Naš glas, naša odgovornost

jasmina banjaluckicLokalni izbori u Bosni i Hercegovini već su mjesecima iza nas. Konstituirajuće sjednice su održane, a negdje se već održava druga, treća ili sedma sjednica po redu. Vijećnici i odbornici su većinom nova lica koja su prvi put dobila povjerenje građana i idu u pravcu kreiranja boljih prilika i politika. Naravno, tu je i određeni broj vijećnika i odbornika koji nisu nova lica i koji imaju jedan ili više mandata iza sebe. Sve ovo je iza nas. Ono što je pred nama je mnogo važnije.  Dakle, ne interesuje nas ko je imao više glasova i ko je u kojoj političkoj opciji, interesuju nas rezultati koje vijećnici i odbornici mogu postizati u narednom periodu, a govorit ćemo i o nekim konkretnim primjerima.

Piše: Jasmina Banjalučkić, Institut za razvoj mladih KULT

 

 

 

 

 

Obuka za mlade političare u BiH

Mladi u Bosni i Hercegovini na posljednjim lokalnim izborima značajno su učestvovali. Naime, građani su imali priliku dati glas mladima i značajan broj njih je i dobilo povjerenje. Kako bi mladi bili spremni na ono što ih čeka u izbornom procesu, ali i onda kada budu izabrani, uloženi su mnogobrojni napori domaćih nevladinih organizacija. Neke od njih su napravile i primijećene rezultate poput obuke UMiDp za mlade političke lidere i liderice, koju provodi Institut za razvoj mladih KULT, gdje je 13 polaznika izabrano u vijeća ili skupštine, a jedan polaznik je izabran za načelnika. Institut za razvoj mladih i zajednice Perpetuum mobile već godinama organizuje Akademiju za političke lidere/ke u BiH gdje je osam mladih koji su pohađali Akademiju kroz posljednje dvije generacije izabrano u vijeća i skupštine. Fondacija Boris Divković je kroz Akademiju političke odgovornosti obučila desetine mladih političara i političarki, a njih dvanaestero je u 2020. g. izabrano u vijeća i skupštine. Pored spomenutih, mladi političari imaju priliku učiti o važnim temama i kroz obuke koje organizuju njihove političke stranke, ali i neke druge međunarodne organizacije i institucije poput Vijeća Evrope u BiH.

Svaka od obuka je na određeni način doprinijela rastu i razvoju mladih političara, ponuđena su im znanja i alati koje mogu koristiti u svom radu. Pitanje za mlade političare je koriste li znanja i alate koje su dobili na obukama? Ako ne, kada će? Ako da, kakvo je iskustvo biti glas mladih u vijećima i skupštinama? Mladi u lokalnim zajednicama širom BiH očekuju promjene, očekuju da se njihov glas čuje. Sva tri zakona koja uređuju oblast mladih u BiH - Zakon o mladima FBiH, Zakon o omladinskom organizovanju RS i Zakon o mladima Brčko distrikta BiH - vrlo jasno kažu da je svaka zajednica u obavezi imati komisiju za mlade, a u čijem će radu učestvovati i predstavnici mladih. Predstavnici mladih u ovom kontekstu su mladi aktivni u vijećima mladih, omladinskim savjetima i omladinskim organizacijama. Predstavnici omladinskog sektora trebaju uputiti zahtjeve komisijama za izbor i imenovanje, pozvati se na zakone i zahtijevati učešće mladih u odlučivanju kroz komisiju za mlade. Mladi vijećnici i odbornici trebaju u vijećima i skupštinama zagovarati formiranje komisije za mlade ukoliko već ne postoji, ali i omogućiti učešće predstavnika mladih u komisijama.

