I Visoko bi uskoro trebalo imati Strategiju prema mladima

strategija visoko

Potrebno je uraditi opsežno istraživanje i na taj način analizirati probleme i potrebe mladih, zaključak je sa prvog sastanka radne grupe za izradu Strategije prema mladima Grada Visoko 2020 – 2023. održanog u četvrtak, 11.07.2019. u prostorijama Gradske uprave Visoko.

Jedan od ciljeva je i mapiranje dobrih i loših primjera prakse te u skladu sa tim predložiti efikasna rješenja i ciljeve koji su realni i mogući. Prema Zakonu o mladima FBiH strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom djelovanjima prema mladima, što uključuje definirne probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve strategije i mjere za realizaciju ciljeva strategije. U procesu pripreme i izrade Strategije podršku će pružiti i Institut za razvoj mladih KULT.

visoko strategija 2

Sastanku su pristustvovali koordinatorica izrade Strategije Amra Omerbegović, te predsjednici i članovi radnih grupa koje imaju zadatak da pripreme i organiziraju proces izrade Strategije. Za potrebe izrade dokumenta formirane su radne grupe iz oblasti rada, zapošljavanja i preduzetništa mladih, obrazovanja, zdravstva, sigurnosti, aktivizma, kulture i sporta, te oblasti socijalne brige mladih.

Na prvom sastanku dogovoreni su i naredni koraci koji podrazumijevaju ispitivanje problema mladih koji žive u gradu Visoko, te kvantitavna i kvalitativna analiza stanja i potreba čiji će rezultati usmjeriti Strategiju prema konkretnim rješenjima i aktivnostima.

Prema procjenama o broju stanovnika za 2018. godinu koje objavljuje Federalni zavod za statistiku, u Visokom živi 8.206 mladih odoba. Mladi čine oko 21% ukupnog stanovništva Grada Visoko.

Kao i u većini zajednica u BiH, i u Visokom se bilježi konstantan pad broja mladih. 

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search