Strateški zaustaviti odlazak 23.000 mladih koji su već napravili korake ka iseljavanju iz BiH

Odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine višegodišnji je negativni trend. Blago je usporen usljed pandemije Covid-19 i mjera za borbu protiv širenja zaraze virusom. U ovom trenutku, korake ka iseljavanju iz BiH poduzelo je 23.000 mladih od 18 do 29 godina. Mladi su i više nego važan faktor, ne samo razvoja, nego uopće opstanka društva.

Predstavnici Instituta za razvoj mladih KULT rekli su da je odlazak mladih preskup za državu. 23.000 mladih koji su već poduzeli korake ka odlasku znači gubitke multimilionskih iznosa. U posljednjih pet godina upisano je deset hiljada manje osnovaca i petnaest hiljada manje studenata.

0605200C 8DEB 42A7 ADF9 9A2AF15D5A8E

Kada je riječ o zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, iz Instituta su izneseni podaci na sjednici da 14% mladih nikad nije obavilo sistematski zdravstveni pregled. 45% mladih žena, starosti od 15 do 35 godina, nikad nisu obavile ginekološki pregled. Samo 23,7% mladih u FBiH koristilo je usluge psihološkog savjetovanja. Iz Ministarstva zdravstva Federacije rečeno je da imamo dobre zakone, ali se dobro ne implementiraju, te da je potrebno strategije za mlade integrirati u zakonske i podzakonske akte.

IMG 7fc315a1a4887509f9718c11fd11c929 V

Jedan od gorućih problema mladih osoba u BiH je i stambeno zbrinjavanje. Među članovima komisije čulo se mišljenje da je to čak jedan od tri ključna razloga za odlazak iz BiH. Iz Centra za podršku organizacije kazali su da će 87% mladih u narednom period biti suočeno sa problemom rješavanja stambenog pitanja, te da za rješenje ovakvog problema nije dovoljno da se bave pojedinačni sektori, nego je za dobre rezultate potreban multisektoralni pristup.

IMG 5e25ba8e0d5a974fca8257bd290f6c8d V

Naravno, možda i prvi na listi razloga za odlazak je zapošljavanje. Izlaganje podataka i diskusija o ovom pitanju iznijeli su niz podataka, ali i mogućih rješenja. Od edukacije, promjene upisnih politika kako bi se pratile potrebe na tržištu rada, do pokretanja vlastitih obrta. Iz resornog ministarstva su kazali da je mnogo ideja propalo, jer mladi ljudi nisu imali podršku. Ipak, u odnosu na pet godina unazad, ideje ne propadaju – postoji spremnost za izdvajanje sredstava u te svrhe, tvrde iz Fondacije Mozaik.

IMG 4576 1

Svi su složni u jednom – neophodna su sistemska rješenja, saradnja svih. Da mladi u BiH trebaju bolje prilike i podršku, rekao je na sjednici i Matthew Field, ambassador Velike Britanije u BiH.

IMG 4589

Na tematskoj sjednici Komisije za pitanja mladih Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH “Do boljih prilika za mlade u Federaciji BiH”, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT, Westminster fondacije za demokratiju i Vijeća mladih FBiH, u prisustvu predstavnika i predstavnica vladinog i nevladinog sektora, nakon zasjedanja i održanih diskusija, usvojeni su Zaključci, koji će bit na dnevnom redu sjednice Parlamenta FBiH 31. maja 2022. godine.

7803AE80 C921 401D B8DD 6F091DC4C636

U nastavku donosimo Zaključke:

