Predstavljamo službenike za mlade: Enisa Mešetović – službenica za mlade koja pomjera granice u radu s mladima

????

Službenici za mlade pružaju podršku i pomoć mladima i omladinskim organizacijama da prevaziđu svakodnevne izazove u svome radu. Institut za razvoj mladih KULT posebno ističe unapređenje položaja i promociju usluga službenika za mlade, s ciljem da zajedničkim snagama rad s mladima i za mlade bude korak naprijed ka njihovom boljem položaju u društvu.

Enisa Mešetović certificirana je službenica za mlade i stručna saradnica za rad sa mladima. Svoje akademsko obrazovanje stekla je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, a prvo radno iskustvo kao pripravnica u Javnoj ustanovi “Kulturno-sportski centar i Radio Ilijaš“ gdje je radila na poziciji novinarke i saradnice za kulturu.

U radu sa mladima i za mlade, Enisa je angažirana od 2010. godine, kao jedan od inicijatora osnivanja Neformalne omladinske grupe koja je djelovala na području općine Ilijaš s ciljem realizacije projekata za mlade. Godine 2012. postala je članica Savjetodavnog odbora mladih (YAP) pri Populacijskom fondu Ujedinjenih nacija u BiH (UNFPA), a od 2013. godine bila je angažirana kao volonter/istraživač u Centru za političke studije. Iste godine, dobila je funkciju predsjednice Savjetodavnog odbora mladih pri kabinetu općinskog načelnika. Njeno iskustvo u radu s mladima nastavilo se članstvom u Omladinskoj organizaciji “Iskorisiti dan-Carpe Diem“, gdje je bila projektna koordinatorica i PR organizacije. Od 2018. godine stalna je uposlenica Općine Ilijaš na poziciji Stručne saradnice za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor, a nekoliko godina poslije je unaprijeđena na poziciju Stručne savjetnica za obrazovanje, pitanja mladih i NVO sektor. Zainteresirana da pravi promjene u svojoj lokalnoj zajednici, bila je učesnica mnogih domaćih, regionalnih i međunarodnih konferencija, radionica i programa vezanih za omladinsku politiku, pisanje projektnih prijedloga, unapređenje položaja žena u društvu, te promocije volonterizma. Urednica je prvog biltena za mlade općine Ilijaš, Ilijaških novina, korisnica MentoRING programa, promoter nekoliko književnih dijela, te oficijelna voditeljica svečanih akademija i bitnih događaja na području općine Ilijaš.

Enisa kaže da se njen prvi ozbiljniji susret sa omladinskim aktivizmom desio u trećem razredu srednje škole, gdje je kao učenica sadašnje JU Srednjoškolski centar „Nedžad Ibrišimović“ kroz predmet Građansko obrazovanje bila uključena u Civitasov projekt “Građanin“.

„Pobijedili smo na općinskom takmičenju, a zatim i na nivou Kantona Sarajevo, pa smo imali priliku učestovati na Državnoj smotri, koja se tada održavala u Brčkom. Sve aktivnosti unutar navedenog projekta jako su mi se dopale, proces istraživanja teme, rad u grupi, odlazak na takmičenja, neformalno učenje i naravno druženje sa mojim vršnjacima“, kaže Enisa, te dodaje da ovim primjerom želi istaći važnost kombiniranja formalnog i neformalnog obrazovanja u obrazovnim institucijama.

Kada je riječ o formalnom obrazovanju, ona kaže: „Tokom studentskih dana, fokus je bio na učenju i polaganju ispita, ali kroz neke predmete imala sam priliku pisati istraživačke radove i volontirati. Kada sam završila fakultet susrela sam se sa realnošću tržišta rada i bilo je jako teško steći prvu godinu radnog iskustva. Nakon toga uslijedio je i master studij, a temu magistarskog rada (Politika prema mladima: Bosna i Hercegovina u Evropskom kontekstu) odredila je moja ljubav prema radu sa mladima i za mlade, moje neformalno obrazovanje i aktivizam i veoma sam ponosna na finalni rezultat i rad posvećen politikama prema mladima u BiH. Pored formalnog obrazovanje, bez kojeg je nemoguće raditi na poziciji državnog službenika i napredovati, neformalno obrazovanje podjednako je odredilo moj karijerni put i sve ono što danas jesam.“

