Javni poziv za dostavljanje koncepta istraživanja o utjecaju COVID – 19 pandemije na marginalizirane grupe u BiH

 

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Podaci o ugovaraču (u daljnjem tekstu: Institut)

Institut za razvoj mladih KULT

Ul. 4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Bosna i Hercegovina

www.mladi.org

Oznaka poziva

20.04.0-N2.5a-4111

Oznaka nabavke (veza s OBR-INA)

20.04.0-N2.4a-4089

Kontakt za komunikaciju s Institutom u vezi s nabavkom

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu nabavke@mladi.org , i to najkasnije do 14.6.2022. g. do 16.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 17.6.2022. g. do 16.00 sati.

Kontakt putem telefona nije moguć. Odgovori na telefonske upite neće se smatrati službenom korespondencijom.

Vrsta poziva za dostavljanje ponuda

 

         Restriktivni poziv

         Otvoreni (javni) poziv

         Direktna nagodba (poziv upućen samo jednom klijentu)

Dozvoljena vrsta ponuđača

         Isključivo pravna lica

         Isključivo fizička lica

         I pravna i fizička lica

Predmet nabavke

Javna nabavka – dostavljanje koncepta istraživanja o utjecaju COVID-19 pandemije na marginalizirane grupe u BiH

Detaljna specifikacija nabavke robe, usluge i/ili potrebnih radova

Institut poziva fizička lica s državljanstvom BiH i pravna lica registrirana u Bosni i Hercegovini da dostave ponudu za: Istraživanje utjecaja pandemije Covid-19 na marginalizirane grupe u BiH. Ponudu može dostaviti jedno fizičko lice, ili nekoliko fizičkih lica okupljenih u jedan istraživački tim, pravno lice, ili nekoliko pravnih lica okupljenih u jedan istraživački tim.

Pitanja na koja je potrebno odgovoriti ovim istraživanjem, iako ne isključuju i druga pitanja ovdje nenavedena jesu sljedeća:

1. Kako je pandemija Covid-19 u BiH utjecala na različite oblasti ljudskih prava marginaliziranih grupa, poput: pristupa zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti, razmjernosti i nužnosti vanrednih mjera, informiranja marginaliziranih grupa o koronavirusu i odgovoru vlasti na pandemiju (npr. slabovidna, gluhonijema lica itd.), transparentnosti komunikacije institucija prema građanima, pristupa osobama bez adekvatnog smještaja ili osobama smještenim u institucije iz kojih ne mogu svojevoljno izaći, pristupa internetu, subvencijama za grijanje, električnu energiju i sl?

2. Je li pandemija Covida-19 povećala stigmatizaciju marginaliziranih grupa u BiH i, ako da, kako i u kojoj mjeri?

3. Kakve je posljedice pandemija Covid-19 ostavila na socijalne i ekonomske aspekte života marginaliziranih grupa u BiH, na njihovu privatnost, te na pristup vodenoj mreži i higijenskim potrepštinama?

4. Jesu li se spontano ili organizirano (institucionalno) razvili alternativni načini podrške marginaliziranim grupama u BiH tokom pandemije Covida-19? Ako da, koji?

Rok isporuke rezultata istraživanja: četiri (4) mjeseca nakon potpisivanja ugovora.

 

Opis

Jedinica mjere

Količina

1.

Istraživanje utjecaja pandemije Covid-19 na marginalizirane grupe u BiH

Provedba istraživanja i dokument analize istraživanja

1

       

Mjesto isporuke

Navedenu uslugu potrebno je isporučiti putem e-maila nabavke@mladi.org

Rok isporuke

120 dana od dana potpisivanja ugovora

Minimalni kvalifikacijski uvjeti

Da bi učestvovao u postupku ove nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete, utvrđene u predmetu ove nabavke, i to:

Za ponuđača koji je pravno lice:

1. Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://app.smartsheet.com/b/form/afb6b7edae9045169926976dbf594205 . Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom i nije došlo do promjene podataka, uključujući rješenje o registraciji i uvjerenje o poreskoj registraciji, nije potrebna nova registracija.

2. Ponuđač je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

3. Ponuđač ispunjava uvjete ekonomske i finansijske sposobnosti.

4. Ponuđač ima značajno iskustvo u provođenju istraživanja i izradi analize istraživanja u oblasti socijalne politike.

5. Ponuđač je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.

6. Vlasnik pravnog lica nije aktivist/ica u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

1. rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

2. uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

3. reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine,

 

Za ponuđača koji je fizičko lice:

1. Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu registracije putem linka: https://app.smartsheet.com/b/form/638d49260cd24cb091a8011be6ef8f25 . Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i ličnu kartu, nije potrebna nova registracija.

2. Ponuđač ima značajno iskustvo u provođenju istraživanja i izradi analize istraživanja u oblasti socijalne politike.

3. Ponuđač ima značajno znanje i iskustvo u oblasti prava marginaliziranih osoba u BiH.

4. Ponuđač nije aktivist/ica u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

U svrhu dokazivanja gorenavedenih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

1. CV/biografiju u tabelarnom obliku s podacima koji su relevantni za poziv/spisak relevantnih iskustava pravnih lica,

2. minimalno jednu preporuku,

3. reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine.