Lokalne politike prema mladima vs. politika

Mladi u Bosni i Hercegovini vrlo često učešće u procesima odlučivanja dožive samo na izborima, što je nedovoljno. Vrijeme je da pokrenemo diskusiju u Bosni i Hercegovini o onome što je potrebno uraditi na lokalnom nivou, a kako bismo rekli da sistemski zaista i brinemo o mladima. Važno je da se mladi pitaju, potiču i uvažavaju kao sagovornici u procesima odlučivanja kroz cijeli mandat lokalnog vijeća ili skupštine. Ovo je oblast koju moraju razumjeti donosioci odluka, ali i mi koji radimo u organizacijama civilnog društva i  omladinskim organizacijama, kako bi napokon vodili odgovornu brigu o mladima koja podrazumijeva da se njihov glas u demokratskim procesima čuje i uvažava. Mladi u politici mogu pomoći svojim vršnjacima, a posebno oni koji su izabrani, jer imaju priliku  direktno donositi odluke koje se tiču života mladih u zajednici.

Uključivanje mladih u procese odlučivanja u lokalnim zajednicama temelji se na njihovom uključivanju prilikom kreiranja okruženja u kome žive. Da bi mladi bili u mogućnosti učestvovati, trebaju i podršku. Ova podrška s jedne strane dolazi od civilnog društva, kao što je to slučaj sa osnaživanjem mladih kroz neformalno obrazovanje. S druge strane odgovornost donosioca odluka je da osiguraju jednake prilike te javnost i transparentnost svih procesa od važnosti za mlade. Na ovaj način mladi će biti značajno motivirani da se i sami uključe u različite procese. Nove i inovativne forme učešća mladih u procesima odlučivanja je publikacija koju je predstavilo Vijeće Evrope, a u kojoj se govori o nekoliko važnih aspekata:

  • zajedničko upravljanje i kreiranje, savjetovanje kao i kreiranje prostora za učešće se smatraju više inovativnim formama učešća;
  • vijeća mladih/omladinski savjeti i slična tijela, aktivizam i protesti se posmatraju kao manje inovativne forme učešća.

Međutim, „više inovativne“ forme učešća nisu više ili manje produktivne od onih „manje inovativnih“. „Više inovativne“ forme suočavaju se sa istim preprekama poput onih sa kojim se suočavaju i „manje inovativne“ i te prepreke uključuju:

  • manjak sredstava,
  • manjak političke podrške,
  • manjak razumijevanje od strane vlasti.

Uloga mladih političara u Bosni i Hercegovini treba biti fokusirana na to da osigura više sredstava, snažniju političku podršku i promovira pozitivne vrijednosti učešća mladih u odlučivanju među svojim stranačkim kolegama, ali i kolegama u vijećima i skupštinama. Ako smo razumjeli zašto je važno učešće mladih i koliko je ova tema zastupljena i u evropskim institucijama, vrijeme je da osiguramo provedbu mehanizama koji omogućavaju njihovo učešće. Spomenuli smo komisiju za mlade. Ovo radno tijelo mladi vijećnici mogu i trebaju zagovarati u svojim zajednicama. Još važnije, trebaju zagovarati funkcionalne komisije za mlade, a ne one koje postoje samo na papiru.

Pored komisije za mlade niz je drugih radnih tijela u koje mladi trebaju biti uključeni i kroz koje trebaju biti konsultovani poput onih u kojima se odlučuje o zdravlju, obrazovanju, kulturi, sportu, ali i onima u kojima se odlučuje o stipendijama, sredstvima za projekte mladih, zapošljavanju i slično. Ako je cilj da mladi budu aktivni, onda je njihovo uključivanje u kreiranje okruženja u kom žive nužno.

Sve ovo predstavlja podlogu za kreiranje politika prema mladima, a koje predstavljaju djelovanje donosioca odluka u pravcu davanja odgovora na nagomilane probleme i potrebe mladih. Dugogodišnje zanemarivanje problema i potreba mladih u zajednici neće riješiti problem, naprotiv. Iz tog razloga mladi političari, izabrani na posljednjim izborima imaju obavezu osigurati bolje politike prema mladima, a zasnovane na stvarnim problemima i potrebama ove populacije. Vrijeme je da razumijemo da stambeno zbrinjavanje mladih može i treba biti predmet interesovanja lokalnog vijeća ili skupštine, kao i mentalno zdravlje, zapošljavanje, ali i socijalna briga mladih. Ovo su teme o kojima donosioci odluka trebaju razgovarati kada govore o mladima, a ne iz sjednice u sjednicu ponavljati kako su mladi najveći problem u društvu, kako odlaze i kako nemaju perspektivu. Perspektiva za mlade, ali ni za ostale građane neće se sama kreirati.

