• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color
Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH PDF  | Ispis |  E-mail
Autor Amela   
četvrtak, 27 Oktobar 2016 13:39

U srijedu (26. 10.) i četvrtak (27. 10.) održane su 26. i 27. sjednica Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH. 

Na 26. sjednici Komisije usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2015. godinu. 

Usvojen je Izvještaj o reviziji Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2015. godinu. Komisija je usvojila i zaključak koji će biti upućen Domu naroda, a kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da najkasnije do kraja januara 2017. godine razmotre revizorski „Izvještaj o reviziji izvršenja Budžeta institucija BiH za 2015. godinu“ i da zajedno kreiraju „Program aktivnosti i mjera“ koje će se poduzeti u pravcu prevazilaženja nedostataka u poslovanju prezentiranih u revizorskom izvještaju i preventivnih mjera kojima će spriječiti ponavljanje istih nalaza revizije u narednim izvještajima revizije. Navedeni „Program aktivnosti i mjera“ treba  se javno objaviti najkasnije do kraja februara 2017. godine na web stranicama Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH, a da se u kopiji dostavi Parlamentarnoj skupštini BiH u istom roku. 

zgrada-parlamenta-bih copy copy copy

Usvojen je i zaključak koji će biti upućen Domu i kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da pristupe sveobuhvatnoj realizaciji preporuka revizije koje su sadržane u tekstu „Izvještaja o izvršenju Budžeta institucija BiH za 2015. godinu». Od istih institucija traži se i da Komisiji za finansije i budžet Doma naroda PSBiH najkasnije do 1. marta 2017. godine dostave informaciju o realizaciji preporuka iz Izvještaja. 

Usvojen je i zaključak kojim se od Vijeća ministara BiH i Ministarstva finansija i trezora BiH traži da posebnu pažnju posvete jačanju sistema unutarnjih kontrola, te da, u cilju povećanja efikasnosti finansijskog poslovanja i pouzdanosti finansijskih izvještaja, uspostave odgovarajući sistem unutarnjih kontrola kojima će smanjiti rizik od ponavljanja istih ili pojave novih grešaka u svom finansijskom poslovanju.

Primljena je k znanju Informacija sekretara Komisije s 24. tematske sjednice o temi: „Problemi u radu Ureda za razmatranje žalbi BiH“. U cilju otklanjanja uočenih problema i poboljšanja stanja unutar Ureda, Komisija je usvojila nekoliko zaključaka:

- Komisija je zadužila Ured za razmatranje žalbi (URŽ) da izradi detaljnu analizu svih zaostalih spornih predmeta iz 2013./2014. godine, tako da razdvoji predmete koji su vremenom postali bespredmetni i da ostatak predmeta, u skladu s raspoloživim resursima, razmjerno podijeli podružnicama i sjedištu URŽ-a u Sarajevu, bez obzira na vrijednosni i teritorijalni cenzus, te ih bez odgode okonča.

- Komisija je zadužila Ured za razmatranje žalbi da, prilikom rješavanja predmeta iz tačke 1. zaključka, u skladu sa pravilima struke vodi računa o svim mogućim konsekvencama koje mogu proizaći iz rješavanja tih predmeta, te da spriječi te konsekvence i pronađe alternativno rješenje.

- Komisija je zadužila Ured za razmatranje žalbi BiH da hitno rješi problem softvera za upravljanje predmetima koji im je doniran, te da planirana sredstva koja su mu odobrena u budžetu za 2017.godinu preraspodijele za unaprjeđenje sistema automatizacije i informatizacije i razvije službenu web stranicu Ureda, kao i da hitno ispuni obavezu kada je u pitanju objavljivanje odluka.

- Komisija preporučuje Uredu za razmatranje žalbi da probleme kadrovske nepopunjenosti rješava upućivanjem zahtjeva Vijeću ministara BiH za odobrenje dodatnog zapošljavanja, a u cilju primjene člana 122. stavka (8) Zakona o javnim nabavkama, zaključaka Parlamentarne skupštine BiH i Komisije za finansije i budžet Doma naroda PSBiH, na način koji bi uključio eksterne premještaje državnih službenika, direktno preuzimanje državnih službenaika u skladu sa čl. 32. i 32b. Zakona o državnoj službi institucija BiH ili u krajnjoj varijanti javno oglašavanje radnih mjesta, a iznimno zaključivanjem ugovora o radu na određeno vrijeme.

- Zadužuje se Ured za razmatranje žalbi da informira Komisiju za finansije i budžet Doma naroda o provođenju zaključka, tako što će se u svom izvještaju o radu za 2016. godinu osvrnuti na provođenje predmetnog zaključka. Ukoliko se ukaže potreba za ranijim postupanjem, svoju informaciju može dostaviti i prije izvještaja o radu.

Komisija na svojoj 27. sjednici nije podržala principe Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, čiji je predlagač Predstavnički dom PSBiH. Uz negativno mišljenje, Komisija je Domu predložila usvajanje zaključka kojim Dom naroda PSBiH traži od Vijeća ministara BiH da do 31. decembra 2016. godine izradi i u parlamentarnu proceduru dostavi sistemski i cjelovit Prijedlog zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH, kojim će obuhvatiti sve dosadašnje nedostatke koji su se u primjeni Zakona pojavili, ukazujući na potrebu sistemskog pristupa problematici reguliranja plaća i naknada zaposlenih u institucijama BiH, a ne povremenog ad hoc pristupa kojim se rješavaju pojedinačna aktuelna pitanja i zahtjevi pojedinih institucija.

Share this post

 

O ravnopravnosti i prevenciji nasilja i u Herceg Novom

O ravnopravnosti i prevenciji nasilja i u Herceg Novom

U Herceg Novom održan je godišnji sastanak svih balkanskih partnera Olof Palme Centra. Sastanak je bio prilika da svi partneri uče o novim principima rada na temu politika rodne ravnopravnosti...

28 Apr 2017 Pregleda:45

Više...

U rad Skupštine USK uključeni i mladi

U rad Skupštine USK uključeni i mladi

Predstavnici Vijeća mladih USK bit će uključeni u rad i donošenje odluka Skupštine Unsko- sanskog kantona. Na inicijativu poslanika Kenana Keserovića izmijenjen je član Poslovnika Skupštine USK koji se odnosi na...

25 Apr 2017 Pregleda:2598

Više...

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Izradom Strategije prema mladima do boljeg života mladih u KS

Počela je izrada prve Strategije prema mladima Kantona Sarajevo. Komisija za izradu Strategije koju je imenovala Vlada KS, a koju čine predstavnici kantonalnih ministarstava i nadležnih skupštinskih komisija, Gradske uprave...

19 Apr 2017 Pregleda:3805

Više...
Ul. 4. viteške brigade 34-36 BA-71210 Ilidža Tel.: +387(33) 778 778 Faks: +387(33) 778 779 Ured Gradačac
COPYRIGHT © 2010 KULT BiH. SVA PRAVA ZADRŽANA.

Broj posjeta: 1796142