Studijska posjeta Švedskoj i Danskoj

file0318 1920

U periodu od 7. do 11. oktobra 2019. predstavnici organizacija civilnog društva iz Albanije, Bosne i  Hercegovine, Crne Gore, Sjeverne Makedonije i Srbije, podržanih u okviru WeB4YES grantovske šeme, učestvovali su u studijskoj posjeti Švedskoj i Danskoj.  Cilj posjete bio je osnaživanje i jačanje kapaciteta 18 nagrađenih organizacija Zapadnog Balkana kroz upoznavanje mehanizama i primjera dobre prakse u Švedskoj i Danskoj, koji se tiču politika zapošljavanja mladih.

Prva posjeta bila je u Kopenhagenu, najvećoj nacionalnoj konfederaciji sindikata u Danskoj FH – Danish Trade Union Confederation, prepoznatoj kao najreprezentativnijoj organizaciji radnika u privatnom i javnom sektoru na nacionalnom nivou. U okviru ove posjete upoznali smo se na koji način Sindikat zagovara i utiče na donosioce odluka po pitanju politika zapošljavanja. Interesantno je da u Danskoj nije zakonom uređena minimalna cijena rada po satu, kao ni ostali elementi poput odsustva, prava i obaveza koji se regulišu kolektivnim ugovorom. Fleksibilnost u zapošljavanju je visoko rasprostranjena zato što doprinosi ohrabrivanju poslodavaca da zaposle i da godišnje imaju promet od preko 800.000 poslova. U okviru Unije postoji i  organizacija „ mladih sindikalaca“ koja okuplja preko 230.000 mladih u Danskoj. Aktivnosti podmlatka sindikata odnose se na promovisanje preduzentištva mladih, ali i promociju radnih prava mladih (učenika, studenata) koji pored obrazovanja žele da budu aktivni učesnici na tržištu rada angažujući se na honorarnim poslovima.

Naredna posjeta upriličena je u Danskoj fondaciji za preduzetništvo, koja je osnovana 2001. godine sa željom da se preduzetništvo integrira u sve segmente obrazovanja u Danskoj (od predškolskog do visokog obrazovanja). Fondacija je osnovana na inicijativu četiri ministarstva, i to Ministarstva privrede i rasta Danske, Ministarstva obrazovanja, Ministarstva kulture i Ministarstva visokog obrazovanja i nauke. Tokom posjete ovoj organizaciji bili smo u prilici da se informišemo na koji način se preduzetništvo uvodi u školstvo na mikro i makro nivoima. Tako naprimjer, u najranijim uzrastima ono je integrisano kroz inovativne pristupe u redovnoj nastavi na časovima poput fizike i geografije, dok je na višim nivoima zastupljeno kao samostalni predmet u srednjim školama ili kao kurs na fakultetima. Pored toga, Fondacija pruža treninge nastavnicima i učiteljima kako da u svoje učionice uvedu segment preduzetništva i osnaže buduće mlade naraštaje za dinamično tržište rada. Fondacije takođe pruža finansijsku podršku studentima koji žele da se okušaju u preduzetničkim poduhvatima i pokrenu inovativne poslove u visini do 8000 € nepovratnih sredstava.

4001571406082

Švedska konfederacija sindikata, kao krovna organizacija  sa 14 podružnica, koja organizuje radnike u privatnom i javnom sektoru, oko 1,5 miliona zaposlenih u Švedskoj. Osnovana je 1898. od strane sindikata plavih okovratnika (naziv za zaposlene na višim funkcijama). U razgovoru sa predstavnikom konfederacije mogli smo da čujemo na koje načine Konfederacija zastupa prava radnika i zagovara bolja radna prava, kao i to koliko je važno komunicirati sa obrazovnim ustanovama i zajedničkim snagama kreirati profile zanimanja koji će korespondirati potrebama tržišta rada.

U okviru Univerziteta u Malmu delegacija WeB4YES upoznala se sa radom Drivhuset organizacije koja implementira mentorske programe podrške studentima da sprovedu svoje preduzetničke inovativne ideje u djela. U skladu sa tim Drivhuset osigurava individualni trening za studente preduzetnike, a treneri su sa različitim ekspertizama. Kroz interaktivnu sesiju predstavljani su uspješni preduzetnički poduhvati i grantoviza koje studenti mogu da aplicirati.

