Elvir

U Bosni i Hercegovini mladi i omladinske organizacije se svakodnevno suočavaju sa brojnim izazovima, a službenici za mlade tu su da im pruže pomoć i podršku da prevaziđu te izazove. Unapređenje položaja i promocija uloge službenika za mlade jedan je od prioriteta Instituta za razvoj mladih KULT, jer položaj mladih moguće je poboljšati samo zajedničkim snagama.

Elvir Sinanović pohađao je i osnovnu i naprednu obuku za službenike za mlade koju provodi Institut za razvoj mladih KULT. Radi na poslovima stručnog saradnika za mlade, sport i NVO u Gradskoj upravi Živinice. Nakon završene Opće gimnazije diplomirao je na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, gdje je i magistrirao, te stekao zvanje magistra iz oblasti kriminalistike. Bavi se naučno-istraživačkim radom iz oblasti kriminalistike. Voli fudbal, sportsko penjanje i alpinizam.

NOSM4Trodnevni seminar „Dobre strategije prema mladima imaju kvalitetne planove“ okupio je službenike za mlade sa prostora cijele Bosne i Hercegovine. Kroz interakciju i rad u grupama, službenici za mlade su unaprijedili svoja znanja, te razgovarali o brojnim problemima koje imaju mladi, a koji su isti ili slični u skoro svim zajednicama.

Službenici za mlade u praksi se susreću sa različitim izazovima, a unapređenje položaja službenika za mlade jedan je od prioriteta Instituta za razvoj mladih KULT. Položaj mladih moguće je poboljšati samo zajedničkim snagama. 

Kako pratiti dodijeljene projekte mladih u lokalnim zajednicama, te voditi računa o učinku i promociji dodijeljenih projekata i aktivnosti koje lokalne vlasti rade za i sa mladima, teme su kojima se posebno moraju baviti službenici za mlade. Praćenje ili monitoring projekata je jedan od ključnih elemenata upravljanja programima i politika koje za mlade donose i provode lokalne uprave. Uloga službenika za mlade je da razumiju kako voditi programe za mlade koji se susreću sa izazovima, ali i one u kojima se sve odvija uspješno i po planu. Tek kada poznaju principe monitoringa službenici za mlade mogu govoriti o učinkovitim programima prema mladima, te iste unapređivati i kvalitetno voditi.

Jelena Njpg

Saradnja i uključivanje mladih u donošenje odluka u lokalnoj zajednici zasnovano na europskim principima i vrijednostima, te zasnovano na dokumentima koje je BiH ratificirala, od velike su važnosti za svakodnevni rad službenika za mlade u Bosni i Hercegovini. Imajući u vidu da je BiH tranzicijska zemlja, te da je nedavno dobila i nove preporuke u procesu EU integracija posebno je važno da službenici i službenice za mlade poznaju europske povelje i druge dokumente koji se odnose na mlade, te prepoznaju njihovu primjenu u svom radu sa omladinskim organizacijama i mladima. Jedan dio ovih dokumenata, kao npr. Evropska povelja o učešću mladih u životu na općinskom i regionalnom nivou je posebno važna za rad službenika.

Kroz ovu obuku naučila sam koliko je važno da u jednoj zajednici postoji i radi osoba zadužena za rad s mladima. Značajno je razumjeti na koji način djelovati, motivirati i podržati mlade ka poboljšanju njihovog položaja, te koliko je važno podržavati njihove inicijative i ideje. Kao vrlo značajan dio obuke navela bih upoznavanje kvalitetnih ljudi, razmjenu iskustava i odličnu saradnju koja će se zasigurno nastaviti i nakon završetka ove obuke – izjavljuje Suzana Rađenović iz Opštine Novi Grad.

Suzana R

Prilikom provedbe učinkovitih programa za mlade, lokalne uprave moraju posebno voditi računa na koji način predstavljaju ove programe mladima, ali i kako prezentiraju učinke programa javnosti. Koliko je važno poznavati društvene mreže, osnovne principe rada s medijima, te kako u javnosti predstaviti učinkovitu potrošnju javnog novca važno je i za službenike za mlade kako bi kvalitetno unutar institucije promovirali lokalne projekte i aktivnosti mladih, te adekvatno promovirali sve aktivnosti koje rade za mlade i sa mladima u javnosti.

Upravo o ovim temama se govorilo na petom modulu Osnovne obuke službenika za mlade u BiH. Kroz modul obuke službenici za mlade su učili osnovne tehnike i metode saradnje sa medijima i razmatrali na koji način javnost može biti bolje upoznata sa uspjesima mladih u njihovoj lokalnoj zajednici.

OSM M5 rad u grupi 2

Ova obuka za mene kao službenika za pitanja mladih znači mnogo. Prvenstveno mi je pomogla da uspostavim i unaprijedim već postojeću saradnju sa mladima iz moje lokalne zajednice. Tokom proteklih pet modula koliko je obuka trajala, stekla sam nova znanja i vještine koje će mi pomoći da mlade uputim, da im ukažem na to koliko je važna sama politika za mlade i uključivanje mladih u odlučivanje, izradu strategije, implementaciju projekata i svega onoga što je važno za pitanja i bolji položaj mladih. Ja kao neko ko dolazi iz male lokalne zajednice, ali ne manje važne za društvo, izuzetno sam ponosna što sam bila dio ove profesionalno i nadasve kvalitetno održane obuke. Rijetke su prilike gdje na jednom mjestu možemo sresti stručne ljude iz raznih lokalnih zajednica, razmijeniti iskustva, usvojiti nova znanja i steći nove vještine i nova prava i iskrena prijateljstva, a upravo takvu priliku i zadovoljstvo nam je omogućio Institut za razvoj mladih KULT i na tome sam im neizmjerno zahvalna -  kaže Jelena Ninković iz Opštine Han Pijesak.

OSM M5 rad u grupi

Ovogodišnju obuku službenika za mlade pohađa 19 službenika iz cijele BiH. Program obuke sastoji se od 120 radnih sati, raspoređenih u pet obaveznih modula koji se održavaju u periodu od maja do decembra 2022. godine u različitim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Osnovna obuka službenika za mlade provodi se uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

FB POZIV Seminar Dobre strategije prema mladima imaju kvalitetne planove 1

Seminar za službenike za mlade

Sarajevo, 29.11.-1.12.2022.

Broj javnog poziva: 21.04.2-N2.5-875

Službenici za mlade u svakodnevnom radu i djelovanju u lokalnim zajednicama imaju veliku važnost za kvalitetan razvoj zajednica u kojima djeluju, a posebno su važni za razvoj omladinskog sektora i razvoj programa koje jedinice lokalne uprave provode za mlade. Da bi se kreirao ambijent u kojem će mladi u BiH željeti živjeti i aktivno doprinositi društvu važno je uključivanje svih nadležnih institucija i svih nivoa vlasti, a službenici za mlade su često prvi kontakt koji mlade može ohrabriti i pružiti podršku u procesima donošenja odluka.

Do boljih prilika za mlade u lokalnim zajednicama kroz rad službenika za mlade

Kvalitetne politike prema mladima počinju kvalitetnim procesom izrade samih politika, ali i uključivanjem mladih u sam proces izrade strategija prema mladima. Kako bi mladi u lokalnim zajednicama više učestvovali u procesima donošenja odluka, te bili aktivniji i doprinosili društvu, potrebno je kreirati adekvatne programe i projekte koji odgovaraju na potrebe mladih. Istovremeno, prilikom provedbe politika prema mladima potrebno je voditi računa o kvalitetnom procesu provedbe, adekvatnim akcionim planovima za svaku predloženu mjeru ali i kontinuirano pratiti aktivnosti i  mjere koje se provode.

OSM Tanja

Službenici za mlade u tome igraju ključnu ulogu, jer upravo oni rade koordinaciju izrade i provedbe politike prema mladima. Poznavanje alata za izradu planova za provedbu predloženih mjera i aktivnosti, te znanja o kvalitetnim metodama monitoringa je od velike važnosti za sve razine vlasti. Jedino tako možemo znati kakav učinak imaju mjere koje jedinice lokalne uprave provede prema mladima.

Kroz četvrti modul Osnovne obuke službenika za mlade polaznici su učili o alatima za razvoj akcionog plana, te  se bavili osnovnim terminima i pojmovima u polju monitoringa i evaluacije.

„U posljednjih godinu dana radim kao službenik za mlade u Odjeljenju za društvene djelatnosti grada Bijeljina. Za mene je to nešto novo i ako imam iskustva u radu sa mladima kroz NVO. Ova obuka mi je generalno pomogla u razumijevanju sta je to posao službenika za mlade i kako svoj rad usmjeriti na rješavanje problema mladih, kako primjeniti zakone koji se tiču mladih. S obzirom da je grad Bijeljina u procesu izrade dokumenta Omladinska politika, četvrti modul mi je mnogo pomogao oko smjernica na koji način kvalitetno izraditi dokument. Pored svega stiče se veliko iskustvo kao i uspostavljanje saradnje i razmjena iskustava sa drugim opštinama i gradovima u BiH. Nezaboravno druženje sa divnim ljudima.“ ističe Tatjana Letić.

Search