AKTIVIZAM, OMLADINSKO ORGANIZOVANJE I VOLONTIRANJE

 • Zadužuje se Vlada FBiH da formira Savjet za mlade Federacije BiH u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da usvoji Strategiju prema mladima Federacije BiH, osigura sredstva za provedbu Strategije prema mladima i imenuje nadzorno međuresorno vladino radno tijelo za provedbu Strategije prema mladima.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da jednom godišnje predstavi izvještaj o položaju mladih, nastojanjima i aktivnostima podrške mladima u FBiH u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 • Zadužuju se oba doma Parlamenta FBiH da donesu odluku o formiranju Komisije za pitanja mladih kao zajedničkog i stalnog radnog tijela u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da izmijeni naziv Federalnom ministarstvu kulture i sporta u Federalno ministarstvo, kulture, sporta i mladih u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta da planira povećanje izdvajanja za Transfer za mlade sa 400.000,00 KM na 1.000.000,00 KM za 2023. godinu i navedeni iznos izdvoji u Budžetu Federacije BiH za 2023. godine, a koji će biti namijenjen za provedbu Strategije prema mladima Federacije BiH i projekte za mlade.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo kulture i sporta da provede analizu efikasnosti modela omladinskog organizovanja prepoznatog kroz Zakon o mladima Federacije BiH u 2022. godini te usvoji set preporuka za poboljšanje omladinskog organizovanja u Federaciji BiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da kroz izmjene i dopune Zakona o mladima Federacije BiH definira termine: omladinski rad, omladinski radnik/ca, omladinski centar, omladinski klub, neformalno obrazovanje, digitalni rad s mladima, inkluzija te uvede sistem vođenja spiskova omladinskih organizacija na nivou kantona u Federaciji BiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da predloži Zakon o studentskom organizovanju Federacije BiH.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo pravde da kreira Vodič kroz Zakon o volontiranju Federacije BiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije da uradi analizu efikasnosti provedbe Zakona o volontiranju Federacije BiH te usvoji set preporuka za poboljšanje uslova i prilika za volontiranje u FBiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH i Parlament Federacije BiH da uključi mlade u radna tijela i komisije pri Parlamentu i Vladi FBiH u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da donese Strategiju o promociji volontiranja u FBiH, kako bi imali koordinirani pristup volontiranju na različitim nivoima, a kako bi osigurali da je volontiranje sastavni dio lokalnih i regionalnih strategija razvoja, te da na osnovu toga ostvare odgovarajuće finansiranje i podršku.
 • Zadužuju se Vlada FBiH i Parlament FBiH da unaprijede komunikaciju sa mladima putem web stranica i društvenih platformi, s ciljem ispitivanja mišljenja, povećanja transparentnosti i demokratičnosti.
 • Zadužuje se Komisija za pitanja mladih ZDPFBiH da jednom godišnje organizuje  Tematsku sjednicu o mladima kako bi se pratila realizacija Zaključaka i usvojenih mjera za poboljšanje položaja mladih u FBiH.

PREPORUKE ZA KANTONALNI NIVO VLASTI

 • Predlaže se skupštinama Srednjobosanskog kantona, Hercegovačko – neretvanskog kantona, Bosansko – podrinjskog kantona, Posavskog kantona, Zapadno – hercegovačkog kantona i Kantona 10 da kreiraju i usvoje strategiju prema mladima u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 • Predlaže se Skupštini Posavskog kantona da formira Komisiju/Odbor za mlade kao stalno radno tijelo skupštine u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 • Predlaže se skupštinama Kantona Sarajevo, Zeničko – dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona, Srednjobosanskog kantona, Hercegovačko – neretvanskog kantona, Bosansko – podrinjskog kantona, Posavskog kantona, Zapadno – hercegovačkog kantona i Kantona 10 da uključe i imenuju predstavnike mladih u komisije za mlade u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 • Predlaže se skupštinama svih kantona da uključe mlade u ostala radna tijela i komisije od interesa za mlade u skladu sa važećim odredbama Zakona o mladima Federacije BiH i nadležnostima kantona.
 • Uspostaviti odjele/sektora za mlade unutar nadležnog ministarstva ili vlade.
 • Uspostaviti poziciju službenika za mlade i osigurati adekvatnu obuku i stručno usavršavanje za službenike. 
 • Uspostaviti budžet za mlade u skladu sa Zakonom o mladima FBiH.
 • Kreirati zakonski okvir za studentsko organizovanje.