Enisa je pohađala dvije obuke – obuku za omladinske radnike, a nakon toga i obuku za službenike za mlade, koje provodi Institut za razvoj mladih KULT. Kaže da je govoriti o obuci za stručne saradnike za rad sa mladima i obuci za službenike za mlade, a ne biti emotivan nemoguće: „Kao članica Udruženja Omladinska organizacija „Iskoristi dan-Carpe Diem“ imala sam priliku sa kolegicom predstavljati Ilijaš na obuci za omladinske radnike. Ova obuka predstavljala je „life changing“ momenat za mene, jer iz modula u modul, učeći od vrhunskih trenera, shvatala sam da cijeli svoj život želim posvetiti radu sa mladima. Prijateljstva sa sjajnim mladim ljudima koji su bili polaznici moje generacije su veliko bogatstvo, kako u ličnom tako i u profesionalnom smislu.“

Enisa smatra da su znanje i iskustvo koje je stekla tokom ove obuke bili vrlo značajni za njeno samopouzdanje. Ipak, obuka za službenike za mlade je predstavljala novi korak u njenom profesionalnom usavršavanju ali, kako kaže, i veliku odgovornost: „Ja sam se na Javni poziv prijavila kao individua te sam na vlastiti upit, zbog pravila učešća, podršku za prijavu dobila od Općinskog načelnika Akifa Fazlića. Budući da sam u tom periodu bila aktivna kroz djelovanje u omladinskoj organizaciji, kroz ovu obuku željela sam se osposobiti za rad sa mladima iz ugla državnog službenika i pokazati da državni službenici mogu doprinijeti poboljšanju položaja mladih u svojim lokalnim zajednicima. Kroz pet modula, kroz zadaće, studijske posjete i završni pismeni ispit, obuka je ispunila sva moja očekivanja i pripremila me za budući rad u državnoj službi na poziciji službenice za mlade.“

Osim stečenih znanja, Enisa ističe sjajnu ekipu službenika za mlade koji su bili dio njene generacije i sa kojima sarađuje već pet godina, a budući da rade na istim poslovima, olakašavajuće je da u skoro svakoj općini u BiH djeluje jedan službenik za mlade ili omladinski radnik od kojih je moguće tražiti pomoć, savjet, podršku, razmijeniti ideje ili realizirati projekt. Pored navedenih obuka, Enisa je bila polaznica i dvije napredne obuke za službenike za mlade.

Zahvaljujući njenom djelovanju kao službenice za mlade, općina Ilijaš usvojila je treću po redu Strategiju prema mladima sa akcionim planom 2023-2028. godina. Enisa kaže da je veoma zadovoljna ovim dokumentom i postavljenim ciljevima za narednih pet godina. Proces rada na izradi ovog dokumenta je bio drugačiji od prethodnih: „Jedan od primjera je provođenje Dijaloga mladih sa vlastima koji smo realizirali u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT kao jedan od inovativnijih načina uključivanja mladih u proces javne rasprave na prijedlog dokumenta Strategije. Još jedna promjena jeste kreiranje plana evaluacije i monitoringa realizacije samog dokumenta. Često se dešava da se strateški dokumenti usvoje i kao takvi nikada ne budu realizirani, niti se ko bavi evaluacijom postavljenih ciljeva i projekata. U saradnji sa Institutom u narednom periodu imenovat ćemo Radnu grupu za monitoring i evaluaciju Strategije, te izradu plana djelovanja sa indikatorima. Naš cilj jeste da na kraju svake godine Općinskom vijeću Ilijaš ali i mladima u našoj lokalnoj zajednici predstavimo koji su to projekti i aktivnosti iz akcionog plana realizirani.“

