Javni poziv za dostavljanje ponuda za izradu 3 softverske aplikacije: EMS, PEMS, tipra.me/Lokalne zajednice naklonjene mladima

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Podaci o ugovaraču (u daljnjem tekstu: Institut)

Institut za razvoj mladih KULT

Ul. 4. viteške brigade 34-36

71210 Ilidža

Bosna i Hercegovina

www.mladi.org

Oznaka poziva

01.09.0-N2.5-34826

Kontakt za komunikaciju s Institutom u vezi s nabavkom

Pitanja u vezi s pozivom mogu se dostaviti na elektronsku adresu nabavke@mladi.org, i to najkasnije do 12.12.2022. g. do 12.00 sati, a odgovor će uslijediti najkasnije 12.12.2022. g. do 16.00. sati.

Kontakt putem telefona nije moguć. Odgovori na telefonske upite neće se smatrati službenom korespondencijom.

Vrsta poziva za dostavljanje ponuda

 

          Restriktivni poziv

       √ Otvoreni (javni) poziv

          Direktna nagodba (poziv upućen samo jednom klijentu)

Dozvoljena vrsta ponuđača

           Isključivo pravna lica

           Isključivo fizička lica

         √ I pravna i fizička lica

Predmet nabavke

Izrada 3 softverske aplikacije: EMS, PEMS, tipra.me/Lokalne zajednice naklonjene mladima

Detaljna specifikacija nabavke robe, usluge i/ili potrebnih radova

Potrebno je dostaviti ponudu za sve tri usluge.

Isporuka po lotovima (ponuda za samo dio traženih usluga) nije moguća jer su aplikacije međusobno povezane.

Opis

Jedinica mjere

Količina

 

1. EMS

Izrada softvera: sistem za upravljanje edukacijskim programima

Postavljanje i organizacija projekta.

Razvoj API, korisničkih sučelja i baze podataka shodno dizajnu sistema.

Vođenje projekta i izvještavanje o projektu.

Pisanje unit testova za sve funkcionalnosti aplikacije.

Postavljanje automatske isporuke aplikacije krajnjim korisnicima.

Isporuka softvera na cloud sisteme.

Ekspertski dan

Oko 300 dana

 

2. PEMS

Izrada softvera: sistem za monitoring provođenja strategija i projekata

Postavljanje i organizacija

projekta.

Razvoj API, korisničkih sučelja i baze podataka shodno dizajnu sistema.

Vođenje projekta i izvještavanje o projektu.

Pisanje unit testova za sve funkcionalnosti aplikacije.

Postavljanje automatske isporuke aplikacije krajnjim korisnicima.

Isporuka softvera na cloud sisteme.

Ekspertski dan

Oko 250 dana

 

3. Tipra.me/Lokalne zajednice naklonjene mladima

Izrada softvera: sistem za monitoring i evaluaciju politika prema mladima.

Softver sadrži dvije baze podataka kroz koje se vode odvojeni procesi. Softver se koristi za potrebe monitoringa zakonskog okvira za mlade te za potrebe monitoringa i evaluacije rada jedinica lokalne samouprave prema mladima. Oba poslovna procesa sadrže unaprijed pripremljene upitnike na osnovi kojih se kreira baza podataka i određuju funkcionalnosti.

Postavljanje i organizacija projekta.

Razvoj API, korisničkih sučelja i baze podataka shodno dizajnu sistema.

Vođenje projekta i izvještavanje o projektu.

Pisanje unit testova za sve funkcionalnosti aplikacije.

Postavljanje automatske isporuke aplikacije krajnjim korisnicima.

Isporuka softvera na cloud sisteme.

Ekspertski dan

Oko 50 dana

Mjesto isporuke

 

Navedene softverske aplikacije potrebno je isporučiti na cloud sisteme.

 

Rok isporuke

Isporuka 1: 30. aprila 2023.

Isporuka 2: 31. januara 2023.

Isporuka 3: 31. aprila 2023.

Minimalni kvalifikacijski uvjeti

Da bi učestvovao u postupku ove nabavke, ponuđač mora zadovoljavati minimalne kvalifikacijske uvjete, utvrđene u predmetu ove nabavke, i to:

Za ponuđača koji je pravno lice:

1.      Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://app.smartsheet.com/b/form/afb6b7edae9045169926976dbf594205.

2.       Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i rješenje o registraciji i uvjerenje o poreskoj registraciji, nije potrebna nova registracija.

3.      Ponuđač je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke.

4.      Ponuđač je tehnički i profesionalno sposoban za realizaciju predmetnog ugovora.

5.      Vlasnik pravnog lica nije aktivist/ica u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

6.      Ponuđač ima saradnike kojima je maternji jezik jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

7.      Ponuđač ima saradnike koji aktivno govore engleski jezik.

U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

1.        rješenje o registraciji za obavljanje djelatnosti koja je predmet ove nabavke (dostavlja se putem online sistema za registraciju),

2.        uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj) (dostavlja se putem online sistema za registraciju).

3.        reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine.

Za ponuđača koji je fizičko lice:

1.      Ponuđač se uredno registrirao u online sistemu putem linka: https://app.smartsheet.com/b/form/638d49260cd24cb091a8011be6ef8f25 Ako je ponuđač ranije sarađivao s Institutom, a nije došlo do promjene podataka, uključujući i ličnu kartu, nije potrebna nova registracija.

