Dijalog mladih i vlasti u Brčko distriktu BiH – korak bliže ka usvajanju Strategije za mlade Brčko distrikta BiH

Briga o mladima od općeg je interesa za Brčko distrikt BiH, a ostvaruje se, između ostalog, donošenjem i provedbom strategije za mlade, dokumenta koji uključuje definisane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve kao i mjere za realizaciju navedenih ciljeva. Donošenje strateškog dokumenta za mlade obaveza je svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i Brčko distrikta BiH.

Kako bi i mladi, zajedno sa donosiocima odluka, bili aktivno uključeni u proces pripreme i izrade za njih važnog dokumenta, Odjeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta BiH i Institut za razvoj mladih KULT organizirali su u Omladinskom centru događaj Dijalog s mladima, kao jedan od koraka u donošenju prve Strategije za mlade u Brčko Distriktu BiH.

Šef Odjeljenja za stručne i administrativne poslove, Nedim Hamzabegović kazao je da je cilj organizovanog dijaloga bio da se evidentiraju mišljenja i prijedlozi kako bi se što kvalitetnije donijela Strategija za mlade.

„Ovo je dobar put da mladi ukažu vlastima na ono šta je njima potrebno i način kako da se te njihove potrebe ostvare koje su navedene u pet tema kao što su zapošljavanje, sigurnost, socijalni aspekt i sl.“, kazao je Hamzabegović.

Dijalog sa mladima okupio je više od 30 predstavnika mladih, nevladinih organizacija, podmladaka političkih stranaka kao i institucija vlasti, raspoloženih da kroz strukturirani dijalog identificiraju najvažnije probleme i potrebe sa kojima se mladi suočavaju u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, socijalne brige, sigurnosti, zdravstva, kulture, te aktivizma i učešća mladih u Distriktu. Pored razgovora o identifikaciji problema mladih, događaj je bio odlična prilika da okupljeni daju svoje prijedloge mjera koje institucije vlasti mogu poduzeti u cilju rješavanja navedenih problema.

Tako je tokom događaja ukazano na moguća sistemska rješenja u borbi protiv sve učestalijeg nasilja na internetu (online nasilje) među mladima, potrebu za izmjenama nastavnih planova i programa u srednjim školama i njihovom prilagođavanju potrebama na tržištu rada kao i važnost kreiranja povoljnije stambene politike za mlade.

Održani događaj bio je od izuzetnog značaja i za prisutne predstavnike Odjeljenja za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, članove radne grupe i druge aktere koji učestvuju u izradi Nacrta strategije.

„Ovakvi događaji su potrebni i vrlo korisni. Način na koji smo radili po temama i u grupama sa stručnjacima iz oblasti je vrlo koristan, te bi se trebali češće održavati. Posebno je važno što su mladi imali priliku razgovarati sa izvršnom i zakonodavnom vlasti“, izjavila je  Milijana Simić, predsjedavajuća Komisije za zaštitu ljudskih prava, član Komisije za ravnopravnost spolova i Komisije za evropske integracije u Skupštini Brčko distrikta BiH. 

Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. Drugim riječima, Dijalog je prostor u kojem mladi aktivno pridonose razvoju politika prema mladima na svim nivoima vlasti.

Institut je završio terensko istraživanje kao početnu fazu izrade strateškog dokumenta za mlade, te je u martu 2020. godine predstavio rezultate Istraživanja o potrebama i problemima mladih u Brčko distriktu BiH. Vijeće/savjet mladih Brčko distrikta, nadležni Odjel za stručne i administrativne poslove i Institut nastavljaju i u narednom periodu raditi na izradi prvog strateškog dokumenta za mlade. Dokument će pratiti i preporuke iz Strategije razvoja Brčko distrikta BiH 2021-2027., te ranije predloženi Akcioni plan 2020.-2022. za poboljšanje položaja i statusa mladih u Brčko distriktu BiH koje je predložilo Vijeće/savjet mladih Brčko distrikta BiH

Događaj je organiziran uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i Švedske u Bosni i Hercegovini.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search