Ovim rezultatima prethodili su brojni koraci: „Kada smo pristupili projektu izrade Strategije prema mladima općine Ilijaš, naš prvi cilj je bio da dobijemo dokument zasnovan na stvarnim potrebama i mišljenju mladih u Ilijašu. Bez jasnih pokazatelja i podataka, dalji rad na dokumentu ne bi imao smisla i zbog toga smo izabrali Institut za razvoj mladih KULT, koji je za potrebe Općine Ilijaš uradio istraživanje i analizu potreba i problema mladih općine Ilijaš, a koji su bili polazna osnova za izradu strateškog dokumenta. Nakon provedenog istraživanja uslijedila je javna promocija Analize rezultata istraživanja, te se javila moja čvrsta želja i motivacija da u saradnji sa Institutom uradimo kompletan dokument Strategije prema mladima općine Ilijaš, a kada imate jaku želju onda se otvore i novi putevi pa je u tom periodu Institut objavio Javni poziv za podršku u provedbi istraživanja i izradi nacrta strateškog dokumenta za mlade. Naša aplikacija je odobrena, te smo zajedničkim snagama krenuli u proces rada, koji smo zaista realizirali brzo i efikasno, posebno zbog stručnosti uposlenika Instituta.“

Enisa posebno ističe i veliku podršku općinskog načelnika Akifa Fazlića koji je od početka prepoznao važnost ovog projekta i koji je rad na izradi dokumenta u potpunosti prepustio mladim ljudima i njihovim idejama i potrebama.

Općina Ilijaš je aplicirala i na Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta sa projektom Unapređenje položaja mladih kroz izradu Strategije prema mladima općine Ilijaš sa akcionom planom 2023-2028. i taj je projekt finansijski podržan. Također, SALTO South East Europe resursni centar tokom 2022. godine objavio je Javni poziv za jedinice lokalne samouprave, a koje su zainteresirane za učešće u pilot fazi inicijative Europe Goes Local u zemljama zapadnog Balkana za period 2022. – 2023. godina. Jedan od ciljeva projekta jeste poticanje razvoja strategija prema mladima odabranih općina u kontekstu europske platforme, ali i omogućiti razvoj rada sa mladima na lokalnom nivou u skladu sa programima i prilikama Europske unije. Nakon apliciranja na javni poziv i procesa selekcije, Općina Ilijaš odabrana je kao jedna od 14 lokalnih zajednica iz Crne Gore, Albanije, Kosova i Bosne i Hercegovine za učešće u ovom projektu.

Enisa smatra da mladi nisu i ne smiju biti problem, nego su rješenje, sadašnjost, ali i budućnost svake lokalne zajednice. Kaže da su mladi itekako zainteresirani za učenje i djelovanje, ali da su mnogo više fokusirani na formalno obrazovanje i ispunjavanje školskih/akademskih obaveza, što svakako navodi da trebaju razumjeti i službenici za mlade ali i lokalna uprava, te pronaći odgovarajuće načine i metode da ih animiraju za omladinski aktivizam i neformalno djelovanje.

„Jako je važno da mlade učimo slobodnom izražavanju mišljenja i ideja, da slobodno dođu u organ uprave i da se informiraju o svojim pravima i mogućnostima. Vrlo često mladi nisu upoznati sa onim što im nudi lokalna zajednica i zbog toga nisu ni zainteresirani da djeluju. Kroz svoj rad težim da im se maksimalno približim, omogućim pristup svim informacijama, te da na neki način u meni kao službenici za mlade vide prijatelja kojem se mogu obratiti za savjet i pomoć“, kaže Enisa.

