Godišnji izvještaj: Kroz narandžasti objektiv

kroz narandzasti objektiv izvjestaj

Nasilje nad ženama definirano je u skladu s Konvencijom o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici Vijeća Evrope kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do: fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti bilo u privatnom životu.

U skladu s ovom konvencijom, nasilje u porodici definirano je kao: „Svako djelo fizičkog, seksualnog, psihičkog, odnosno ekonomskog nasilja do kojeg dolazi u okviru porodice ili domaćinstva, odnosno između bivših ili sadašnjih supružnika ili partnera, nezavisno od toga da li učinilac dijeli ili je dijelio isto prebivalište sa žrtvom.“ (Vijeće Evrope, Konvencija o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, Istanbul, 11. maj 2011. godine).

Prema rezultatima istraživanja koje je Agencija za ravnopravnost spolova BiH provela zajedno s OSCE-om, na području BiH svaka druga žena starija od 15 godina doživjela je neki oblik nasilja. Od početka pandemije virusa COVID-19, u prvih 7 mjeseci 2020. godine došlo je do naglog povećanja broja zahtjeva za prijem u sigurne kuće. Upoređujući brojke od prošle (347 žrtava) i ove godine (519 žrtava), u prvih sedam mjeseci broj prijema u sigurne kuće u 2020. porastao je za 50%. I broj poziva na SOS linije porastao je s 2.833 na 4.158, što je povećanje za 47%

Tokom 2020. godine Institut za razvoj mladih KULT aktivno je učestvovao u prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama kroz obilježavanje Narandžastog dana svakog mjeseca 2020. Ukupno je realizirano 12 aktivnosti edukativnog i kreativnog karaktera koje su obuhvatale učesnike/ce iz ukupno 41 lokalne zajednice. Veliki fokus svake aktivnosti bilo je slanje poruka podrške i ohrabrenja ženama i djevojčicama žrtvama nasilja te motiviranje žrtava i društva da prijave nasilje.

„Institut za razvoj mladih KULT svakog 25. u mjesecu obilježava Narandžasti dan, dan borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Prvenstveno, mislim da se jednoj ovako važnoj temi u sklopu formalnog obrazovanja ne pridaje dovoljno značaja. Prije godinu dana ni meni mnogo toga u vezi ove teme nije bilo poznato. Zahvaljujući obilježavanjima Narandžastog dana, svaki mjesec na drugačiji i kreativniji način, od strane Instituta za razvoj mladih KULT, mogu reći da sam mnogo korisnih informacija čula i naučila, a u jednom obilježavanju i učestvovala. Smatram da je početak prevencije nasilja nad ženama i djevojčicama pričati o tome, jer da bi došlo do prevencije nasilja, da bi neko prijavio nasilje, prvenstveno ga treba prepoznati. Nasilje nije uvijek samo fizičko. Upravo zato smatram da je jako važna ova tema, da je važno što više pričati, obilježavati i pružati korisne informacije s kojima se većina ljudi, a posebno djece, ne susreće često, poput npr. broja na koji ga osoba može prijaviti.“ - Razija Mujkanović, aktivistkinja. 

Institut nastavlja obilježavati Narandžasti dan i u 2021. godini. Kompletan izvještaj o aktivnostima usmjerenim za sprječavanje i prevenciju nasilja nad ženama i djevojčicama tokom 2020. godine pogledajte u Godišnjem izvještaju Kroz narandžasti objektiv.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search