Na radionici Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. prezentirana izdvajanja za mlade

U okviru Projekta Jačanje institucija vlasti i procesa (SGIP) u BiH organizirana je radionica o temi Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. Radionica je organizirana u četvrtak, 2. 7. 2015. g. u Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Na radionici su učestvovali parlamentarci/ke Parlamenta Federacije BiH, predstavnici/e akademije, predstavnici/e nekoliko resornih ministarstava FBiH, te predstavnici/e Saveza općina i gradova FBiH.

Prezentirana je analiza Izvještaja o izvršenju budžeta FBiH za 2014. g. Detaljno je prezentirana struktura Budžeta FBiH s prikazanim vrstama prihoda i rashoda, volumenom ovih sredstava, kao i grafičkim prikazom. Uočene su razlike između planiranog i izvršenog Budžeta, gdje je izvršeni Budžet FBiH niži od planiranog.

Predstavnik Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva predstavio je usvojenu, srednjoročnu Strategiju razvoja poljoprivrednog sektora u FBiH 2015 – 2019 g. U 2014. g. navedeno ministarstvo nije izdvojilo sredstva za mlade, a u skladu s novom Strategijom mladi i žene će imati prednost prilikom dodjele poticaja za poljoprivredu.

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT prezentirala je izdvajanja za mlade iz Budžeta FBiH u 2014. g. Prezentacija je bila bazirana na dostupnim informacijama na internetskim stranicama resornih ministarstava, budući da u okviru Izvještaja o izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. nema posebno izdvojenih informacija o bilo kojoj kategoriji društva, pa tako ni o mladima. Naravno, za mlade, omladinske organizacije i organizacije koje se bave pitanjima mladih bilo bi korisno da Izvještaj o izvršenju budžeta FBiH prepozna mlade kao posebnu kategoriju i osvrne se na izdvajanja za mlade.

U skladu s dostupnim informacijama na internetskim stranicama resornih ministarstava FBiH, devet ministarstava je izdvojilo 2.298.700 KM za mlade u 2014. g., što čini oko 0,1% od ukupnog Budžeta FBiH. Preostalih sedam ministarstava nije izdvojilo sredstva za mlade i omladinske organizacije. Izdvojena sredstva odnose se na stipendiranje različitih kategorija mladih, obučavanje mladih službenika/ca, omladinski turizam, preduzetništvo mladih, stipendiranje za obučavanje za stare zanate itd. Federalna ministarstva koja su planirala izdvojiti određena sredstva za mlade ili su izdvojila sredstva za mlade su: Federalno ministarstvo kulture i sporta, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, Federalno ministarstvo zdravstva, Federalno ministarstvo okoliša i turizma, Federalno ministarstvo razvoja, preduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova, Federalno ministarstvo pravde, te Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Sredstva koja se planiraju za mlade u Budžetu FBiH nisu dovoljno jasno naznačena, tako da nije moguće iz Budžeta i planova rada resornih ministarstava obračunati sva planirana i izvršena sredstva za mlade. Oba dokumenta FBiH kod pojedinih resornih ministarstava daju općenite informacije o transferima, koji su u konačnici namijenjeni za više različitih kategorija društva, ali te kategorije i predviđena sredstva po kategorijama, nisu detaljno naznačena. Tek analizirajući rezultate javnih poziva za dodjelu transfera, možemo naprimjer zaključiti da su sredstva u određenom iznosu izdvojena i za mlade preduzetnike/ce, a ne samo za ukupnu populaciju preduzetnika u FBiH. 

Iz navedenog, dolazimo do sljedećih preporuka:

  1. Harmonizirati planove rada resornih ministarstava, dokumente programskog budžeta i dokumente izvršenja Budžeta FBiH s prioritetima iz strateških dokumenata FBiH. Strategija prema mladima FBiH 2016 – 2020 koja je u procesu izrade dat će konkretne smjernice federalnim ministarstvima o prioritetima vezanim za politiku prema mladima iz svakog resora;
  2. Povećati transparentnost poziva za učešće u raspodjeli transfera za mlade, te promovirati javne pozive na društvenim mrežama koje koriste mladi;
  3. Eliminirati neučinkovite programe za mlade iz Budžeta FBiH i zamijeniti ih programima koji će imati veću korist za veći broj mladih, te omogućiti efektivnije i efikasnije učešće mladih;
  4. Kreirati nove ili poboljšavati postojeće strateške dokumente FBiH u skladu s nalazima revizije učinka koje će planirani budžet pratiti;
  5. Ulagati već predviđena budžetska sredstva za zapošljavanje mladih u perspektivne sektore, gdje se mladi mogu brže zaposliti (npr. IT sektor).

Radionica o Izvršenju Budžeta FBiH za 2014. g. organizirana je u okviru Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u BiH (SGIP), na kojem je Institut partner, a kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Public Policy Dialogue Sarajevo 2

Public Policy Dialogue Sarajevo 3

Jačanje institucija... / Galerija slika

Jačanje institucija... / Dokumenti

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search