Osnovano Vijeće mladih Grada Bihaća

osnovano vijece mladih bihaca

Formalne i neformalne grupe mladih grada Bihaća od danas imaju predstavnika. Naime, na Osnivačkoj skupštini 21. februara 2019. godine osnovano je Vijeće mladih Grada Bihaća. Vijeće mladih Grada Bihaća je krovna organizacija mladih Grada Bihaća, a kao krovna organizacija formirano je prema Zakonu o mladima FBiH od strane tri omladinske organizacije i to: Brdsko biciklistički klub „Daj krug“, Unija studenata Univerziteta u Bihaću, te Asocijacija studenata Pravnog fakulteta.

Za predsjednika Vijeća mladih Grada Bihaća izabran je Enis Čelebić, a za njegovu zamjenicu imenovana je Šejla Kulenović. Predsjednik Skupštine je Belmin Fajić, dok je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Adnan Mekić.

Vijeće mladih Grada Bihaća će u svom budućem radu predstavljati i zastupati interese formalnih i neformalih grupa mladih grada Bihaća, baviti se  provođenjem zajedničkih projekata za mlade, graditi dijalog sa institucijama vlasti s ciljem poboljšanja položaja mladih, te uključivanja mladih u procese donošenja odluka koje se tiču mladih ljudi grada Bihaća.

Ciljevi Vijeća mladih jesu:

  • jačanje uključenja mladih u društveni život zajednice,
  • saradnja između članica Vijeća mladih i organa lokalne uprave,
  • promocija rada s mladima i omladinskog rada,
  • popularizacija i širenje svijesti o značaju rada sa mladima i pristupu mladima,
  • poboljšanje uvjeta života mladih ljudi u Gradu Bihaću,
  • organizacija konferencija, stručnih seminara, savjetovanja, predavanja i sl.,
  • izrada strateških dokumenata i operativnih programa iz oblasti rada sa mladima i omladinskog rada,
  • organiziranje javnih rasprava, izrada analiza i prijedloga za unapređenje položaja mladih,
  • saradnja Vijeća mladih s drugim općinskih vijećima mladih, kao i s vijećima mladih na višim nivoima.

U sklopu inicijative ''Uključi se, poveži i unaprijedi zajednicu!'', koju realizuje Demokratska organizacija mladih Velika Kladuša, omladinskim organizacijama koje čine Vijeće mladih Grada Bihaća pružena je savjetodavna, tehnička i finansijska pomoć u procesu osnivanja i održavanja današnje Osnivačke skupštine. Inicijativu je podržao i Institut za razvoj mladih KULT.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search