2.      Ponuđač ima značajno znanje i iskustvo u oblasti razvoja softverskih aplikacija baziranih na cloudu.

3.      Ponuđač nije aktivist/ica u političkoj stranci, nije izborni zvaničnik niti je bio u posljednjih 8 godina na izbornoj listi.

4.      Ponuđač je fizičko lice kojem je maternji jezik jedan od službenih jezika u Bosni i Hercegovini.

5.      Ponuđač aktivno govori engleski jezik.

U svrhu dokazivanja gornjih uvjeta, ponuđač je dužan dostaviti:

1.      CV/biografiju u tabelarnom obliku s podacima koji su relevantni za poziv,

2.      reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine.

Sadržaj ponude

Ponuđač je dužan dostaviti:

–         dokumente kojim dokazuje minimalne kvalifikacijske uvjete iz prethodne tačke (rješenje o registraciji i potvrdu o poreskoj registraciji potrebno je dostaviti isključivo kroz online sistem registracije; dokumenti trebaju biti skenirani i dobro čitljivi, a ne uslikani),

–         reference (s kontaktima) o obavljenim istim ili sličnim poslovima u posljednje tri godine,

–         OBR-PON Obrazac za ponudu,

–         OBR-POC Obrazac za cijenu ponude.

Aktuelne obrasce OBR-PON i OBR-POC ponuđač treba preuzeti na https://OBR.mladi.org.

Način dostave ponuda

Ponuda se dostavlja putem elektronske pošte nabavke@mladi.org s naznakom „01.09.0-N2.5-34826 “ u predmetu emaila.

Rok za dostavljanje ponuda

Ponude se dostavljaju najkasnije do 14.12.2022. godine do 16.00 sati.

Ponude dostavljene na drugačiji način od navedenog ili nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.

Izmjena i/ili dopuna ponude i odustajanje od ponude

Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude. Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obaveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude. Ponuđač može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava dostavlja se na isti način kao i ponuda s obaveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju Institut neotvorenu ponudu vraća ponuđaču. Ponuda se ne može mijenjati, dopunjavati niti povući nakon isteka roka za prijem ponuda.

Jezik na kojem se ponuda dostavlja

OBR-PON Obrazac ponude dostavlja na jednom od službenih jezika i pisama u Bosni i Hercegovini. Sva ostala dokumentacija uz ponudu mora biti na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, izuzev atesta, certifikata, referenci i sl., koji mogu biti na engleskom jeziku. Dokumenti na drugim jezicima trebaju biti prevedeni s ovjerom sudskog tumača.

Period važenja ponude

Ponude moraju važiti minimalno 7 dana, računajući od dana isteka roka za podnošenje ponuda. U periodu važenja ponude Institut može zahtijevati od ponuđača da produži period važenja do određenog roka. Svaki ponuđač ima pravo odbiti takav zahtjev. Ako ponuđač ne odgovori na zahtjev Instituta u pogledu produženja perioda važenja ponude ili ne pristane produžiti rok važenja ponude, smatra se da je ponuđač odbio zahtjev Instituta, te se njegova ponuda ne razmatra u daljnjem toku postupka.

Kvaliteta robe, usluge i/ili radova

Odabrani ponuđač obavezuje se da će isporučena roba, usluga i/ili radovi biti u skladu s važećim propisima, standardima i normativima važećim za predmet nabavke, odnosno da će usluge i/ili radovi biti obavljeni u skladu s načelima pažnje dobrog privrednika odnosno domaćina. Institut zadržava pravo u svakom slučaju pred nadležnim sudom pokrenuti postupak povodom eventualno nastale štete, u skladu s propisima obligacionog prava.

Kriterij za odabir ponuđača

Kriterij za odabir ponuđača je najniža cijena robe, usluge i/ili radova, koja je zadovoljavajuće kvalitete. Institut zadržava pravo odabrati cjenovno višu ponudu kada okolnosti slučaja to opravdavaju.

Rok za donošenje odluke o rezultatu postupka nabavke

Institut će odluku o izboru ponuđača ili odluku o poništenju postupka nabavke donijeti u roku koji je određen u pozivu za dostavljanje ponuda kao rok važenja ponude odnosno u produženom periodu roka važenja ponuda.

Uvjeti plaćanja

Plaćanje se obavlja u dijelovima, mjesečno ili kvartalno, za posao koji je obavljen (po broju ekspertskih dana), po ispostavljenoj fakturi (pravna lica), odn. potvrdi o obavljenom poslu (fizička lica) (na obrascu OBR-PIU, koji će biti sastavni dio ugovora).

Ostale informacije

Svaki pokušaj kontaktiranja bilo kojeg uposlenika/ce Instituta vezano za dobivanje dodatnih informacija mimo navedenog kontakta u pozivu i svaki pokušaj podmićivanja bilo kojeg uposlenika/ce vodi do dugoročne diskvalifikacije ponuđača i može dovesti do krivične prijave.

Ponude dostavljene na drugačiji način u odnosu na način naveden u pozivu neće biti uzete u razmatranje.

Ostavi komentar

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Povezane objave