Dijalog vlasti i mladih važan je i za Republiku Srpsku

Predsjednik Odbora za pitanja djece, mladih i sporta Republike Srpske, Davor Šešić i sekretarka Odbora Biljana Marić sastali su se predstavnicima Instituta za razvoj mladih KULT u Narodnoj skupštini RS-a. Povod sastanku bilo je uspostavljanje daljnje, saradnje kako bi pitanja mladih iz Republike Srpske bila vraćena na agende donosilaca odluka.

Odbor raz­ma­tra položaj mladih kroz za­kon­ske pri­je­dlo­ge, stra­te­gi­je, in­for­ma­ci­je, iz­vje­šta­je i go­di­šnje pla­no­ve ra­da re­pu­blič­kih or­ga­na i or­ga­ni­za­ci­ja, ko­je su nad­le­žne za oblast omla­din­ske po­li­ti­ke, spor­ta i za­šti­te pra­va i in­te­re­sa dje­ce i omla­di­ne.

Sastanak u NSRS

„Ovo je dobar početak saradnje Narodne skupštine Republike Srpske i Instituta u kreiranju boljih prilika za mlade u Republici Srpskoj“, izjavio je Davor Šešić. Institut već 20 godina aktivno sarađuje sa institucijama vlasti u BiH i saradnja sa Narodnom skupštinom i Odborom za pitanja djece, mladih i sporta RS je neizbježna, kako bi u narednom periodu bilo ukazano na potrebe mladih, ali i predstavljene dobre prakse i prilike koje institucije vlasti kreiraju kako bi radili na poboljšanju položaja mladih.

Dijalog mladih i donosilaca odluka uvijek rezultira konkretnim zaključcima i boljim razumijevanjem potreba mladih i prilika koje kreiraju donosioci odluka i institucije vlasti. Odbor je pokazao otvorenost i spremnost za daljnju saradnju, jer pitanja mladih i njihov položaj vide kao prioritet, a sve zbog kreiranja ambijenta u kojem mladi mogu odgovoriti na potrebe tržišta rada, ali i biti sigurniji i spremniji u vođenju dijaloga sa vlastima.

Institut će podržati rad i opredijeljenost Odbora da se o pitanjima mladih govori u Narodnoj skupštini i već krajem ove godine naprave koraci koji će otvoriti neka od ključnih pitanja mladih Republike Srpske. 

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search