Sadržaj ponude

Ponuđač je dužan dostaviti:

–    dokumente kojim dokazuje minimalne kvalifikacijske uvjete iz prethodne tačke (rješenje o registraciji i potvrdu o poreskoj registraciji potrebno je dostaviti isključivo kroz online sistem registracije; spisak relevantnog ranijeg iskustva s referencama; dokumenti trebaju biti skenirani i dobro čitljivi, a ne uslikani. Za fizička lica: CV, pisma preporuke),

–    OBR-PON Obrazac za ponudu. U obrazloženju OBR-PON opisati koncept istraživanja,

–    OBR-POC Obrazac za cijenu ponude.

Aktuelne obrasce OBR-PON i OBR-POC ponuđač treba preuzeti na https://mladi.org/bs/resursi/svijet-oko-nas/obrasci-za-partnere .

Način dostave ponuda

Ponuda se dostavlja putem linka https://s.usaidinspire.ba/JPDOAG.

Rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju najkasnije do 20.6.2022. godine do 16.00 sati.

Ponude dostavljene na drugačiji način od navedenog ili nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Svaki ponuđač može podnijeti najviše jednu ponudu u ovom javnom pozivu. Ako ponuđač dostavi više od jedne ponude, u obzir će se uzeti samo prva pristigla aplikacija.

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na elektronsku adresu nabavke@mladi.org s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

Jezik na kojem se ponuda dostavlja

OBR-PON Obrazac ponude dostavlja se na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izuzev atesta, certifikata, referenci i sl., koji mogu biti na engleskom jeziku. Dokumenti na drugim jezicima trebaju biti prevedeni s ovjerom sudskog tumača.

Period važenja ponude

Ponude moraju važiti minimalno 30 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude Institut može zahtijevati od ponuđača da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Instituta u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev Instituta, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Kvaliteta robe, usluge i/ili radova

Odabrani ponuđač obavezuje se da će isporučena roba, usluga i/ili radovi biti u skladu s važećim propisima, standardima i normativima važećim za predmet nabavke, odnosno da će usluge i/ili radovi biti obavljeni u skladu s načelima pažnje dobrog privrednika odnosno domaćina. Institut zadržava pravo u svakom slučaju pred nadležnim sudom pokrenuti postupak povodom eventualno nastale štete, u skladu s propisima obligacionog prava.

Kriterij za odabir ponuđača

Kriteriji koji će se bodovati i težina kriterija u postocima:

1.     relevantno iskustvo (30%),

2.     koncept istraživanja opisan u OBR-PON (40%),

3.     cijena (30%),

Koncept istraživanja treba sadržavati sljedeće:

·    koncept istraživanja koji je u skladu s kriterijima javnog poziva, jasan i razumljiv, predviđa direktnu saradnju s marginaliziranim osobama, i dovodi do željenih rezultata, dubinski analizira problem, specifičan je, u skladu je s javnim pozivom te daje jasnu sliku istraživačke intervencije,

·    aplikant ima specifičan, odgovoran pristup i metodologiju rada za istraživanje utjecaja pandemije Covid-19 na marginalizirane grupe u BiH,

·    obrazac za cijenu ponude koji odražava dobar odnos uloženog novca i postignutih rezultata,

·    jasna objašnjenja da postoje realne mogućnosti da se postigne rezultat tokom trajanja projekta ili netom nakon toga,

·    istraživačke aktivnosti su ravnomjerno raspoređene tokom trajanja istraživanja, a njihov raspored je realan i hronološki dobro usklađen,

·    prepoznate potencijalne rizike u provođenju istraživanja i opisane mjere kojima bi se oni umanjili,

·    aplikant demonstrira razumijevanje problema marginalizirane populacije i posjeduje znanje o postojećim intervencijama/projektima koje se bave ovom temom,

·    aplikant pokazuje inovativnost u pristupu koja se temelji na naučenim lekcijama i najboljim praksama, te predlaže nadogradnju na postojeće i/ili prethodne projekte u oblasti pružanja podrške marginaliziranim osobama u BiH.

Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

Institut će odluku o izboru ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u pozivu za dostavljanje ponuda kao rok važenja ponude odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja u tri dijela:

1. dio: nakon dostavljanja koncepta istraživanja (20% ugovornog iznosa)

2. dio: nakon dostavljanja nacrta istraživanja (40% ugovornog iznosa)

3. dio: nakon dostavljanja konačnog i prihvaćenog istraživanja (40% ugovornog iznosa)

Način plaćanja će biti definiran ugovorom s odabranim ponuđačem.

Ostale informacije

Ponuđači se mole da pažljivo pročitaju tekst javnog poziva prije nego što počnu s procesom pripreme dokumenata i prije nego što pošalju svoju ponudu.

Značajno je da ponuđač preduzme mjere da u svakoj aktivnosti učesnici istraživanja nikako nisu izloženi potencijalnom riziku od neugodnosti, neprijatnosti ili rizika narušavanja ljudskih prava.

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedenog kontakta u pozivu i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije ponuđača i može dovesti do krivične prijave.

Ponude dostavljene na drugačiji način u odnosu na način naveden u pozivu neće biti uzete u razmatranje.

 

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave

Javni pozivi

Konkurs: Finansijski službenik/ca u Odjelu za finansije, jedna pozicija (01.09.0-N2.1-41896)

Institut za razvoj mladih KULT, na osnovi ukazane potrebe, raspisuje konkurs za...

Javni pozivi

Otvoren poziv za prijave: Aktivni građani Trebinja – snaga lokalne zajednice!

Želite li biti glas svoje zajednice? Da li vas zanima kako se...

Javni poziviObuke

Otvoren pozivi za prijave: Aktivni građani Bihaća i Ilijaša – snaga lokalne zajednice!

Želite li biti glas svoje zajednice? Da li vas zanima kako se...