Prezentacija Nacrta budžeta FBiH za 2016. i uključenost mladih u budžet

U okviru projekta Jačanje institucija vlasti i procesa (SGIP) u BiH organizirana je prezentacija Nacrta budžeta FBiH za 2016. godinu. Prezentacija je organizirana u srijedu, 9. decembra 2015. prostorijama Akademije nauka i umjetnosti BiH. Na prezentaciji su učestvovali zastupnici i delegati u Parlamentu Federacije BiH, zastupnici i delegati u Parlamentarnoj skupštini BiH, predstavnici/e akademske zajednice, predstavnici/e nekoliko resornih ministarstava FBiH, te predstavnici/e nekoliko nevladinih organizacija.

Nakon uvodne riječi od strane direktora Projekta Christiana Haupta, dr. Merdža Handalić Plahonjić prezentirala je najznačajnije stavke iz Nacrta Budžeta FBiH za narednu godinu. Potom je uslijedila prezentacija o izdvajanjima sredstava za mlade od 2014. do 2016. godine, koju je iznijela predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT Nejra Neimarlija Roić. Također, profesor Vjekoslav Domljan predstavio je modalitete povećanja fiskalnog prostora potrebnog za dalju provedbu planiranih reformi u FBiH.

Dr. Handalić Plahonjić istaknula je na koji način su sredstva planirana da budu utrošena. Pored budžeta planiranog za administraciju i socijalnu zaštitu, planirano je da se 2,1 % budžeta utroši za transfer neprofitnim organizacijama. Po prvi put subvencije za javna preduzeća i za privatna preduzeća i preduzetnike su razdvojena na dvije budžetske stavke. Za subvencije javnim preduzećima planira se izdovjiti 3,9 % budžeta, dok za subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima planira se izdvojiti 7 %. Javne konsultacije vezane za budžet su planirane ove godine, što je također pozitivna promjena. Najznačajniji prihodi su prihodi od indirektnih poreza i prihodi od zaduživanja. Najveći tekući transferi tiču se subvencija za poljoprivredu i veterinarstvo.

Transfer za finansiranje i sufinansiranje prvog zapošljavanja i samozapošljavanja za 2016. godinu planiran je u iznosu od 50.000.000 KM, dok je u prethodne dvije godine ovaj iznos bio 20.000.000 KM. Većina ovog iznosa bit će izdvojena za prvo zapošljavanje mladih i samozapošljavanje mladih, a također bit će zanimljivo praćenje ovog programa, kako bi se imali detaljni podaci o utrošku ovih sredstava i efikasnosti njihovog utroška. Istaknuta je potreba za kreiranjem programskog budžeta, koji bi omogućio povezivanje planiranih aktivnosti s iznosima iskazanim u budžetu.  

Predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT Nejra Neimarlija Roić prezentirala je izdvajanja za mlade iz budžeta FBiH od 2014. do 2016., s usporedbom izdvojenih sredstava za mlade u 2014. i 2016. godini. Također, navedeni su najznačajniji izazovi s kojima se mladi suočavaju, te mogućnosti za njihovo rješavanje. Prezentacija je bila bazirana na informacijama dobivenim od strane resornih ministarstava. Šest federalnih ministarstava izdvojilo je u 2014. godini određene iznose namijenjene mladima, a ta ista ministarstva planiraju izdvojiti određena sredstva i u 2016. godini.

Ministarstva koja izdvajaju određena sredstva za mlade su sljedeća: Federalno ministarstvo kulture i sport, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Federalno ministarstvo razvoja preduzetništva i obrta, Federalno ministarstvo pravde, Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke, te Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Ukupna sredstva izdvojena za mlade u 2014. godini su 2.660.690 KM, dok za 2016. godinu taj iznos će biti 2.156.500 KM. To predstavlja 0,1% budžeta FBiH koji se izdvaja za potrebe mladih.

Izdvojena sredstva odnose se na stipendiranje različitih kategorija mladih, za transfer omladinskim organizacijama, jačanje politike prema mladima, omladinski turizam, preduzetništvo mladih, stipendiranje za obučavanje za stare zanate, pripravnički staž, razvoj ruralnog turizma kroz zapošljavanje mladih itd.

Institut je partner Projekta SGIP, kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

novac_km1.jpg

Jačanje institucija... / Galerija slika

Jačanje institucija... / Dokumenti

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search