Youth policy

#PROGRAMME

Politika prema mladima je specifična cjelina koja zahtijeva poznavanje svih drugih oblasti. Za ovu cjelinu potrebno je koristiti znanja stečena tokom drugih cjelina, ali i vlastita iskustva iz rada u omladinskom sektoru. U ovom dijelu će biti riječi o tome šta su to javne politike, ko ih donosi i kakve učinke one imaju na određene segmente života. Posebna pažnja se poklanja procesu donošenja neke strategije, koracima koji vode ka cilju, kao i kružnoj prirodi tog procesa koji sam po sebi čini strategiju. Njegov rezultat nije samo dokument, nego i cijeli proces, njegovo praćenje, ali i provođenje i promjene. Ova oblast sistemski prikazuje načine i proces kreiranja i nastanka strategije prema mladima, govori o bitnim segmentima dokumenta strategije, uvjetima za kreiranje strategije prema mladima, ali posebno procesu stvaranja lokalne strategije. Rad će uključiti i primjere politika, odn. strategije prema mladima iz drugih zemalja, ali i grupni rad koji će kreirati bazu za stvaranje lokalne strategije prema mladima.

#TARGET GROUP

Ciljnu grupu čine službenici/e za mlade koji su stručne osobe u upravi za pitanja mladih, imaju posredničku funkciju između vijeća/uprave, mladih i odraslih, te osigurava odgovarajuću podršku mladima u zajednici. Saradnici/e su u upravnoj administraciji, te su zaposleni u okviru strukture uprave. Ciljna grupa se brine da u općinskom vijeću mladi ne budu sporedna tema.

#IMPORTANCE OF THE UNIT TO THE TARGET GROUP

Postojanje zakonske regulative i uvjeta za procese politike prema mladima posebno je važno kako bi se stvorilo pogodno tlo za ostale aktivnosti ciljne grupe. Poznavanje cijelog procesa definiranja politike prema mladima, stvaranja dokumenta strategije prema mladima i njegovog stalnog nadograđivanja posebno je bitno, ne samo za kreiranje lokalne strategije prema mladima nego i radi razumijevanja da je proces bitan koliko i konačni dokument i da on mora biti odraz stvarnog stanja i odgovarati na potrebe svake zajednice pojedinačno. Uvjeti za kreiranje strategije prema mladima na lokalnom nivou također su bitni dijelovi jer učesnici/e trebaju razumjeti da prije kreiranja strategije mora postojati određeni institucionalni okvir ili barem volja vlasti da ga kreira u kratkom vremenskom roku.Rad na konkretnim slučajevima i prilika da se upoznaju sa strategijama prema mladima drugih zajednica i zemalja koristan je za sve službenike/ce za mlade jer im daje mogućnost da uče na konkretnim primjerima i sami/e započinju proces kreiranja lokalne strategije prema mladima. Službenici/e stječu znanja kako izraditi strategiju prema mladima, koordinirati njeno provođenje, te preuzeti nadležnost za podršku mladima u svojim zajednicama.

#EDUCATIONAL TOPICS

Radionica vodi službenike/ce za mlade kroz teme: politika prema mladima, lokalna strategija prema mladima, mapiranje, prikupljanje podataka, procjena potreba.

#UNIT OBJECTIVES

Ciljevi cjeline Politika prema mladima su:
– upoznati se s osnovnim definicijama politike,
– usaglasiti važnost primjene politike, a posebno strategije prema mladima na svim nivoima vlasti i u svim sektorima,
– precizirati korake izrade strategije prema mladima i procedure u tom procesu,
– definirati odgovorne osobe (institucije) za kreiranje strategije,
– kroz primjere strategija prema mladima odrediti osnovne smjernice, ciljeve i sadržaj strategija,
– raditi na preciziranju osnova za kreiranje dokumenta,
– podsjetiti se na pravni okvir i dokumente koji vlastima nalažu donošenje politike prema mladima (npr. Evropska povelja o učešću mladih na lokalnom i regionalnom nivou, Bijela knjiga itd.),
– kreirati dobru teorijsku osnovu koju će učesnici/e moći pratiti i s razumijevanjem koristiti kada razmišljaju o politici prema mladima,
– omogućiti učesnicima/ama da razmjene mišljenja i znanja o pitanju politike i strategije prema mladima,
– pomoći učesnicima/ama da preuzmu proces i da sudjeluju u njemu od definiranja pojma do samog provođenja mjera iz dokumenta.

#RESULTS AND INFLUENCE ON THE TARGET GROUP

Po završetku radionice:
– stručni saradnici/e su obučeni za rad u oblasti politike prema mladima, a koju su kroz proces obuke inicirali, kreirali, te koji su stvorili sve potrebne uvjete za kreiranje dokumenata i proces provođenja lokalne strategije prema mladima u svojoj zajednici,
– učesnici/e su savladali korake izrade strategije prema mladima,
– učesnici/e su svjesni važnosti monitoringa i evaluacije provedenih mjera iz strategije prema mladima.

#METHODOLOGY

Metodologiju koja se koristi u radu sa službenicima/ama za mlade u ovoj cjelini čini individualni i grupni rad u manjim i većim grupama, plenarne diskusije, simulacije različitih situacija u kojima se službenici/e mogu naći, međusobna podjela iskustava, brainstorming, interaktivne vježbe, audio i vizuelne prezentacije, obrada tematske cjeline nakon radionice kroz zadaću.

#HOMEWORK

Izrada mape uma – sadržaja plana rada s mladima, identificiranje prioriteta rada za rad na pitanju mladih (prioritetne potrebe) i utvrđivanje prioriteta na kojima će se raditi, mapiranje infrastruktura i stakeholdera koji se odnose na mlade, izrada lokalne strategije prema mladima, prepoznavanje indikatora politike prema mladima u lokalnoj upravi, definiranje lokalne politike prema mladima.

#SPECIFIC FEATURES

Prilagođenost razlikama u iskustvu učenika/ca radionice, uzimanje u obzir razlika u manjim i većim sredinama.

#DURATION

1. Politika i politika prema mladima (2,5 sati, 2 cjeline)
2. Uvjeti za politiku prema mladima (6,5 sati, 4 cjeline)
3. Lokalna politika prema mladima (6,5 sati, 4 cjeline)
4. Mapiranje (1,5 sati, 1 cjelina)
5. Prikupljanje podataka (2,5 sati, 1 cjelina)
6. Procjena potreba (6 sati, 1 cjelina)

#PDF BROCHURE

#SIGN UP

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

#OTHER SERVICES