U Institutu za razvoj mladih KULT na Ilidži organiziran  WarmUP događaj na kojem je prezentovana platforma indeksa integriteta institucija www.shishaj.se. 

Prema informacijama koje se mogu pronaći na platformi koju je izradio Institut za razvoj mladih KULT su podaci o tome da svaka treća općina u BiH nema službenika koji brine o mladima, zatim da je od ukupno 142 općine u BiH samo njih 69 dostavilo informacije za 2012, a 73 za 2013. godinu u vezi s monitoringom politike prema mladima, te da je samo Kantonalno ministarstvo dodalo u svoj naziv „i mladi“ preuzevši nadležnost.

U petak, 6. marta 2015. g. u Hotelu Hollywood u Ilidži, održana je konferencija Novi parlamentarci - isti problemi mladih. Događaju su prisustvovali mladi zastupnici/e u Parlamentu BiH, Parlamentu FBiH i skupštinama kantona.  

Ovom prilikom prezentirana je publikacija Analiza politika prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH za 2012/2013. g., odnosno rezultati monitoringa provođenja politika prema mladima kao i preporuke za njihovo poboljšanje. To je bila polazna tačka za dijalog o izazovima na polju donošenja i provođenja politika prema mladima koji stoje pred novim sazivom mladih zastupnika/ca na svim nivoima vlasti, kao i pred organizacijama civilnog društva.

Mladi zastupnici/e iskazali su spremnost za pružanje podrške razvoju politika prema mladima  kao i uspostavljanju održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora u čemu će im pomoći Institut za razvoj mladih KULT.

Pored koautora publikacije Analiza politika prema mladima na svim nivoima vlasti u BiH za 2012/2013. g. gđe Šeherzade Halimić i gosp. Rusmira Pobrića na konferencijii su se obratili gosp. Jasmin Bešić, izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT i gosp. Džemal Hodžić, predstavnik Delegacije Evropske unije u BiH.

Događaj je organiziran u okviru inicijative Mladi prate politiku prema mladima koju finansira Evropska unija. 

Članice Inicijative Mladi prate politiku prema mladima Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša i Vijeće mladih općine Ključ danas su potpisale sporazum o saradnji sa Vladom Unsko-sanskog kantona. Cilj je uspostaviti održive institucionalne mehanizme dijaloga između vlasti i mladih kako bi se utjecalo na  zajedničko pripremanje, praćenje i provedbe politike prema mladima u BiH.

Kako bi ispunili ovaj zajednički cilj, sporazumne strane spremne su dati svoj doprinos koji se sastoji iz sljedećeg:

Doprinos Inicijative

-  analiza stanja politike prema mladima sa preporukama stručnjaka/kinja;

-  javna kampanja s ciljem podizanja svijesti o politikama prema mladima;

-  savjetodavna pomoć o načinu ugrađivanja preporuka u svoje strateške dokumente.

Doprinos Vlade Unsko-sanskog kantona

-  podrška službeniku/ci da se uključi u provođenje aktivnosti;

-  spremnost na usavršavanje i uspostavljanje mehanizama koji se tiču politika prema     

   mladima;

-  spremnost za implementaciju preporuka u vezi s politikama prema mladima, nastalih na  

   osnovi analize stanja;

-  uska saradnja i koordinacija aktivnosti s članicama Inicijative;

-  sudjelovanje na konferenciji na kojoj će biti prezentirani izvještaji i preporuke (analize i

   preporuke bit će izrađene za 9 institucija).

Inicijativa Mladi prate politiku prema mladima formirana je s ciljem omogućavanja saradnje, razmjene znanja i iskustava između vijeća mladih/omladinskih savjeta kao i organizacija koje rade sa mladima, kako bi postali snažniji partneri u dijalogu s vlastima u izradi, provođenju i monitoringu politike prema mladima, a čine je: Institut za razvoj mladih KULT, Perpetuum mobile, Omladinski savjet Vlasenica, Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, Vijeće mladih općine Ključ, Vijeće mladih općine Gradačac, Vijeće mladih općine Novi Grad Sarajevo, Vijeće mladih općine Tomislavgrad i Vijeće mladih općine Ilidža.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search