#ORANGE DAY

Nasilje nad ženama i djevojčicama grubi je oblik kršenja osnovnih ljudskih prava i rasprostranjen je društveni problem u svim državama svijeta, a Bosna i Hercegovina nije izuzetak. U cilju borbe i sprečavanja svakog oblika rodno zasnovanog nasilja, Bosna i Hercegovina je bila šesta država koja je ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, još poznatiju kao Istanbulska konvencija. Konvencija definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti, bilo u privatnom životu.

Nasilje u porodici je, u skladu s Konvencijom, definirano kao: “Svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac dijeli ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom.“

#O NARANDŽASTOM DANU

Kampanja glavnog sekretara Ujedinjenih naroda UNiTE do 2030. za okončanje nasilja nad ženama (UNiTE kampanja) proglasila je svaki 25. u mjesecu kao Narandžasti dan s ciljem podizanja svijesti i poduzimanja mjera za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama. Kao svijetla i optimistična boja, narandžasta predstavlja budućnost bez nasilja nad ženama i djevojčicama. Kampanja Narandžasti dan (#OrangeDay) poziva aktiviste, vlade i partnere UN-a da mobiliziraju ljude i istaknu pitanja relevantna za sprečavanje i okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama ne samo jednom godišnje, 25. novembra, na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, nego svaki mjesec.

Svakog 25. dana u mjesecu širom svijeta se obilježava #OrangeDay, te se pozivaju ljudi da nose narandžastu boju i poduzmu mjere za okončanje nasilja nad ženama i djevojčicama u svakoj zajednici, kod kuće, na javnim mjestima, u školama i na radnim mjestima, tokom sukoba i u vrijeme mira.
Institut za razvoj mladih KULT već godinama ukazuje na problem nasilja nad ženama i djevojčicama i svakog 25. u mjesecu obilježava Narandžasti dan, dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Kroz različite kampanje i aktivnosti, Institut upoznaje javnost o prisutnosti nasilja nad ženama i djevojčicama, educira mlade o rodnoj ravnopravnosti i pravima žena i djevojčica u našem društvu kao i o načinima prijave i prevencije nasilja te zagovara najbolja rješenja za zaustavljanje ili smanjenje nasilja nad ženama i djevojčicama.

Kompletne izvještaje o aktivnostima usmjerenim za sprječavanje i prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama tokom 2020., 2021. i 2022. godine pogledajte u našim Godišnjim izvještajima: kroz narandžasti objektiv.

Ako se želite priključiti naporima Instituta u obilježavanju Narandžastog dana u budućnosti, kontaktirajte nas putem email-a.

#NAJNOVIJE OBJAVE