Politika prema mladima

- Strategija prema mladima u Zakonu o mladima FBiH

- Stratgija za mlade u Zakonu o mladima Brčko distrikta BiH

- Omladinska politika u Zakonu o omladinsko organizovanju RS

- Definicija lokalne strategije prema mladima/omladinske politike

- Proces izrade lokalne strategije prema mladima/omladinske politike

- Primjeri općinskog budžeta za mlade

- Vijeća mladih/omladinski savjeti

Search