Ko čeka taj i dočeka – mladi u Bosni i Hercegovini ne čekaju, odlaze

Ustaljeno mišljenje da se mladi iz Bosne i Hercegovine najčešće iseljavaju u potrazi za boljim obrazovnim programima i boljim šansama za zaposlenje u posljednjim godinama mijenja paradigmu pa možemo govoriti i o tome da mladi odlaze jer ne vide perspektivu u pogledu podizanja porodice, stambenog zbrinjavanja i sl. Mnogi od navedenih razloga mogu biti predmet i lokalnih politika prema mladima gdje lokalne vlasti, koristeći postojeća sredstva, mogu kreirati bolje prilike za mlade. Ovo ne znači da mladi i dalje neće odlaziti, ali znači da ćemo donošenjem odluka koje su temeljene na dokazima (istraživanjima problema i potreba mladih) ponuditi dugoročnu brigu o mladima koja u budućnosti može proizvesti željene efekte. Mladi ne čekaju, njihova nada u bolje sutra nažalost sve je manje prisutna.

U javnosti se često predstavlja da mladi vrlo brzo odlučuju napustiti državu po principu „spakovali se“ i „otišli zauvijek, bez obzira na sve“. No, mladi skloni ovakvoj opciji sigurno su manje brojna grupa od onih koji svoj odlazak planiraju već od srednje škole gdje umjesto da planiraju zanimanje kojim će se baviti (studij), oni planiraju odlazak. Istraživanje rađeno u Hrvatskoj u 2018. godini Iskustvo migracije i planirani odlasci mladih u Hrvatskoj pokazuju, a što je vrlo primjenjivo i na mlade u Bosni i Hercegovini, da mladi koji se odluče potražiti „bolji život“ u inostranstvu već samim odlaskom pristaju na niz kompromisa koji znače izlazak iz zone komfora i barem djelomičan raskid s dosadašnjim načinom života kao i porodičnim i prijateljskim mrežama.  Iz tog razloga bi svakoj zajednici trebalo biti u cilju ostvariti uvjete za ostanak što većeg broja mladih, a u slučaju njihovog emigriranja održati ili izgraditi prilike koje bi ih motivirale na povratak.

Ponukani ovakvim stanjem donosioci odluka u lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini moraju početi djelovati „jučer“. Kvalitetne lokalne politike prema mladima mogu osigurati bolje uvjete za život ove populacije. To se ne može desiti instant i nije moguće očekivati rezultate sutra, ali poput omladinskog rada nužno je da rezultate vidimo u budućnosti. Istina, mladi nisu samo budućnost i iz tog razloga mjere i odluke koje donose mladi vijećnici moraju biti odgovor na potrebe mladih iz zajednice. U tom slučaju ogromnu ulogu igra i omladinski sektor, aktivisti i volonteri, ali i službenici za mlade u lokalnim zajednicama širom BiH. Na svima nama, službenicima za mlade, omladinskim radnicima i liderima, jeste da osiguramo protok informacija i budemo uporni u naporima. Na nama je i da budemo informirani, da učimo i uputimo mlade sa kojima radimo da se ne ustručavaju pitati, da se ne boje pokucati na vrata donosiocima odluka, organizirati i zahtijevati poštivanje svojih prava.

Naš glas, naša odgovornost. Odluka mladih da se kandiduju na lokalnim izborima je njihova odgovornost  da povjerenu dužnost obavljaju svjesno i odgovorno uz poštivanje ustava i zakona. Zakon o mladima FBiH, Zakon o omladinskom organizovanju RS i Zakon o mladima Brčko distrikta BiH mogu biti početna pozicija, a tu su i sva druga prava mladih zagarantovana Ustavom BiH, Ustavom FBiH, Ustavom RS i Statutom Brčko distrikta BiH te drugim zakonskim i podzakonskim aktima.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search