ZDRAVSTVENA I SOCIJALNA BRIGA O MLADIMA

 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da usvoji posebnu politiku stambenog zbrinjavanja mladih, odnosno socijalnog stanovanju u FBiH koja će podrazumijevati povećanje sredstava za poticaj stambenog zbrinjavanja mladih, uz preferiranje davanja podrške stambenog zbrinjavanja u mjestima gdje mladi žive i rade kao i davanje posebnog poticaja stambenog zbrinjavanja mladih deficitarnih kadrova u ruralnim sredinama.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike da uspostavi registar korisnika socijalne zaštite na nivou FBiH, a koji se odnose na mlade u dobi od 15 do navršenih 30 godina.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da kreira smjernice za uspostavu prijateljskog pristupa u pružanju zdravstvenih usluga mladima u FBiH.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da izradi postupak i kriterije za akreditaciju naučno utemeljenih programa prevencije ovisnosti, izradi registar akreditiranih programa prevencije ovisnosti te izradi kriterije za finansiranje akreditiranih programa prevencije ovisnosti i njihovu evaluaciju.
 • Zadužuje se Federalno ministarstva zdravstva da uključi mlade u procese uspostave i izmjene zakonskih i podzakonskih akata u oblasti zdravlja mladih.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da kreira i provodi informativnu kampanju usmjerenu ka mladima sa ciljem upoznavanja sa uslugama koje im se nude u zdravstvenim ustanovama širom FBiH sa posebnim fokusom na prilike koje imaju u domovima zdravlja. 
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da zajedno sa Federalnim ministarstvom zdravstva pristupe izradi plana sistematskih pregleda i redovnih zdravstvenih pregleda u sistemu formalnog obrazovanja.
 • Zadužuju se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke i Federalno ministarstvo zdravstva da izrade programe edukacije o zdravlju, samopregledu i redovitoj kontroli.
 • Zadužuje se  Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za obavezne sistematske preglede koji će obavezno uključivati redovne preglede sa ciljem prevencije malignih oboljenja, kao što su karcinom dojke i karcinom cerviksa.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za programe prevencije mentalnih oboljenja kod mladih i podrške mentalnog zdravlja mladih koji će prepoznati mlade kao ranjivu kategoriju u društvu.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za programe obuke i/ili prakse za mlade psihologe unutar domova zdravlja ili centara za mentalno zdravlje, počev od 2023. godine.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva da planira i izdvoji sredstva za programski rad udruženja korisnika iz oblasti mentalnog zdravlja.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da planira sredstva za epidemiološka istraživanja u vezi sa rizičnim ponašanjima mladih sa posebnim fokusom na bolesti ovisnosti.
 • Zadužuje se Vlada FBiH da kreira i predloži izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH i Zakona o radu FBiH, s ciljem prepoznavanja i olakšanja ostvarivanja bolovanja roditelja djece s malignim oboljenjima.

PREPORUKE ZA KANTONALNI NIVO VLASTI

 • Kreirati programe koji će omogućiti mladim psiholozima program obuke i/ili prakse unutar domova zdravlja ili centara za mentalno zdravlje.
 • Kreirati prilike mladim ljudima sa psihofizickim invaliditetom da rade do 4 sata u centrima za mentalno zdravlje. 
 • Izdvojiti sredstva za programski rad udruženja korisnika iz oblasti mentalnog zdravlja.
 • Promovirati udruženja korisnika usluga mentalnog zdravlja kao priliku za dugoročno i kratkoročno volontiranje, pozvati mlade ljude da volontiraju i to uvesti u volonterske knjižice. 
 • Otvoriti plavi telefon za ljude u krizi, koji će se finansirati na nivou općine ili kantona. 

