Mladi u Ključu žele pokrenuti vlastiti biznis

Strategija prema mladima Kljuc

Institut za razvoj mladih KULT je u okviru procesa izrade strategije prema mladima Općine Ključ predstavio Analizu o položaju i potrebama mladih. Predstavnici Općine Ključ, Vijeća mladih Općine Ključ, vijećnici i vijećnice Općinskog vijeća te predstavnici nevladinog sektora su imali priliku čuti stavove i mišljenja mladih kao i najznačajnije probleme sa kojim se mladi u Ključu susreću. Zanimljiv podatak je da mladi u Ključu misle da je pokretanje vlastitog biznisa najbolja opcija za zaposlenje. Ovaj podatak je posebno zanimljiv obzirom da je Ključ zajednica u kojoj je visok postotak nezaposlenih mladih, ali i onih koji odlaze u potrazi za poslom. 

Prikupljanje podataka je provedeno tokom mjeseca novembra 2021. godine, korištenjem standardiziranog upitnika koji Institut za razvoj mladih KULT koristi za istraživanja položaja i potreba mladih na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Anketirano je ukupno 360 mladih u dobi između 15 i 30 godina koji su birani metodom slučajnog uzorka. U prikupljanju podataka za potrebe istraživanja značajan doprinos je dalo i Vijeće mladih Općine Ključ koje je aktivno uključeno u izradu Strategije prema mladima Općine Ključ.

Općina Ključ je pokrenula izradu strateškog dokumenta za mlade kako bi doprinijela efikasnijem upravljanju politika prema mladima. Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za realizaciju strategije. Strategija prema mladima Općine Ključ će sadržavati oblasti od interesa za mlade kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, zdravstvena zaštita mladih, socijalna briga prema mladima, kultura i sport, aktivizam te sigurnosti mladih. Poseban osvrt u strateškom dokumentu bit će posvećen rodnoj ravnopravnosti.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search