Strategija prema mladima FBiH – prilika za poboljšanje prava mladih kroz oblasti kulture i sporta uz zaštitu životne sredine

Strategijom prema mladima ulažu se napori da se poveća razumijevanje značaja kvalitete života kroz doprinos koji grade umjetnost, kultura, sport i kvalitetno provođenje slobodnog vremena u zdravom okruženju i na koji način ovi aspekti doprinose razvoju ljudskog kapitala šire zajednice. Zdrava životna sredina i sportske navike uveliko doprinose zdravlju mladih ali je za njihovu dobrobit i razvoj značajan utjecaj kulture i umjetnosti. Kultura i sport pružaju mladima mogućnost da ispolje svoje vještine i talente te da razvijaju socijalne vještine koje su, uslijed primjene modernih tehnologija, u posljednje vrijeme značajno zanemarene. Zdrava i očuvana životna sredina predstavlja preduslov za kvalitetu života mladih u svim drugim oblastima.

Jedna od ključnih oblasti za razvoj i zadovoljstvo mladih u društvu je oblast kulture i sporta, a pored toga u strategiju prema mladima je uključena i podoblast zaštita okoliša i turizam. Među prepoznatim problemima unutar oblasti, koji koče napredak u Federaciji BiH je nepostojanje zakonskih i strateških dokumenta kojim bi se uredila pitanja vezana za kulturu i sport, dok je za zaštitu okoliša u posljednjim godinama ostvaren određeni napredak što dokazuje i usvojena Federalna strategije zaštite okoliša 2022-2032. i primjena zakonskih propisa koji regulišu zaštitu okoliša.

Prepoznati problemi u području kulture, sporta, okoliša i turizma, na osnovu kojih su razvijani prioriteti unutar oblasti te indikatori kojima će se pratiti postizanje ciljeva, bili su neadekvatno praćenje učinka dodjele sredstava za mlade u tim oblastima kao i nepostojanje informacija o učinkovitosti prilikom kreiranja budžeta za kulturu i sport. Pored toga isticana je i neadekvatna raspodjela sredstava u odnosu na potrebe mladih. Radni tim sastavljen od predstavnika iz federalnih institucija i predstavnika Vijeća mladih je prepoznao i problem nedostatka finansijske podrške mladima u oblasti kulture i sporta odnosno nepostojanje kriterija koji bi ovoj populaciji pružili prednost prilikom dodjeljivanja sredstava. Kao problem se izdvaja nepostojanje sistemske brige za razvoj sportaša i umjetnika koji ostvaruju značajne rezultate s obzirom da su na početku svojih karijera te im je potrebna pomoć i podrška institucija vlasti. Među najznačajnijim izazovima je i nepostojanje pravnog okvira koji bi detaljnije uredio oblast kulture i sporta. Da bi se mladima omogućili bolji uslovi i više mogućnosti koji se odnose na  kulturu i sport te kako bi ravnopravnije sudjelovali u kreiranju ekološki prihvatljivih politika i rješenja, mladima je neophodno omogućiti učešće u procesima odlučivanja na različitim nivoima. Upravo je učešće u odlučivanju jedna od ključnih odredbi iz Zakona o mladima FBiH, čija je implementacija nužna za poboljšanje položaja mladih, a koja je na svim razinama vlasti značajno zanemarena što uzrokuje neravnopravnost mladih u društvu. Zbog toga, mladi moraju dobiti priliku da učestvuju i budu konsultovani prilikom kreiranja programa, strateških dokumenata i zakonskih rješenja koji se direktno tiču njihovih interesa, posebno u kulturi, sportu, zaštiti okoliša. Pod učešćem se podrazumijeva i uključivanje mladih u rad različitih komisija i drugih tijela koja donose odluke, učešće u javnim raspravama i drugim vrstama uključivanja u pitanja i probleme koji se odnose na širu društvenu zajednicu.

Strategija prema mladima zbog navedenih izazova i problema, ne samo u ovoj oblasti već i drugim, postavlja viziju mladih aktivno uključenih u društveni i politički život, koji će se jednakim šansama podržavati u ostvarivanju prava i potencijala.

U cilju unapređenja položaja mladih date su preporuke za programe kojima će se nastojati riješiti problemi mladih i omogućiti im nove prilike. Strateški cilj kojem će se težiti kroz strategiju za oblast kulture, sporta, okoliša i turizma je da pravni i institucionalni okvir osiguraju dodatni razvoj ovih oblasti na području Federaciji BiH primjenjujući mjere koje budu sadržane unutar strategije prema mladima.

Uspostavljanjem sistema mjerenja učinka, u šta spadaju monitoring i evaluacija programa namijenjenih mladima, želi se urediti praćenje učinka dodjele sredstava za mlade u oblastima kulture, sporta i ekologije. Trenutni sistem ne omogućava praćenje efikasnosti i učinka dodjeljenih sredstava mladima te ne pruža podatke i informacije koje bi se u narednim godinama mogle koristiti za razvijanje novih programa za mlade. Sistemom mjerenja učinka pratile bi se aktivnosti i rezultati koji se ostvaruju za vrijeme provedbe projektnih ili drugih aktivnosti.

U okviru prioriteta kreiranja novih i unapređivanja postojećih prilika za mlade u oblastima kulture, sporta, okoliša i turizma teži se povećanju finansijske podrške mladima i kreiranje kriterija koji bi mladima omogućili prednosti prilikom apliciranja na javne pozive i konkurse. Mladim sportistima i umjetnicima se želi osigurati sistemska briga i podrška koja će im omogućiti razvoj i postizanje uspješnih rezultata. Ono što bi doprinijelo u kreiranju novih prilika i šansi za razvoj mladih unutar oblasti kulture i sporta je uređenje pravnog i strateškog okvira, jer u Federaciji BiH još uvijek ne postoji usvojen zakon o sportu ili kulturi. Pored toga uređenjem pravnog okvira i donošenjem novih zakonskih propisa cilj je prepoznati i marginalizirane skupine, jer su trenutno ove skupine mladih isključene i ne pruža im se adekvatna institucionalna podrška. Unutar strateške platforme svrstan je i prioritet uspostave i provedbe sistema uključivanja mladih u procese odlučivanja u oblasti kulture, sporta, okoliša i turizma. Upravo je ovo jedan od ključnih prioriteta uzimajući u obzir postojanje Zakona o mladima FBiH koji definira da mladi moraju biti uključeni u procese odlučivanja na svim nivoima. Vrijedi izdvojiti pozitivan primjer učešća predstavnika Vijeća mladih Federacije u radu Komisije za pitanja mladih Parlamenta FBiH što bi trebale slijediti i druge institucije i tijela. Cilj je potaknuti sve nivoe vlasti u Federaciji da uključe mlade u procese odlučivanja i time budu u mogućnosti da ravnopravno učestvuju u kreiranju prilika i programa koji će poboljšati uslove života mladih. Ključni prioritet za poboljšanje prilika i učešća mladih je formiranje Savjeta za mlade za što je nadležna Vlada Federacije BiH. Savjet je radno tijelo Vlade FBiH čiji je glavni zadatak koordinacija i usaglašavanje politike prema mladima i vršenje nadzora nad implementacijom Zakona o mladima. Savjet za mlade bi u podjednakom broju sačinjavali predstavnici mladih i predstavnici institucija.

Predloženi prioriteti ne predviđaju samo poboljšanje položaja mladih nego i napredak u djelovanju institucija vlasti prema mladima. Izgradnja komunikacije i povjerenja između mladih i predstavnika institucija vlasti je ključna u realizaciji svih prijedloga i mjera koji budu sadržani u strategiji prema mladima. Institucije će fokusom na ispunjavanje prioriteta unutar oblasti postići ostvarivanje sistemske brige o mladima. Dugoročna korisnost i uspješnost cjelokupnog procesa je uvezivanje predstavnika različitih institucija vlasti i ustanova sa predstavnicima Vijeće mladih Federacije BiH, uspostavljanje komunikacije među akterima kao i zajednički rad na promišljanju o problemima i potrebama mladih i kako ih riješiti kroz period trajanja strategije. Jedan od pozitivnih ishoda koji je prepoznat kroz proces sastanaka i rada za oblast kulture, sporta, okoliša i turizma je i potreba za međusektorsko povezivanje u razmišljanju kako kreirati mjere i programe koji će mladima stvoriti bolje prilike za rast i razvoj.

Nosilac inicijative izrade strategije prema mladima Federacije BiH je Federalno ministarstvo kulture i sporta u partnerstvu s Institutom za razvoj mladih KULT i Vijećem mladih Federacije BiH.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Mladi u fokusu Grada Bihaća – Nacrt strategije je usvojen!

Usvojen je Nacrt strategije prema mladima Grada Bihać koja predstavlja značajan i...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Šta donosi strategija prema mladima Federacije BiH?

Strategijom prema mladima Federacije BiH teži se postizanju sigurnog okruženja koje jača...

Politika prema mladimaStrategije prema mladima

Razumjeti položaj i potrebe mladih je korak do boljih politika prema mladima!

Institut za razvoj mladih KULT sa partnerima, Federalnim ministarstvom kulture i sporta...