RAD, ZAPOŠLJAVANJE i  PREDUZETNIŠTVO

 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da kreira i usvoji Strategiju zapošljavanja Federacije BiH koja prepoznaje karijernu orijentaciju mladih i NEET (Not in employment, education or training) skupinu mladih.
 • Zadužuju se Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i Federalni zavod za zapošljavanje da kreiraju aktivne mjere zapošljavanja usmjerene ka NEET skupini mladih i mladima sa poteškoćama u razvoju.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da uspostavi i koordinira međuinstitucionalnu i međusektorsku radnu grupu u domenu funkcionalnog zapošljavanja mladih uključujući sve nivoe vlasti u FBiH s ciljem osiguranja pune provedbe Garancije za mlade.  
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da izradi zajedničke smjernice za razvoj karijerne orijentacije i savjetovanja učenika u formalnom obrazovanju FBiH koje će uključivati kontinuirano promovisanje zapošljavanja, obrazovanje i obuke prilagođene promjenjivom ekonomskom okruženju. 
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da u budžetu planira finansijska sredstva za redovno istraživanje nezaposlenosti mladih, potreba, deficitarnih zanimanja, aktualnih trendova i interesa mladih, zahtjeva tržišta rada te na taj način definiše razvoj, dizajn i provedbu politika i programa za zapošljavanje mladih.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje uspostavi i provodi sistem evaluacije dugoročnog utjecaja aktivnih politika zapošljavanja mladih u svrhu utvrđivanja efikasnosti postojećih programa s posebnim fokusom na mlade.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da zajedno sa Federalnim zavodom za zapošljavanje redizajnira programe aktivnih politika zapošljavanja mladih u skladu sa nalazima evaluacije utjecaja.
 • Programi samozapošljavanja trebaju imati kontinuirane aktivnosti pripreme i podrške poduzetnicima kako bi se osigurao doprinos većem zapošljavanju i opstanku podržanih poslovnih poduhvata. 
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži Zakon o studentskom radu Federacije BiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži izmjene i dopune postojećeg zakonskog okvira u svrhu prepoznavanja i regulisanja studentskog rada, i to Zakona o radu Federacije BiH, Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, Zakona o penziono – invalidskom osiguranju Federacije BiH i Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da planira povećanje sredstava i izdvoji uvećani iznos za provedbu aktivnih mjera za zapošljavanje mladih u Federaciji BiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži izmjene i dopune postojećeg zakonskog okvira u svrhu prepoznavanja i regulisanja samozaposlenih osoba, i to Zakona o radu Federacije BiH, Zakona o porezu na dohodak Federacije BiH, Zakona o penziono – invalidskom osiguranju Federacije BiH i Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH.
 • Zadužuje se Vlada Federacije da uvede poreske olakšice za zapošljavanje dugoročno nezaposlenih mladih izmjenom postojećih zakona o doprinosima i porezu na dohodak.
 • Zadužuje se Vlada da unaprijedi sistem profiliranja i savjetovanja nezaposlenih osoba, te učešće u mjerama usloviti učešćem u savjetodavnom postupku i aktivnostima definisanim u individualnim planovima zapošljavanja 
 • Diversifikovati iznose podrške prema djelatnostima i broju očekivanih i ostvarenih novih radnih mjesta za korisnike programa.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da izradi i predloži Zakon o socijalnom poduzetništvu Federacije BiH i osigura adekvatne programe podrške jačanju socijalno poduzetničkih aktivnosti mladih i socijalnih poduzeća koja pružaju usluge za mlade ljude. 
 • Nalaže se Federalnom zavodu za zapošljavanje da unaprijedi sistem elektronske prijave na programe zapošljavanja i samozapošljavanja i razvije kriterije za odabir korisnika programa umjesto sistema „first come first served“.
 • Nalaže se Federalnom zavodu za zapošljavanje unaprijedi sistem informisanja mladih o prilikama za zapošljavenje.
 • Zadužuje se Federalno ministarstvo poljoprivrede i Federalno ministarstvo okoliša i turizma da izdvoje više sredstava za projekte iz oblasti poljoprivrede i turizma kao značajan potencijal za preduzetništvo i zapošljavanje te izrade programe promocije i neophodne edukacije.
 • Zadužuje se Vlada Federacije BiH da investira u preduzetnički kapacitet mladih, osiguravajući im vještine i resurse za osnivanje vlastitih biznisa, uz posebnu pažnju na ruralna područja.

Zadužuje se Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke da planira i izdvoji sredstva za reaktiviranje Fonda za studentske zajmove Federacije BiH i aktivno promoviše funkciju i ulogu Fonda.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

European Youth Capital 2026Podrška dobrom upravljanjuRad s mladima

Da li će Sarajevo biti Evropska prijestolnica mladih 2026?

Zahvaljujući iskazanoj posvećenosti mladima, kontinuiranom ulaganju i integriranju mladih u svakodnevni gradski...

Partnerstvo s vlastimaPodrška dobrom upravljanju

Poziv na radionicu: Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!

Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Homework Hub organizira radionicu...

European Youth Capital 2026Podrška dobrom upravljanju

Sarajevo se nastavlja pripremati za aplikaciju za Europsku prijestolnicu mladih 2026!

Gradonačelnica Benjamina Karić sastala se sa predstavnicima udruženja za mlade i vijeća...