U izradi lokalna omladinska politika Opštine Bratunac

Opština Bratunac je jedna od jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini koja je prepoznala potrebu za izradom strateškog dokumenta za mlade. Lokalna omladinska politika predstavlja orijentiranost lokalne samouprave za unapređenje položaja mladih te je u proteklom periodu provedeno i istraživanje o potrebama i problemima mladih u Opštini Bratunac.

Analiza položaja i potreba mladih Opštine Bratunac koja je proizašla nakon istraživanje koje je obuhvatilo 360 mladih u dobi od 15 do 30 godina ukazuje na potrebe i probleme mladih iz oblasti obrazovanja, zdravstvene i socijalne zaštite, kulture, sporta, aktivizma i učešća mladih u odlučivanju, zapošljavanja i samozapošljavanja te sigurnosti.

Proces izrade Omladinske politike vodi koordinaciono tijelo imenovano od strane Opštine Bratunac u saradnji sa Institutom za razvoj mladih KULT, a uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i programa Bosnia & Herzegovina Resilience Initiative (BHRI).

Koordinaciono tijelo je sastavljeno od predstavnika svih sektora od interesa za mlade, a kako bi se sve oblasti koje su predviđene da budu sastavni dio strateškog dokumenta uredile i ponudili odgovarajući sadržaji za mlade. Predsjednica koordinacionog tijela je Olivera Čučić, šef Odsjeka za društvene djelatnosti.

Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina. Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donose akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana. Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi. Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Analizu rezultata istraživanja položaja i potreba mladih Opštine Bratunac možete preuzeti OVDJE.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search