Grad Konjic na korak do strateškog dokumenta za mlade

 

Danas je u sali Gradskog vijeća Konjic održan prvi radni sastanak koordinacionog tijela i radnih grupa Grada Konjic. Ovaj radni sastanak predstavlja nastavak procesa izrade strateškog dokumenta za mlade za ovu jedinicu lokalne samouprave.

Sastanku su, pored članova koordinacionog tijela, prisustvovali i članovi radnih grupa u koje su uključeni predstavnici Vijeća mladih, omladinskih organizacija, ali i drugi mladi ljudi koji su iskazali interes da svojim učešćem doprinesu izradi prvog strateškog dokumenta za mlade u Konjicu. U izradu Strategije prema mladima uključeni su i predstavnici vlasti Grada Konjica, te drugih institucija kao i nevladinih organizacija sa područja Konjica.

Koordinacionom tijelu i radnim grupama prezentiran je cjelokupan proces izrade strateškog dokumenta za mlade, a predstavljene su i aktivnosti i zadaci koje ih očekuju u narednom periodu s ciljem kreiranja što kvalitetnijeg strateškog dokumenta koji će odgovoriti na potrebe i probleme mladih.

Konjic 2

Strategija prema mladima za period 2023-2027. godina je prvi strateški dokument za mlade koji kreira Grad Konjic. Institut za razvoj mladih KULT će u narednom periodu intenzivno sarađivati sa Službom za privredu, finansije i društvene djelatnosti na praćenju rada i pružanju podrške koordinacionom tijelu i radnim grupama na izradi Strategije prema mladima.

Nastavku procesa izrade strateškog dokumenta za mlade prethodilo je istraživanje položaja i potreba mladih grada Konjic koje je urađeno tokom 2022. godine, a na osnovu kojeg je kreirana analiza potreba i problema mladih u ovom gradu.

Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanja prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije.