U crticama

  • Profesionalno udruženje koje se bavi uključivanjem građana/ki u procese donošenja odluka u društvu, te podizanjem svijesti građana/ki za potrebom za uključivanje u rješavanje problema koji ih okružuju.
  • Udruženje koje afirmativno sarađuje sa svim nivoima vlasti, kao i s privatnim sektorom i drugim udruženjima.
  • Udruženje s legalnim i transparentnim procedurama.
  • Poštuju se sva prava i etičke norme zaposlenih i klijenata/ica, s posebnim naglaskom na ravnopravnost spolova.
  • Udruženje koje je ekološki osviješteno – reciklirani papir, minimalno printanje, maksimalno korištenje starog papira...
  • U planiranje i provođenje projekata uključeni su svi članovi tima.
  • Posebna pažnja daje se monitoringu i evaluaciji projektnih aktivnosti.
  • Nosioci smo logotipa «Koristimo i kupujmo domaće!»

Search