Na pitanje šta je najviše motivira da radi s mladima i za mlade, Enisa odgovara da je to potreba da se mladima u Ilijašu omoguće uslovi za kvalitetan život u svim oblastima. Kao mlada osoba koja je imala priliku upoznati se sa radom sa mladima i životima mladih u različitim EU zemljama, iz svake studijske posjete željela je nešto prenijeti u svoju lokalnu zajednicu i omogućiti mladima da imaju iste prilike i mogućnosti kao i njihovi vršnjaci u EU. Iako mnogi to smatraju nemogućim, ona smatra da malim ali sigurnim koracima, gradeći pozitivne priče u lokalnim zajednicama gradimo i bolju BiH za mlade. Posebno je ponosna na to što je Općina Ilijaš prepoznata u tom smislu, te što je od krovnih tijela mladih BiH (Vijeće mladih FBiH, Vijeće mladih BD BiH i Savjet mladih RS) dobila nagradu kao lider u pružanju podrške razvoju potencijala mladih na nivou BiH. Nagrada je kaže, stigla kao pečat na dugogodišnji rad lokalne administracije, ali i inovativnosti i motivacije koju je donosila sa studijskih putovanja i edukacija. Iako postoje i negativne statistike, posebno u pogledu odlaska i nezaposlenosti mladih, ona smatra da je nekada potrebno okrenuti se primjerima dobre prakse i pokazati da su mladi vrijedni, aktivni i da postoje lokalne zajednice kojima su mladi i obrazovanje prioritet.

Enisa planira da zajedno s lokalnom zajednicom nastavi vrijedno raditi u pogledu omogućavanja prilika za mlade u svim oblastima. Trenutno se provode aktivnosti na uspostavljanju Vijeća mladih općine llijaš kao krovnog tijela mladih na nivou lokalne zajednice, u saradnji sa Vijećem mladih Federacije BiH. Ona je u procesu obuke za savjetnika za pasoš kompetencija koju provodi Caritas u BiH, s ciljem da stekne certifikat i položi ispite, kako bi nakon toga, mladi u Općini Ilijaš dobili i jednu novu „uslugu“ za mlade, a to je  mogućnost da mladim, nezaposlenim osobama pruži profesionalnu orijentaciju i kvalitetno profesionalno usmjeravanje te im pomogne osvijestiti njihove potencijale. Rezultat ovog procesa biće llični „Pasoš kompetencija“, pregled kompetencija, znanja i vještina.

Mladima poručuje da razvijaju kritičko mišljenje, da slobodno iskazuju svoje stavove, te da, ukoliko su u mogućnosti, svoje slobodno vrijeme posvete neformalnoj edukaciji i aktivizmu: „Pozivam mlade da se upoznaju sa radom svoje lokalne administracije, a posebno službenika za mlade te da se informiraju o svojim pravima i obavezama. Prilika je zaista mnogo i potrebno je ih je „zgrabiti“. Mladi se trebaju aktivirati u svojoj lokalnoj zajednici kroz volonterski angažman, jer tako ne samo da će unaprijediti svoju sredinu, nego će se sigurno i zaljubiti u aktivizam a ujedno i steći nova prijateljstva, znanja i vještine.“

Službenici za mlade dužni su raditi na stručnom osposobljavanju i usavršavanju. Oni imaju posredničku funkciju između organa uprave i mladih, te osiguravaju odgovarajuću podršku mladima

Institut za razvoj mladih KULT planira, organizira i provodi programe obuke za službenike za mlade i certificiranje službenika koji se bave radom s mladima u gradskim, općinskim i kantonalnim organima vlasti. Program obuke sastoji se od osnovne i napredne obuke. Programom osnovne obuke polaznik se osposobljava za obavljanje poslova stručne osobe u državnoj službi za rad s mladima i pohađaju je osobe koje ispunjavaju kriterije prijave na javni poziv prema Pravilniku o procedurama obuke i certificiranju službenika za mlade. Naprednu obuku pohađaju osobe koja imaju certifikat osnovnog programa obuke u cilju usavršavanja i doobučavanja. Program osnovne obuke za službenika/cu traje 120 radnih sati, raspoređenih po modulima.

Institut izdaje certifikat o završenom osnovnom programu obuke i potvrdu o završenom naprednom programu obuke službenika.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *