostavljene predgrantovske procjene koja podrazumijeva utvrđivanje zrelosti i sposobnosti organizacije da bude korisnik granta uvidom u relevantnu dokumentaciju o redovnim aktivnostima. Neformalne grupe ne podliježu predgrantovskoj reviziji.

Pojednostavljena predgrantovska revizija se vrši prije potpisivanja Ugovora i uvjet je za potpisivanje Ugovora s Institutom. U slučaju nepoštivanja rokova za dostavljanje aplikacije ili rokova vezanih za predgrantovsku reviziju, aplikant će biti odbijen.

Samo organizacije čiji projekti budu najbolje ocijenjeni i koje uspješno prođu proces pojednostavljene predgrantovske procjene mogu biti korisnici granta.

Institut se obavezuje da će sve prikupljene podatke i dokumentaciju dostavljenu u okviru apliciranja na Javni poziv koristiti isključivo u obradi granta.

Tokom implementacije projekta aplikant će biti odgovoran za upravljanje sadržajnim i finansijskim dijelom projekta, kao i za narativno i finansijsko izvještavanje, te dostavljanje podataka monitoringa i interne evaluacije prema Institutu.

Institut nema obavezu pojedinačno obrazlagati svoju odluku aplikantima i zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva predviđena ovim Javnim pozivom.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

MentorstvoProcjena organizacijaUncategorized @bs

Institut kao mjesto inspirativnih posjeta, ljudi, druženja i učenja

Danas su nas posjetile predstavnice Udruženja građana Agora. U vrlo pozitivnoj i...

Ljudska pravaOrangeDayRad s mladimaUncategorized @bs

Kako se pridružiti inicijativi povodom 16 dana aktivizma?

Pridružite se izazovu #16Ku16dana, inicijativi kojom obilježavamo #16dana aktivizma protiv rodno zasnovanog...

Uncategorized @bs

Kroz narandžasti objektiv: Godišnji izvještaj za 2022. godinu

  Nasilje nad ženama i djevojčicama predstavlja grubi oblik kršenja osnovnih ljudskih...

Uncategorized @bs

Javni poziv institucijama vlasti za podršku u provedbi istraživanja i izradi nacrta strateškog dokumenta za mlade

Institut za razvoj mladih KULT poziva institucije vlasti u Bosni i Hercegovini...