Delegacija WeB4YES posjetila je i Malmö folkhögskola, koja podržava mlade osobe koji su u nekom trenutku napustili redovno školovanje da se vrate u sistem obrazovanja. Ova škola jedinstvena je i po tome što za procjenu postignuća učenika ne koristi testove, već različite tehnike poput snalaženja u zadatim situacijama, kritičkog mišljenja, snalaženja u timskom radu i slično. Osim podrške u nastavku obrazovanja koju godišnje dobije preko 120 mladih osoba, ova škola pruža i servise karijernog vođenja i savjetovanja svojim učenicima, kako bi nakon sticanja diplome škole (koja je priznata i iako ne doprinosi sticanju konkretnog zanimanja pruža priliku da se uključe na tržište rada ili upišu fakultet). Tokom obilaska prostorija škole delegacija Zapadnog Balkana imala je prilike da vidi i dio nastave koja se realizuje uz primjenu savremenih koncepata učenja.

Ukoliko ste se pitali kako je moguće spojiti jedan od najpopularnijih sportova na svijetu sa karijernom akademijom, odgovor za to pronašli smo na novom stadionu fudbalskog kluba Malmo. U okviru ovog fudbalskog kluba od 2014. godine funkcioniše Karijerna akademija, osnovana na inicijativu navijača. Od osnivanja do danas peko 220 mladih se zaposlilo uz podršku Akademije. Akademija organizuje različite događaje koje doprinose unapređenju zapošljivosti mladih kao što su sajmovi zapošljavanja i plaćenih praksi, različiti susreti poslodavaca i nezaposlenih mladih i slično. Pored toga, u okviru stadiona radi restoran koji tokom velikih događaja dnevno ugosti preko 2000 ljudi. Akademija šalje snažnu poruku organizacijama Zapadnog Balkana, a to je da je moguće spojiti sport, socijalni rad i preduzetništvo i poziva organizacije da budu inicijativne u promjenama koje žele da postignu.

Tokom posjete Nacionalnoj službi za zapošljavanje u Švedskoj, u inspirativnim prezentacijama delegacija WeB4YES čula je koji su izazovi uključivanja na tržište rada Švedske, kojim aktivnim mjerama služba pruža podršku novodolazećim migrantima i osobama iz teže zapošljivih kategorija kao što su osobe sa invaliditetom. Ukorak sa digitalizacijom rad službe se konceptualno kreće ka virtuelnim i online servisima za nezaposlene osobe, dok se uz saradnju sa agencijama za zapošljavanje i savjetovanje realizuju obuke za dokvalifikacije, prekvalifikacije i meke vještine.

file0332 1920

Posljednja, ali jednako značajna organizacija koju su predstavnici organizacija civilnog društva sa Zapadnog Balkana posjetili je Fondacija Fryshuset. Ova neprofitna organizacija radi na postizanju društvenih promjena i pozitivnom razvoju sa mladima i za mlade širom svijeta. Fryshuset promoviše jačanje i socijalnu uključenost mladih, posebno onih koji su u riziku ili koji se već suočavaju sa isključenošću. Organizacija ima iskustvo u direktnom radu na terenu sa mladima koji se nalaze na marginama društva i zakona, programima za resocijalizaciju i ponovnu integraciju u društvo. Osim pružanja različitih vidova podrške mladima u riziku, Fryshuset ima značajno razvijene programe karijernog vođenja i savjetovanja koji predstavljaju značajan alat za osnaživanje mladih.

Studijska posjeta organizirana je u okviru WEB4YES – regionalne inicijative usmjerene na osnaživanje organizacija civilnog društva za učešće u donošenju odluka i predlaganje izmjena u politici zapošljavanja mladih u 6 zemalja Zapadnog Balkana. Inicijativa WeB4YES traje do kraja 2020. godine, a podržana je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“.

Koordinator projekta je Beogradska otvorena škola, a partneri na projektu, pored Instituta, su Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID (Crna Gora), NGO Lens (Kosovo*), Asocijacija Beyond Barriers (Albanija), Nacionalni omladinski savjet Makedonije i Međunarodni centar Olof Palme (Švedska). Više informacija o projektu dostupno je na web stranici http://www.web4yes.eu/.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search