Potpisan Sporazum o saradnji Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta

Sporazum o saradnji između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT danas je svečano potpisan u prostorijama Federalnog ministarstva kulture i sporta u Sarajevu. Ovaj Sporazum je garant uspostavljanja partnerskog dijaloga u cilju rješavanja problema omladinskog sektora i provođenja odredaba definisanih Zakonom o mladima FBiH.

potpisivanje 1

U okviru saradnje definirane Sporazumom harmonizirati će se politika prema mladima u FBiH, jačati administrativni i stručni kapaciteti nosioca politike prema mladima, promovirati politike među ciljnom grupom i u javnosti. Podrška pri uspostavljanju Vijeća mladih, Savjeta za mlade, kao i izrada strateškog dokumenta politike dio je aktivnosti na kojima će partneri zajednički raditi u narednom periodu. Potpisani sporazum podrška je i inicijativi „Mladi prate politiku prema mladima“ koja radi na uspostavljanju održivih mehanizama saradnje vladinog i nevladinog sektora te sistema za monitoring, evaluaciju, analizu i zagovaranje provođenja politika. U okviru aktivnosti Inicijative, kreirana je web platforma www.integritet.ba u koju se već unose podaci o statusu politika prema mladima na svim nivoima vlasti za 2012-tu i 2013-tu godinu, rekao je izvršni direktor Instituta za razvoj mladih KULT - Jasmin Bešić.

 

Sporazumom o saradnji su kako tvrde sporazumne strane osigurava održivi razvoj omladinskog sektora u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i dugoročno rješavanje problema i potreba mladih koji su ustanovljeni na osnovu detaljnog istraživanja njihovog položaja.

U prethodne dvije godine smo započeli sa ozbiljnim tretiranjem problematike omladinskog sektora, te smo zajednički analizirali sektorske politike prema mladima. Određene su i prioritetne oblasti za istraživanje o potrebama mladih, istražene su i detaljno analizirane potrebe mladih, definirane preporuke za izradu strategije prema mladima, te izrađene procedure certifikacije službenika/ca za mlade, naglasio je federalni ministar kulture i sporta - Salmir Kaplan.

potpisivanje 2

 

 

Saradnja između Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT ogleda se u stvaranju sredine koja je usmjerena ka uspostavljanju i poboljšanju institucionalnih mehanizama za brigu o mladim ljudima u Federaciji Bosne i Hercegovine, naglašeno je tokom potpisivanja Sporazuma o saradnji.

 

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search