Podrškom organizacijama do boljeg položaja mladih

narko ne

Institut za razvoj mladih KULT na kreiranju boljeg ambijenta za život mladih u Bosni i Hercegovini radi i kroz pružanje podrške drugim organizacijama koje imaju sličan cilj - dobrobit mladih.

U Sarajevu je 21. marta 2019. godine potpisan ugovor sa Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO-NE koje će u narednom periodu realizovati zagovaračku inicijativu usmjerenu ka poboljšanju uslova života mladih  i unaprjeđenju politika prema mladima u BiH.

Mladi u BiH suočavaju se s nizom problema za koje je velikim dijelom odgovorna dugogodišnja nebriga institucija. Na skoro svim nivoima vlasti nedostaje programski i strateški pristup podrške poboljšanju položaja mladih u BiH. Iako postoje entitetski zakoni koji obavezuju vlasti da podržavaju mlade, usvajajući i primjenjujući strateške dokumente, tek 43% općina u BiH ima jednu takvu strategiju prema mladima.

Dugi niz godina organizacije koje rade na pitanjima mladih trude se da se postojeće stanje unaprijedi. Da bi to djelovanje bilo dugoročno održivo, potrebno je neprestano pružati podršku u provođenju aktivnosti i inicijativa koje doprinose unaprjeđenju politike prema mladima. U cilju da se pomogne mladim ljudima i ojača sektor rada s mladima, te da se unaprijedi situacija u Bosni i Hercegovini,

Institut za razvoj mladih KULT potiče liderstvo kod mladih za aktivno učešće u demokratskim procesima i s tom namjerom je i objavio Javni poziv za finansiranje projekata za mlade u BiH. Na taj način, Institut za je pozivao nevladine organizacije registrirane u Bosni i Hercegovini da dostave svoje projektne prijedloge čijom provedbom ćemo direktno i indirektno utjecati na unapređenje politike prema mladim u BiH.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search